Statsbidrag för lärcentrum 2022

Statsbidraget kan användas till att stimulera utveckling av lärcentrum för att elever ska få stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra elever.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Beslut om ansökan

Skolverket fattade beslut om statsbidrag för lärcentrum den 12 januari 2022. Totalt tilldelades 38 huvudmän statsbidrag för 2022. Skolverket har fått in 47 ansökningar om 151 284 898 kronor. Skolverket hade totalt 90 miljoner kronor att fördela. Beslutet har publicerats i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Beslutsbilaga lärcentrum 2022 Pdf, 599 kB.

Utbetalningsplan

Vi kommer att betala ut beviljat statsbidrag i två utbetalningar. Den första utbetalning görs en vecka efter beslut. Den andra utbetalningen kommer att betalas ut i september 2022.

Ansökan var öppen mellan den 15 oktober och 15 november 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisningen öppnar i e-tjänsten 1 janurari-1 februari 2023.

Det är den kommun som skickat in ansökan som också är ansvarig för att skicka in redovisningen.

Så kan du förbereda dig

Vi kommer publicera mer information om vilka uppgifter du behöver ange i redovisningen i samband med beslut och inför att redovisningen öppnar.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän och kommunalförbund för kommunal vuxenutbildning.
  
Minst två kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om utvecklingen av lärcentrum.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kommuner kan använda statsbidraget till insatser för att utveckla ett nytt eller befintligt lärcentrum. Ni prioriterar vilka insatser som statsbidraget ska finansiera utifrån era specifika behov.

Vad är ett Lärcentrum?

Med lärcentrum avses i förordning (2017:1303) en verksamhet som organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.

Lärcentrum kan vara tillgängliga för studier inom

 • kommunal vuxenutbildning
 • yrkeshögskola
 • universitet och högskola eller
 • andra utbildningsformer.

Vilka kostnader får bidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att etablera nya lärcentrum eller för att utveckla befintliga lärcentrum. De kostnader ni ansöker om bidrag för ska vara knutna till projekten ni beskriver i er ansökan.

Det är ni samverkande kommuner som bäst vet vilken typ av utveckling som behövs för att utveckla lärcentrum. Projekten behöver syfta till att ge något mer utöver det som kommunerna redan är skyldiga att tillhandahålla. Det ni behöver tänka på är att syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i kommunerna, och att ni ska beskriva i vilken grad insatserna kommer främja tillgång till utbildning och genomströmning i utbildningen

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas för kostnader eller insatser som huvudmannen på annat sätt får bidrag eller särskild ersättning för.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Samverkan om minst två kommuner

Kommuner kan få statsbidrag om de i samverkan med andra kommuner genomför insatser för att etablera av nya eller utveckla av befintliga lärcentrum. Det innebär att ni behöver skicka in en gemensam ansökan, men en kommun ansvarar för att skicka in den i e-tjänsten. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Om det finns särskilda skäl kan kommuner få statsbidrag även om de inte genomför insatserna i samverkan med andra kommuner.

Kriterier om Lärcentrum

För att kunna få statsbidrag ska insatsen bidra till att etablera nya lärcentrum eller utveckla befintliga lärcentrum.

Ett lärcentrum ska:

 • främja tillgången till utbildning och genomströmning i utbildningen 
 • erbjuda elever stöd från lärare och annan personal
 • vara en plats där studerande får möjlighet att möta andra studerande.

Hur stort är statsbidraget?

Beslut om budgeten för bidraget år 2022 fattas av riksdagen under hösten 2021.

Hur fördelar Skolverket statsbidraget?

Om det kommer in ansökningar om mer bidrag än det totalt finns att fördela gör Skolverket ett urval. Det innebär att vi kommer att väga projekten mot varandra och bevilja statsbidrag till de projekt som vi bedömer i högst grad uppfyller kraven i förordningen.

Vid en fördelning kommer vi att ta hänsyn till

 • i vilken grad projekten kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
 • om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum
 • behovet av geografisk spridning av lärcentrum
 • om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.
Senast uppdaterad 30 mars 2022.

Frågor och svar

Nej, enligt förordningen ska bidrag lämnas till kommuner i samverkan om minst två. Om en kommun anser sig ha särskilda skäl till att söka enskilt (utan samverkan) behöver kommunen motivera varför, samt vilka steg som har tagits för att samverka med andra kommuner i sin ansökan. Skolverket kommer att göra en ny bedömning av särskilda skäl varje år.

Ja, så länge ni avser att utveckla ett befintligt eller nytt lärcentrum går det bra att söka statsbidrag för fler än ett lärcentrum i kommunerna.

Vid fördelning av bidraget ska Skolverket ta hänsyn till om samråd med regionalt utvecklingsansvarig aktör har skett. Med samråd innebär att det ska finnas någon form av kontakt med regionalt utvecklingsansvarig. I förordningen är det inte reglerat hur samråd ska ske och i bedömningen tar Skolverket därför bara hänsyn till om samråd har skett eller inte.

Enligt förordningen (2017:1203) § 5 ska Skolverket ta hänsyn till:

 1. i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
 2. om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum
 3. behovet av geografisk spridning av lärcentrum, och
 4. om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.

I bedömningen tar Skolverket hänsyn till om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum. Men att utveckla ett nytt lärcentrum är ingen garanti för att få statsbidrag. Skolverket gör en helhetsbedömning av ansökan och hur den står sig i konkurrens med andra.

I bedömningen tar Skolverket hänsyn till behovet av geografisk spridning av lärcentrum. Men att vara enda kommun i regionen som ansöker är ingen garanti för att få statsbidrag. Skolverket gör en helhetsbedömning av ansökan och hur den står sig i konkurrens med andra.

Tidigare år har bidraget exempelvis gått till

 • personal, till exempel kostnader för specialpedagogiskt stöd, studiehandledning, IT-stöd, samt språkstöd i sfi/sva
 • teknisk utrustning, till exempel inköp av datorer, videokonferenssystem med mera
 • lokaler, kostnad för lokalhyra och ökade öppettider.

Att öka tillgången till utbildning kan definieras som att öka utbildningsutbudet. Det kan även ses som att främja möjligheten att studera genom anpassning av studier eller genom att tillhandahålla utökat stöd.

Att öka genomströmningen innebär att man ökar både elevernas studietakt och andelen elever som får ett godkänt betyg.