Statsbidrag för lärlingsvux 2020

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en lärlingsutbildning. Det kan också sökas för lärlingsutbildning i kombination med sfi och sva. Lärlingsvux är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut 16 januari 2020

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 16 januari 2020. Totalt har vi beviljat 406 480 463 kronor i statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva, varav 84 423 275 är för lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

284 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga Lärlingsvux 2020PDF (pdf, 63 kB)

Samverkande kommuner lärlingsvuxExcel (excel, 23 kB)

Ansökan var öppen 1 november–2 december 2019.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 16 januari 2020. Totalt har vi beviljat 406 480 463 kronor i statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva, varav 84 423 275 är för lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

284 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga Lärlingsvux 2020PDF (pdf, 63 kB)

Samverkande kommuner lärlingsvuxExcel (excel, 23 kB)

Ansökan var öppen 1 november–2 december 2019.

Redovisning: beslut 28 april 2021

Den 28 april 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva 2020. Redovisningen var öppen 15 januari – 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Den kommun som var huvudsökande i ansökan har ansvarat för att skicka in redovisningen och också mottagit beslut om redovisningen i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisning i lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva 2020 nedan.

Beslutbilaga redovisning lärlingsvux 2020Excel (excel, 80 kB)

Den 28 april 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva 2020. Redovisningen var öppen 15 januari – 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Den kommun som var huvudsökande i ansökan har ansvarat för att skicka in redovisningen och också mottagit beslut om redovisningen i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisning i lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva 2020 nedan.

Beslutbilaga redovisning lärlingsvux 2020Excel (excel, 80 kB)

Ansökan: extra platser inom vård och omsorg t.o.m. 24 augusti

54 miljoner extra i statsbidrag

Regeringen har tillfört 54 miljoner kronor som ska fördelas inom förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vem ska ansöka?

Ni ansöker om extra platser inom vård och omsorg i samma kommunkonstellationer som i ansökan 2020.

Platserna kan sökas inom:

 • Yrkesvux
 • Yrkesvux i kombination med sfi och sva
 • Lärlingsvux
 • Lärlingsvux i kombination med sfi och sva

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas under 2020 för utbildningar inom vård och omsorg.

Hur stort är statsbidraget?

För lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva gäller följande:

Bidrag lämnas med 50 000 kronor per årsstudieplats. Ni kan även söka bidrag för ersättning för handledarutbildning och ersättning till arbetsgivare.

Ansök senast den 24 augusti 2020

Ni ansöker genom att komplettera er tidigare ansökan om regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020. Vi kommer att hantera ansökningarna skyndsamt eftersom bidraget är till för platser som ska genomföras 2020.

Ansök genom att:

 1. Fyll i ansökan och bifoga den i mejlet.
 2. Skriv ämnesrad ”Extra platser vård och omsorg lärlingsvux 2020”.
 3. Skicka mejlet till statsbidragvux@skolverket.se.

Ansökan om extra platser vård och omsorg lärlingsvux 2020Excel (excel, 19 kB)

Beslut om utbetalning

Vi kommer att besluta om och betala ut av det extra bidraget i början av september 2020. Om det finns medel kvar efter det kommer ni löpande kunna ansöka om fler platser.

Redovisning

Ni kommer att redovisa det här bidraget på samma sätt som det bidrag ni redan beviljats i lärlingsvux för 2020. Ni kan alltså förbereda er inför redovisningen genom att använda det stödmaterial som ligger på webbsidan för lärlingsvux.

54 miljoner extra i statsbidrag

Regeringen har tillfört 54 miljoner kronor som ska fördelas inom förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vem ska ansöka?

Ni ansöker om extra platser inom vård och omsorg i samma kommunkonstellationer som i ansökan 2020.

Platserna kan sökas inom:

 • Yrkesvux
 • Yrkesvux i kombination med sfi och sva
 • Lärlingsvux
 • Lärlingsvux i kombination med sfi och sva

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas under 2020 för utbildningar inom vård och omsorg.

Hur stort är statsbidraget?

För lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva gäller följande:

Bidrag lämnas med 50 000 kronor per årsstudieplats. Ni kan även söka bidrag för ersättning för handledarutbildning och ersättning till arbetsgivare.

Ansök senast den 24 augusti 2020

Ni ansöker genom att komplettera er tidigare ansökan om regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020. Vi kommer att hantera ansökningarna skyndsamt eftersom bidraget är till för platser som ska genomföras 2020.

