Statsbidrag för lärlingsvux 2021

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en lärlingsutbildning. Det kan också sökas för lärlingsutbildning i kombination med sfi och sva. Lärlingsvux är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan: beslut 17 juni 2020

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 17 juni 2020. Totalt har vi beviljat 403 324 108 kronor i statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Beloppen fördelas enligt följande: 275 832 422 för lärlingsvux, 86 036 421 för lärlingsvux i kombination med sfi och sva, samt 15 223 914 för stödjande insatser lärlingsvux och 26 231 351 för stödjande insatser lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

276 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga vux 2021Excel (excel, 57 kB)

Samverkande kommunerExcel (excel, 48 kB)

Ansökan var öppen 1 april–4 maj 2020.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 17 juni 2020. Totalt har vi beviljat 403 324 108 kronor i statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Beloppen fördelas enligt följande: 275 832 422 för lärlingsvux, 86 036 421 för lärlingsvux i kombination med sfi och sva, samt 15 223 914 för stödjande insatser lärlingsvux och 26 231 351 för stödjande insatser lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

276 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga vux 2021Excel (excel, 57 kB)

Samverkande kommunerExcel (excel, 48 kB)

Ansökan var öppen 1 april–4 maj 2020.

Ansökan extra medel: beslut februari 2021

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 10 februari. Totalt har vi beviljat 221 392 500 kronor i statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Beloppen fördelas enligt följande: 130 826 057 kronor för lärlingsvux, 55 519 510 kronor för lärlingsvux i kombination med sfi och sva, samt 12 840 966 kronor för stödjande insatser lärlingsvux och 22 205 967 kronor för stödjande insatser lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

214 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga vux 2021 extra medelExcel (excel, 45 kB)

Samverkande kommunerExcel (excel, 46 kB)

Ansökan var öppen 1 december 2020–15 januari 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 10 februari. Totalt har vi beviljat 221 392 500 kronor i statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Beloppen fördelas enligt följande: 130 826 057 kronor för lärlingsvux, 55 519 510 kronor för lärlingsvux i kombination med sfi och sva, samt 12 840 966 kronor för stödjande insatser lärlingsvux och 22 205 967 kronor för stödjande insatser lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

214 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga vux 2021 extra medelExcel (excel, 45 kB)

Samverkande kommunerExcel (excel, 46 kB)

Ansökan var öppen 1 december 2020–15 januari 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: våren 2022

Alla kommuner som får bidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske under våren 2022.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Alla kommuner som får bidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske under våren 2022.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Förändringar i förordningen (2016:937)

Ny paragraf om medel för stödjande insatser (31 a §)

Regeringen har introducerat en ny bidragsdel för stödjande insatser inom utbildning som kombineras med sfi och svenska som andraspråk. Statsbidraget lämnas med 35 000 kronor per årsstudieplats och gäller statsbidragen Yrkesvux, Yrkesvux sfi/sva, Lärlingsvux samt Lärlingsvux sfi/sva. Bidraget kan sökas för samtliga årsstudieplatser inom Yrkesvux sfi/sva och Lärlingsvux sfi/sva. Bidraget kan sökas för det antal årsstudieplatser i Yrkesvux och Lärlingsvux som kombineras med svenska som andraspråk på gymnasial nivå.

Bidraget ska användas till insatser som gör att det går att kombinera yrkesstudier med studier inom sfi och svenska som andraspråk. För att vara berättigad det nya statsbidraget krävs att huvudmannen kombinerar yrkesstudier med språkstudier på sådant sätt att det bidrar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Insatserna kan handla om anpassningar, öka flexibiliteten, ge särskilt stöd men även öka pedagogisk personal eller liknande.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom lärlingsutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Bidraget ska gå till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag för att:

 • genomföra lärlingsutbildning
 • ge ekonomisk ersättning till arbetsplatsen
 • utbilda handledare.

Kurser som statsbidraget omfattar

Nedan finns två listor över de kurser som omfattas av statsbidrag 2021. Av listorna framgår vilket belopp som betalas ut för varje kurs. Kontakta oss om ni har frågor om kurslistan, till exempel om ni tycker att någon kurs saknas.

Kurslista (excel)Excel (excel, 119 kB)

Kurslista komvux som särskild utbildning (excel)Excel (excel, 67 kB)

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Teckna avtal med de arbetsplatser som deltar. Avtalet ska reglera de åtaganden och det ansvar som arbetsplatsen har i respektive kommun.

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Teckna avtal med de arbetsplatser som deltar. Avtalet ska reglera de åtaganden och det ansvar som arbetsplatsen har i respektive kommun.

Villkor om utbildningarna

 • Utbildningarna ska omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiepoäng.
 • Eleverna ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats.
 • Inom särskild utbildning för vuxna ska utbildningen omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiesärskolepoäng och till övervägande del. genomföras på en arbetsplats.

