Statsbidrag för lärlingsvux 2018

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en lärlingsutbildning. Det kan också sökas för lärlingsutbildning i kombination med sfi och sva. Lärlingsvux är ett av tre statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: beslut i januari 2018

 

Beslut om ansökan

I januari 2018 fattade Skolverket beslut om ansökan för lärlingsvux 2018.

Logga in för att se beslutetlänk till annan webbplats
Det är den kommun som skickade in ansökan har fått beslutet i e-tjänsten för att söka statsbidrag.

 • Totalt har vi beviljat 279 745 490 kronor för statsbidrag om lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sva och sfi.
 • 46 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 276 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 3 154 (varav 456 är i kombination med sfi och sva). Kommunerna har även fått bidrag för ersättning för handledare och till arbetsplatser.

​​​Lista över beviljade belopp, ansökan för lärlingsvux 2018PDF (pdf, 367 kB)

Lista över samverkande kommuner, ansökan för lärlingsvux 2018PDF (pdf, 373 kB)

Ansökan var öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 december 2017 och 2 januari 2018.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Omfördelning: 1 maj–1 juni 2018

I omfördelningen har kommunerna haft möjlighet att lämna tillbaka eller ansöka om ytterligare årsstudieplatser för lärlingsvux.       

Beslut om omfördelning

Den 4 juli och 10 september har Skolverket beslutat om det om omfördelningen av statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva 2018.

 • Skolverket har fått 19 omfördelningar. Det omfattar 119 samverkande kommuner.
 • Totalt har kommunerna lämnat tillbaka 12 590 500 kr kronor i statsbidrag inom lärlingsvux och 2 310 000 kr kronor inom lärlingsvux i kombination med sfi och sva.
 • Kommunerna sökte ytterligare bidrag motsvarande 20 292 500 kronor inom lärlingsvux. Det är mer bidrag än vi har möjlighet att fördela. Vi har beviljat de här kommunerna totalt 18 140 000 kr i ytterligare bidrag. För att se beslutet behöver du logga in i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som har fått beslutet i e-tjänsten.

För att se beslutet behöver du logga in i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som har fått beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning

Skolverket har den 28 mars 2019 fattat beslut om redovisning av statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva, bidragsåret 2018.

Det är den kommun som var huvudsökande i ansökan 2018 som har ansvarat för att skicka in redovisningen och som också har fått beslutet i e-tjänsten.

Redovisningen var öppen 15 januari–15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Alla kommuner som har fått bidrag för lärlingsvux har redovisat vad bidraget har använts till.

Lista över godkända redovisningar och återkravPDF (pdf, 38 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats


Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom lärlingsutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag för att

 • genomföra lärlingsutbildning
 • ge ekonomisk ersättning till arbetsplatsen
 • utbilda handledare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Teckna avtal med de arbetsplatser som deltar. Avtalet ska reglera de åtaganden och det ansvar som arbetsplatsen har i respektive kommun.
 • Prioritera de med kort tidigare utbildning och svag position på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om utbildningarna

 • Utbildningarna ska omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiepoäng.
 • Eleverna ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats.
 • Inom särskild utbildning för vuxna ska utbildningen omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiesärskolepoäng och till övervägande del genomföras på en arbetsplats.
 • Rektorn ska upprätta ett utbildningskontrakt när lärlingsutbildning påbörjas, vilket ska undertecknas av ansvarig på arbetsplatsen, rektor för kommunal vuxenutbildning eller rektorn för särskild utbildning för vuxna och eleven.

Inom ramen för utbildningarna ska det finnas:

 • Möjlighet till validering för de elever som behöver det.
 • Studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 295 miljoner kr att fördela för bidragsomgången 2018 varav 50 miljoner kr är avsatta för lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Vi fördelar bidrag utifrån hur många elever som antagits till utbildningen under den period som beslutet om bidrag avser. En årsstudieplats motsvarar 50 000 kronor. En årsstudieplats inom lärlingsvux motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna.

Statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen

De samverkande kommunerna kan få högst 40 000 kronor per årsstudieplats i ersättning till arbetsplatsen. Det bidraget ska fördelas utifrån hur många elever som tagits emot på arbetsplatser som har arbetsplatsförlagt lärande.

Statsbidrag för utbildning av handledare

De samverkande kommunerna kan beviljas statsbidrag för att utbilda handledare. Det bidraget får vara högst 3 500 kronor för varje utbildad och anlitad handledare. Man kan bara få ett bidrag per elev även om eleven har flera handledare.

Godkända apl-handledarutbildningar

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Frågor och svar

Ansökan för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva kommer att vara öppen 1 november-1 december 2018.

Nej. Ni kan samverka med olika kommuner för olika statsbidrag inom regionalt yrkesvux: statsbidrag för yrkesvux, lärlingsvux och yrkesförarutbildning.

Ja, det finns möjlighet att söka ytterligare medel för fler utbildningsplatser i omfördelningen 1 maj – 1 juni 2018.

Genomförandet av orienteringskurser räknas 2018 som 800 poäng oavsett vilket yrkesområde som avses enligt 21 § i förordningen (2016:937).

Ja. Det är möjligt att använda bidrag ni har fått för yrkesvux till lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar.

För att använda statsbidraget för yrkesvux till att anordna lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar är det viktigt att tänka på att statsbidraget för yrkesvux kräver medfinansiering i enlighet med 20 §, 2p i förordningen. Det gäller även när statsbidraget för yrkesvux används för att delvis bekosta förarutbildning.

Nej. Minst 15 procent apl ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar eller av den delen som inte har validerats. Det är inte möjligt att tillgodose tidigare yrkeserfarenhet som apl.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till:

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!
Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

Läs mer om att söka statsbidrag i e-tjänsten

Kommunerna kan själva välja att utforma den sammanhållna utbildningen. Den ska bestå av minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande (apl). Den ska också bestå av minst två kurser som är relevanta inom ett yrkesområde. Däremot finns det inget krav på hur många poäng en sammanhållen utbildning minst ska bestå av.

Det finns inget krav på hur ni ska fördela den ersättning som är avsedd för arbetsplatsen förutom att utbetalningen ska ske inom bidragsperioden. Vid ett eventuellt stickprov kan vi komma att be om att få se ett intyg för utbetalning till arbetsplatsen.

En årsstudieplats inom lärlingsvux motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning, gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna.