Statsbidrag för lärcentrum 2019

Statsbidraget kan användas till att stimulera utveckling av lärcentrum för att elever ska få stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra elever.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: beslut i april 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 26 huvudmän om totalt 49 868 880 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för lärcentrum 2019PDF (pdf, 55 kB)

Utbetalningsplan

Vi kommer att betala ut beviljat statsbidrag i två utbetalningar. Den första utbetalning gjordes en vecka efter beslut. Den andra utbetalningen kommer att betalas ut i mitten av juni.

Ansökan

Ansökan var öppen 1 februari - 1 mars 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Ta kontakt med kommunen eller kommunerna som ska samverka i utvecklandet av ert lärcentrum. I ansökan ska du bland annat beskriva

 • vilka insatser ni planerar att genomföra, vad de ska leda till och kostnaden för dem
 • hur insatsen ska stimulera utvecklingen av lärcentrum
 • på vilket sätt insatsen ger stöd i lärandet och fungerar som mötesplats
 • hur lärcentrum främjar tillgång till och genomströmning i utbildningen.

 

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 26 huvudmän om totalt 49 868 880 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för lärcentrum 2019PDF (pdf, 55 kB)

Utbetalningsplan

Vi kommer att betala ut beviljat statsbidrag i två utbetalningar. Den första utbetalning gjordes en vecka efter beslut. Den andra utbetalningen kommer att betalas ut i mitten av juni.

Ansökan

Ansökan var öppen 1 februari - 1 mars 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Ta kontakt med kommunen eller kommunerna som ska samverka i utvecklandet av ert lärcentrum. I ansökan ska du bland annat beskriva

 • vilka insatser ni planerar att genomföra, vad de ska leda till och kostnaden för dem
 • hur insatsen ska stimulera utvecklingen av lärcentrum
 • på vilket sätt insatsen ger stöd i lärandet och fungerar som mötesplats
 • hur lärcentrum främjar tillgång till och genomströmning i utbildningen.

 

Redovisning: beslut i februari 2020

Den 26 februari 2020 fattade Skolverket beslut om redovisning för bidragsåret 2019. Samtliga 26 huvudmän som beviljades statsbidrag har inkommit med redovisningar.

Lista över redovisning lärcentrum 2019 (PDF)PDF (pdf, 22 kB)

Redovisningen var öppen mellan 1 januari och 3 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Den 26 februari 2020 fattade Skolverket beslut om redovisning för bidragsåret 2019. Samtliga 26 huvudmän som beviljades statsbidrag har inkommit med redovisningar.

Lista över redovisning lärcentrum 2019 (PDF)PDF (pdf, 22 kB)

Redovisningen var öppen mellan 1 januari och 3 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän och kommunalförbund för kommunal vuxenutbildning.
  
Minst två kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om utvecklingen av lärcentrum.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kommuner kan använda statsbidraget till insatser för att utveckla ett nytt eller befintligt lärcentrum. Ni prioriterar vilka insatser som statsbidraget ska finansiera utifrån era specifika behov.

Vad är ett Lärcentrum?

Lärcentrum är en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där elever får stöd i sitt lärande från lärare och annan personal. Där får också eleverna möjlighet att möta andra elever. Det regleras i förordning (2017:1303).

Vilka kostnader får bidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att etablera nya lärcentrum eller för att utveckla befintliga lärcentrum. De kostnader ni ansöker om bidrag för ska vara knutna till den insats ni beskriver i er ansökan.

Exempel på kostnader

 • Inventarier, till exempel kostnader för möbler, inredning, studiemiljö.
 • Kompetensutveckling, till exempel kostnader för konferenser och utbildning av personal
 • Lokaler, kostnad för lokalhyra och ökade öppettider.
 • Marknadsföring, kostnader som är riktade mot att sprida information om och marknadsföra lärcentrum.
 • Personal, till exempel kostnader för specialpedagogiskt stöd, studiehandledning, bibliotekarie, konsultkostnader.
 • Teknisk utrustning, till exempel inköp av datorer, videokonferenssystem, skrivare.
 • Inventarier, till exempel kostnader för möbler, inredning, studiemiljö.
 • Kompetensutveckling, till exempel kostnader för konferenser och utbildning av personal
 • Lokaler, kostnad för lokalhyra och ökade öppettider.
 • Marknadsföring, kostnader som är riktade mot att sprida information om och marknadsföra lärcentrum.
 • Personal, till exempel kostnader för specialpedagogiskt stöd, studiehandledning, bibliotekarie, konsultkostnader.
 • Teknisk utrustning, till exempel inköp av datorer, videokonferenssystem, skrivare.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas för kostnader eller insatser som huvudmannen på annat sätt får bidrag eller särskild ersättning för.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Samverkan om minst två kommuner

Kommuner kan få statsbidrag om de i samverkan med andra kommuner genomför insatser för att etablera av nya eller utveckla av befintliga lärcentrum. Det innebär att ni behöver skicka in en gemensam ansökan, men en kommun ansvarar för att skicka in den i e-tjänsten. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Om det finns särskilda skäl kan kommuner få statsbidrag även om de inte genomför insatserna i samverkan med andra kommuner.

Kriterier om Lärcentrum

För att kunna få statsbidrag ska insatsen bidra till att etablera nya lärcentrum eller utveckla befintliga lärcentrum.

Ett lärcentrum ska

 • främja tillgången till utbildning och genomströmning i utbildningen 
 • erbjuda elever stöd från lärare och annan personal
 • vara en plats där studerande får möjlighet att möta andra studerande.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrumlänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 har Skolverket totalt 50 miljoner kronor att fördela.

Hur fördelar Skolverket statsbidraget?

Om det kommer in ansökningar om mer bidrag än det totalt finns att fördela gör Skolverket ett urval. Det innebär att vi kommer att väga insatserna mot varandra och bevilja statsbidrag till de insatser som vi bedömer i högst grad uppfyller kraven i förordningen.

Vid en fördelning kommer vi att ta hänsyn till

 • i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
 • om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum
 • behovet av geografisk spridning av lärcentrum
 • om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.
Senast uppdaterad 02 mars 2020

Frågor och svar

Kommuner i samverkan.

Kommunala huvudmän.

Ja, om lärcentrumet utökar målgruppen till att även omfatta kommunal vuxenutbildning.