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning.
 • Utbildningarna ska omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiepoäng.
 • Eleverna ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats.
 • Inom särskild utbildning för vuxna ska utbildningen omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiesärskolepoäng och till övervägande del. genomföras på en arbetsplats.

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning.

Upprätta ett utbildningskontrakt

Rektorn ska upprätta ett utbildningskontrakt när lärlingsutbildning påbörjas.

Det ska framgå i utbildningskontraktet vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Det ska även framgå vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Utbildningskontraktet ska undertecknas av den kommun som är huvudman för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser där någon del av utbildningen förlängs.

Rektorn ska upprätta ett utbildningskontrakt när lärlingsutbildning påbörjas.

Det ska framgå i utbildningskontraktet vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Det ska även framgå vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Utbildningskontraktet ska undertecknas av den kommun som är huvudman för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser där någon del av utbildningen förlängs.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsåret 2021 har Skolverket 2 272 000 000 kronor att fördela för bidragen inom regionalt yrkesvux. Anslaget kommer att fördelas proportionerligt utifrån söktrycket för Yrkesvux, Yrkesvux sfi, Lärlingsvux, Lärlingsvux sfi och Yrkesförare.

Ersättningsnivåer

Statsbidraget består av tre delar:

 • ersättning för undervisning
 • ersättning för att utbilda handledare
 • ersättning till arbetsplatsen.

Ni kan få maximalt 93 500 kr per årsstudieplats.

Statsbidrag för undervisning

Statsbidrag lämnas med 50 000 kronor per årsstudieplats i ersättning för undervisning. Statsbidrag lämnas med 30 000 kronor per årsstudieplats för orienteringskurser och teoretiska kurser enligt 22 §.

Statsbidrag för att utbilda handledare

De samverkande kommunerna kan beviljas statsbidrag för att utbilda handledare. Statsbidrag lämnas med 3 500 kronor för utbildning av handledare. Handledarutbildningen måste vara en av Skolverket godkända handledarutbildningar. Handledaren ska utbildas innan eleven tas emot på arbetsplatsen. Ni kan inte få ersättning för en handledare som detta bidrag har lämnats för tidigare. Här hittar du godkända handledarutbildningar och ansöker om att få din utbildningsplan godkänd.länk till annan webbplats

Statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen

De samverkande kommunerna kan få högst 40 000 kronor per årsstudieplats i ersättning till arbetsplatsen. Det bidraget ska fördelas utifrån hur många elever som tagits emot på arbetsplatser. Om en elev genomför sin utbildning på flera arbetsplatser är det upp till de samverkande kommunerna att avgöra hur statsbidraget ska fördelas mellan arbetsplatserna.

Senast uppdaterad 18 maj 2021.

Frågor och svar

Skillnaden ligger i hur många poäng i orienteringskurserna en deltagare kan läsa. I lärlingsvux kan en person läsa 200 poäng i orienteringskurser. I lärlingsvux i kombination med sfi/sva kan en person läsa 400 poäng i orienteringskurser. Det är ingen skillnad i bidragsnivåer mellan lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi/sva.

I lärlingsvux får en elev läsa 200 poäng i orienteringskurser per bidragsår.

I lärlingsvux i kombination med sfi och sva får en elev läsa 400 poäng i orienteringskurser per bidragsår. Högst 200 poäng av dessa får bestå av orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål. Högst 200 poäng av dessa får bestå av övriga orienteringskurser.

Villkoren för orienteringskurser regleras av 21 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kurser i vissa ämnen (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk) får utgöra 25 procent av en elevs utbildning. Om en elev läser 800 poäng totalt får alltså högst 200 poäng utgöras av kurser i vissa ämnen. Detta gäller både för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Tänk också på att kurser i vissa ämnen ska vara på gymnasial nivå.

Villkoren för kurser i vissa ämnen regleras av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Den huvudsökande kommunen mottar det totala beviljade statsbidraget. Det är sedan de samverkande kommunernas ansvar att fördela bidraget till arbetsplatser och för utbildning av handledare.

Ersättning för att utbilda handledare är 3 500 kr per årsstudieplats. Ersättning till arbetsplatser är 40 000 kr per årsstudieplats.

Om ni tidigare har sökt statsbidrag för samma handledare kan ni inte söka statsbidrag för handledaren igen.

Om ni inte har sökt statsbidrag för samma handledare tidigare går det bra att söka statsbidrag för att handledaren ska kunna gå en till handledarutbildning. Tänk på att den utbildning handledaren går behöver vara en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket för att ni ska kunna få bidrag för handledaren.

Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det från år 2019 sker två utbetalningar. Hälften av bidraget betalas ut i samband med beslutet och den andra halvan betalas ut under sommaren 2019. Ni ska sedan lämna en gemensam redovisning av hur bidraget har använts.

Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka.

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

Äldreomsorgslyftet hanteras inte av Skolverket. Det hanteras av Socialstyrelsen. Läs mer om detta https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/länk till annan webbplats