Ansök genom att:

 1. Fyll i ansökan och bifoga den i mejlet.
 2. Skriv ämnesrad ”Extra platser vård och omsorg lärlingsvux 2020”.
 3. Skicka mejlet till statsbidragvux@skolverket.se.

Ansökan om extra platser vård och omsorg lärlingsvux 2020Excel (excel, 19 kB)

Beslut om utbetalning

Vi kommer att besluta om och betala ut av det extra bidraget i början av september 2020. Om det finns medel kvar efter det kommer ni löpande kunna ansöka om fler platser.

Redovisning

Ni kommer att redovisa det här bidraget på samma sätt som det bidrag ni redan beviljats i lärlingsvux för 2020. Ni kan alltså förbereda er inför redovisningen genom att använda det stödmaterial som ligger på webbsidan för lärlingsvux.

Ändring i förordning (2016:937)

Skolverket får många frågor kring apl och coronaviruset. Ett flertal kommuner har meddelat att arbetsplatser skickar hem elever eller inte tar emot elever med hänvisning till risken för smittspridning. Skolverket följer i efterhand upp om villkoren för statsbidraget har följts.

Under 2020 skedde ändringar i förordning (2016:937) om apl. Om ett villkor, så som kravet på en viss procent apl, inte har följts har Skolverket möjlighet att besluta om att helt eller delvis avstå från återkrav om det finns särskilda skäl för det, enligt 37 § tredje och fjärde stycket i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vid en kontroll är det viktigt att ni motiverar varför eleverna inte har genomfört apl samt under vilken period denna skulle genomförts. Om apl inte har kunnat genomföras på grund av omständigheter kopplade till coronaviruset, som huvudmannen inte råder över, kommer Skolverket vid en kontroll särskilt beakta detta.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom lärlingsutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Bidraget ska gå till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag för att:

 • genomföra lärlingsutbildning
 • ge ekonomisk ersättning till arbetsplatsen
 • utbilda handledare.

Kurser som statsbidraget omfattar

Nedan finns två listor över de kurser som omfattas av statsbidrag 2020. Av listorna framgår vilket belopp som betalas ut för varje kurs. Kontakta oss om ni har frågor om kurslistan, till exempel om ni tycker att någon kurs saknas.

Kurslista (excel)Excel (excel, 124 kB)

Kurslista komvux som särskild utbildning (excel)Excel (excel, 71 kB)

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Teckna avtal med de arbetsplatser som deltar. Avtalet ska reglera de åtaganden och det ansvar som arbetsplatsen har i respektive kommun.
 • Prioritera de med kort tidigare utbildning och svag position på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Teckna avtal med de arbetsplatser som deltar. Avtalet ska reglera de åtaganden och det ansvar som arbetsplatsen har i respektive kommun.
 • Prioritera de med kort tidigare utbildning och svag position på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om utbildningarna

 • Utbildningarna ska omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiepoäng.
 • Eleverna ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats.
 • Inom särskild utbildning för vuxna ska utbildningen omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiesärskolepoäng och till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning.
 • Utbildningarna ska omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiepoäng.
 • Eleverna ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats.
 • Inom särskild utbildning för vuxna ska utbildningen omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiesärskolepoäng och till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning.

Upprätta ett utbildningskontrakt

Rektorn ska upprätta ett utbildningskontrakt när lärlingsutbildning påbörjas.

Det ska framgå i utbildningskontraktet vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Det ska även framgå vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Utbildningskontraktet ska undertecknas av den kommun som är huvudman för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser där någon del av utbildningen förlängs.

Rektorn ska upprätta ett utbildningskontrakt när lärlingsutbildning påbörjas.

Det ska framgå i utbildningskontraktet vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Det ska även framgå vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Utbildningskontraktet ska undertecknas av den kommun som är huvudman för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser där någon del av utbildningen förlängs.

Hur stort är statsbidraget?

Totalt fanns 2 269 422 000 kronor att fördela för samtliga bidrag inom regionalt yrkesvux, ansökan 2020. Det totala sökta beloppet var 2 367 662 441 kronor. Statsbidraget ska, enligt Skolverkets regleringsbrev för 2020, fördelas proportionerligt mellan bidragen utifrån söktrycket för den aktuella ansökningsomgången.

