Statsbidrag för lärcentrum 2020

Statsbidraget kan användas till att stimulera utveckling av lärcentrum för att elever ska få stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra elever.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut 21 februari

Beslut om ansökan

Skolverket fattade beslut om statsbidrag för lärcentrum den 21 februari 2020. Tretton huvudmän tilldelas statsbidrag för 2020. Totalt har Skolverket fått in 53 ansökningar om 151 813 232 kronor. Beslut om ansökan fattas i februari 2020. Beslutet har publicerats i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Lista över beslut statsbidrag lärcentrum 2020Excel (excel, 123 kB)

Utbetalningsplan

Vi kommer att betala ut beviljat statsbidrag i två utbetalningar. Den första utbetalning görs en vecka efter beslut. Den andra utbetalningen kommer att betalas ut i september.

Ansökan

Ansökan var öppen 1 februari - 1 mars 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats


Beslut om ansökan

Skolverket fattade beslut om statsbidrag för lärcentrum den 21 februari 2020. Tretton huvudmän tilldelas statsbidrag för 2020. Totalt har Skolverket fått in 53 ansökningar om 151 813 232 kronor. Beslut om ansökan fattas i februari 2020. Beslutet har publicerats i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Lista över beslut statsbidrag lärcentrum 2020Excel (excel, 123 kB)

Utbetalningsplan

Vi kommer att betala ut beviljat statsbidrag i två utbetalningar. Den första utbetalning görs en vecka efter beslut. Den andra utbetalningen kommer att betalas ut i september.

Ansökan

Ansökan var öppen 1 februari - 1 mars 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats


Redovisning: beslut februari 2021

Den 17 februari 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för lärcentrum 2020. Redovisningen var öppen 1 januari – 1 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Den kommun som var huvudsökande i ansökan har ansvarat för att skicka in redovisningen och också mottagit beslut om redovisningen i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisning i lärcentrum 2020 nedan.

Beslutbilaga redovisnin lärcentrum 2020PDF (pdf, 200 kB)

Den 17 februari 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för lärcentrum 2020. Redovisningen var öppen 1 januari – 1 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Den kommun som var huvudsökande i ansökan har ansvarat för att skicka in redovisningen och också mottagit beslut om redovisningen i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisning i lärcentrum 2020 nedan.

Beslutbilaga redovisnin lärcentrum 2020PDF (pdf, 200 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän och kommunalförbund för kommunal vuxenutbildning.
  
Minst två kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om utvecklingen av lärcentrum.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kommuner kan använda statsbidraget till insatser för att utveckla ett nytt eller befintligt lärcentrum. Ni prioriterar vilka insatser som statsbidraget ska finansiera utifrån era specifika behov.

Vad är ett Lärcentrum?

Med lärcentrum menas i förordning (2017:1303) en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.

Vilka kostnader får bidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att etablera nya lärcentrum eller för att utveckla befintliga lärcentrum. De kostnader ni ansöker om bidrag för ska vara knutna till den insats ni beskriver i er ansökan.

Exempel på kostnader

 • Inventarier, till exempel kostnader för möbler, inredning, studiemiljö.
 • Kompetensutveckling, till exempel kostnader för konferenser och utbildning av personal
 • Lokaler, kostnad för lokalhyra och ökade öppettider.
 • Marknadsföring, kostnader som är riktade mot att sprida information om och marknadsföra lärcentrum.
 • Personal, till exempel kostnader för specialpedagogiskt stöd, studiehandledning, bibliotekarie, konsultkostnader.
 • Teknisk utrustning, till exempel inköp av datorer, videokonferenssystem, skrivare.
 • Inventarier, till exempel kostnader för möbler, inredning, studiemiljö.
 • Kompetensutveckling, till exempel kostnader för konferenser och utbildning av personal
 • Lokaler, kostnad för lokalhyra och ökade öppettider.
 • Marknadsföring, kostnader som är riktade mot att sprida information om och marknadsföra lärcentrum.
 • Personal, till exempel kostnader för specialpedagogiskt stöd, studiehandledning, bibliotekarie, konsultkostnader.
 • Teknisk utrustning, till exempel inköp av datorer, videokonferenssystem, skrivare.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas för kostnader eller insatser som huvudmannen på annat sätt får bidrag eller särskild ersättning för.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Samverkan om minst två kommuner

