Statsbidrag för lärcentrum 2021

Statsbidraget kan användas till att stimulera utveckling av lärcentrum för att elever ska få stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra elever.

Viktiga datum och beslut

Ansökan: beslut 8 januari

Beslut om ansökan

Skolverket fattade beslut om statsbidrag för lärcentrum den 8 januari 2021. 35 huvudmän tilldelades statsbidrag för 2021. Totalt har Skolverket fått in 50 ansökningar om 147 556 111 kronor. Beslutet har publicerats i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Lista över beslut statsbidrag lärcentrum 2021. Pdf, 129 kB. (Pdf, 129 kB)

Utbetalningsplan

Vi kommer att betala ut beviljat statsbidrag i två utbetalningar. Den första utbetalning görs en vecka efter beslut. Den andra utbetalningen kommer att betalas ut i september.

Ansökan

Ansökan var öppen den 1 september–1 oktober 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Skolverket fattade beslut om redovisning av statsbidrag för Lärcentrum 2021 den 9 mars 2022. Redovisningen var öppen 1 januari–1 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Se sammanställning över redovisning av statsbidrag för Lärcentrum 2021 nedan.

Beslutsbilaga Lärcentrum 2021 Pdf, 198 kB. (Pdf, 198 kB)

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän och kommunalförbund för kommunal vuxenutbildning.
  
Minst två kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om utvecklingen av lärcentrum.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kommuner kan använda statsbidraget till insatser för att utveckla ett nytt eller befintligt lärcentrum. Ni prioriterar vilka insatser som statsbidraget ska finansiera utifrån era specifika behov.

Vad är ett Lärcentrum?

Med lärcentrum avses i förordning (2017:1303) en verksamhet som organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.

Lärcentrum kan vara tillgängliga för studier inom

 • kommunal vuxenutbildning
 • yrkeshögskola
 • universitet och högskola eller
 • andra utbildningsformer.

Vilka kostnader får bidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att etablera nya lärcentrum eller för att utveckla befintliga lärcentrum. De kostnader ni ansöker om bidrag för ska vara knutna till projekten ni beskriver i er ansökan.

 • Inventarier, till exempel kostnader för möbler, inredning, studiemiljö.
 • Kompetensutveckling, till exempel kostnader för konferenser och utbildning av personal
 • Lokaler, kostnad för lokalhyra och ökade öppettider.
 • Marknadsföring, kostnader som är riktade mot att sprida information om och marknadsföra lärcentrum.
 • Personal, till exempel kostnader för specialpedagogiskt stöd, studiehandledning, bibliotekarie, konsultkostnader.
 • Teknisk utrustning, till exempel inköp av datorer, videokonferenssystem, skrivare.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas för kostnader eller insatser som huvudmannen på annat sätt får bidrag eller särskild ersättning för.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Samverkan om minst två kommuner

Kommuner kan få statsbidrag om de i samverkan med andra kommuner genomför insatser för att etablera av nya eller utveckla av befintliga lärcentrum. Det innebär att ni behöver skicka in en gemensam ansökan, men en kommun ansvarar för att skicka in den i e-tjänsten. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Om det finns särskilda skäl kan kommuner få statsbidrag även om de inte genomför insatserna i samverkan med andra kommuner.

Kriterier om Lärcentrum

För att kunna få statsbidrag ska insatsen bidra till att etablera nya lärcentrum eller utveckla befintliga lärcentrum.

Ett lärcentrum ska:

 • främja tillgången till utbildning och genomströmning i utbildningen 
 • erbjuda elever stöd från lärare och annan personal
 • vara en plats där studerande får möjlighet att möta andra studerande.

Hur stort är statsbidraget?

Beslut om budgeten för bidraget år 2021 fattas av regeringen under hösten 2020.

Hur fördelar Skolverket statsbidraget?

Om det kommer in ansökningar om mer bidrag än det totalt finns att fördela gör Skolverket ett urval. Det innebär att vi kommer att väga projekten mot varandra och bevilja statsbidrag till de projekt som vi bedömer i högst grad uppfyller kraven i förordningen.

Vid en fördelning kommer vi att ta hänsyn till

 • i vilken grad projekten kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
 • om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum
 • behovet av geografisk spridning av lärcentrum
 • om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.

Förändring jämfört med bidragsomgång 2020

 • Huvudmännen kommer i den här ansökan kunna söka för fler än ett projekt och de kommer bedömas fristående från varandra.
 • Varje projekt ska specificeras var för sig och det ska finnas en tydlig beskrivning av kostnader och hur projektet främjar tillgången och genomströmningen i utbildningen.

För att garantera den geografiska spridningen kommer Skolverket i den kommande ansökan dela upp bidraget efter de 8 NUTS2-regionerna. Det innebär att varje NUTS2-region kommer tilldelas 1/8 av anslaget för bidraget. Läs mer om NUTS 2 på scb.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 08 augusti 2022.

Frågor och svar

Nej, enligt förordningen ska bidrag lämnas till kommuner i samverkan om minst två. Om en kommun anser sig ha särskilda skäl till att söka enskilt (utan samverkan) behöver kommunen ansöka om dispens. Ansökan om dispens sker i samband med ansökan om statsbidrag.

Ja, så länge ni avser att utveckla ett befintligt eller nytt lärcentrum går det bra att söka statsbidrag för fler än ett lärcentrum i kommunerna.

Vid fördelning av bidraget ska Skolverket ta hänsyn till om samråd med regionalt utvecklingsansvarig aktör har skett. Med samråd innebär att det ska finnas någon form av kontakt med regionalt utvecklingsansvarig. I förordningen är det inte reglerat hur samråd ska ske och i bedömningen tar Skolverket därför bara hänsyn till om samråd har skett eller inte.

Enligt förordningen (2017:1203) § 5 ska Skolverket ta hänsyn till:

 1. i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
 2. om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum
 3. behovet av geografisk spridning av lärcentrum, och
 4. om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.

Nej, Skolverket har valt att inte gå ut med sådana förslag. Detta eftersom behovet ser olika ut i olika kommuner, och det är ni som samverkande kommuner som själva bäst vet vilken typ av utveckling som behövs för att utveckla ert/era lärcentrum.

Det ni behöver tänka på är att syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i kommunerna, och att ni ska beskriva i vilken grad insatserna kommer främja tillgång till utbildning och genomströmning i utbildningen.

I bedömningen tar Skolverket hänsyn till om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum. Men att utveckla ett nytt lärcentrum är ingen garanti för att få statsbidrag. Skolverket gör en helhetsbedömning av ansökan och hur den står sig i konkurrens med andra.

I bedömningen tar Skolverket hänsyn till behovet av geografisk spridning av lärcentrum. Men att vara enda kommun i regionen som ansöker är ingen garanti för att få statsbidrag. Skolverket gör en helhetsbedömning av ansökan och hur den står sig i konkurrens med andra.