Det sökta beloppet inom lärlingsvux, 335 703 465 kronor, motsvarar 14 procent av det totala ansökta beloppet inom regionalt yrkesvux. Alltså ska 14 procent av anslaget betalas ut inom statsbidraget för lärlingsvux. Därmed har Skolverket fördelat 321 774 260 kronor inom statsbidraget för lärlingsvux.

Det sökta beloppet inom lärlingsvux i kombination med sfi och sva, 88 000 476 kronor, motsvarar 4 procent av det totala ansökta beloppet inom regionalt yrkesvux. Alltså ska 4 procent av anslaget betalas ut inom statsbidraget för lärlingsvux i kombination med sfi och sva. Därmed har Skolverket fördelat 84 349 108 kronor inom statsbidraget för lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Ersättningsnivåer

Statsbidraget består av tre delar:

 • ersättning för undervisning
 • ersättning för att utbilda handledare
 • ersättning till arbetsplatsen.

Ni kan få maximalt 93 500 kr per årsstudieplats.

Statsbidrag för undervisning

Statsbidrag lämnas med 50 000 kronor per årsstudieplats i ersättning för undervisning.

Statsbidrag för att utbilda handledare

De samverkande kommunerna kan beviljas statsbidrag för att utbilda handledare. Statsbidrag lämnas med 3 500 kronor för utbildning av handledare. Handledarutbildningen måste vara en av Skolverket godkända handledarutbildningar. Handledaren ska utbildas innan eleven tas emot på arbetsplatsen. Ni kan inte få ersättning för en handledare som detta bidrag har lämnats för tidigare. Länk till godkända apl-handledarutbildningar.

Statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen

De samverkande kommunerna kan få högst 40 000 kronor per årsstudieplats i ersättning till arbetsplatsen. Det bidraget ska fördelas utifrån hur många elever som tagits emot på arbetsplatser. Om en elev genomför sin utbildning på flera arbetsplatser är det upp till de samverkande kommunerna att avgöra hur statsbidraget ska fördelas mellan arbetsplatserna.

Senast uppdaterad 07 maj 2021.

Frågor och svar

Skillnaden ligger i hur många poäng i orienteringskurserna en deltagare kan läsa. I lärlingsvux kan en person läsa 200 poäng i orienteringskurser. I lärlingsvux i kombination med sfi/sva kan en person läsa 400 poäng i orienteringskurser. Det är ingen skillnad i bidragsnivåer mellan lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi/sva.

I lärlingsvux får en elev läsa 200 poäng i orienteringskurser per bidragsår.

I lärlingsvux i kombination med sfi och sva får en elev läsa 400 poäng i orienteringskurser per bidragsår. Högst 200 poäng av dessa får bestå av orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål. Högst 200 poäng av dessa får bestå av övriga orienteringskurser.

Villkoren för orienteringskurser regleras av 21 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kurser i vissa ämnen (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk) får utgöra 25 procent av en elevs utbildning. Om en elev läser 800 poäng totalt får alltså högst 200 poäng utgöras av kurser i vissa ämnen. Detta gäller både för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Tänk också på att kurser i vissa ämnen ska vara på gymnasial nivå.

Villkoren för kurser i vissa ämnen regleras av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Den huvudsökande kommunen mottar det totala beviljade statsbidraget. Det är sedan de samverkande kommunernas ansvar att fördela bidraget till arbetsplatser och för utbildning av handledare.

Ersättning för att utbilda handledare är 3 500 kr per årsstudieplats. Ersättning till arbetsplatser är 40 000 kr per årsstudieplats.

Om ni tidigare har sökt statsbidrag för samma handledare kan ni inte söka statsbidrag för handledaren igen.

Om ni inte har sökt statsbidrag för samma handledare tidigare går det bra att söka statsbidrag för att handledaren ska kunna gå en till handledarutbildning. Tänk på att den utbildning handledaren går behöver vara en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket för att ni ska kunna få bidrag för handledaren.

Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det från år 2019 sker två utbetalningar. Hälften av bidraget betalas ut i samband med beslutet och den andra halvan betalas ut under sommaren 2019. Ni ska sedan lämna en gemensam redovisning av hur bidraget har använts.

Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka.

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Ja, det är möjligt att använda tilldelade medel inom yrkesvux för lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar. Det är dock viktigt att tänka på att statsbidraget för yrkesvux kräver medfinansiering i enlighet med förordningen (2016:937). Det gäller även när statsbidraget för yrkesvux används för att delvis bekosta exempelvis förarutbildning.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.