Kommuner kan få statsbidrag om de i samverkan med andra kommuner genomför insatser för att etablera av nya eller utveckla av befintliga lärcentrum. Det innebär att ni behöver skicka in en gemensam ansökan, men en kommun ansvarar för att skicka in den i e-tjänsten. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Om det finns särskilda skäl kan kommuner få statsbidrag även om de inte genomför insatserna i samverkan med andra kommuner.

Kriterier om Lärcentrum

För att kunna få statsbidrag ska insatsen bidra till att etablera nya lärcentrum eller utveckla befintliga lärcentrum.

Ett lärcentrum ska:

 • främja tillgången till utbildning och genomströmning i utbildningen 
 • erbjuda elever stöd från lärare och annan personal
 • vara en plats där studerande får möjlighet att möta andra studerande.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrumlänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Beslut om budgeten för bidraget år 2020 fattas av regeringen under hösten 2019.

Hur fördelar Skolverket statsbidraget?

Om det kommer in ansökningar om mer bidrag än det totalt finns att fördela gör Skolverket ett urval. Det innebär att vi kommer att väga insatserna mot varandra och bevilja statsbidrag till de insatser som vi bedömer i högst grad uppfyller kraven i förordningen.

Vid en fördelning kommer vi att ta hänsyn till

 • i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
 • om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum
 • behovet av geografisk spridning av lärcentrum
 • om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.
Senast uppdaterad 04 mars 2021.

Frågor och svar

Nej, enligt förordningen ska bidrag lämnas till kommuner i samverkan om minst två. Om en kommun anser sig ha särskilda skäl till att söka enskilt (utan samverkan) behöver kommunen ansöka om dispens. Ansökan om dispens sker i samband med ansökan om statsbidrag.

Ja, så länge ni avser att utveckla ett befintligt eller nytt lärcentrum går det bra att söka statsbidrag för fler än ett lärcentrum i kommunerna.

Vid fördelning av bidraget ska Skolverket ta hänsyn till om samråd med regionalt utvecklingsansvarig aktör har skett. Med samråd innebär att det ska finnas någon form av kontakt med regionalt utvecklingsansvarig. I förordningen är det inte reglerat hur samråd ska ske och i bedömningen tar Skolverket därför bara hänsyn till om samråd har skett eller inte.

Enligt förordningen (2017:1203) § 5 ska Skolverket ta hänsyn till:

 1. i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
 2. om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum
 3. behovet av geografisk spridning av lärcentrum, och
 4. om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.

Nej, Skolverket har valt att inte gå ut med sådana förslag. Detta eftersom behovet ser olika ut i olika kommuner, och det är ni som samverkande kommuner som själva bäst vet vilken typ av utveckling som behövs för att utveckla ert/era lärcentrum.

Det ni behöver tänka på är att syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i kommunerna, och att ni ska beskriva i vilken grad insatserna kommer främja tillgång till utbildning och genomströmning i utbildningen.

I bedömningen tar Skolverket hänsyn till om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum. Men att utveckla ett nytt lärcentrum är ingen garanti för att få statsbidrag. Skolverket gör en helhetsbedömning av ansökan och hur den står sig i konkurrens med andra.

I bedömningen tar Skolverket hänsyn till behovet av geografisk spridning av lärcentrum. Men att vara enda kommun i regionen som ansöker är ingen garanti för att få statsbidrag. Skolverket gör en helhetsbedömning av ansökan och hur den står sig i konkurrens med andra.