Statsbidrag för Läslyftet 2024/25

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare inom förskolan samt förskollärare och lärare inom förskoleklassen och lågstadiet att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

Handledningens syfte är att lärare och förskollärare ska utveckla undervisningen för att bättre kunna stödja och förbättra barns språkliga och kommunikativa förmåga samt elevers läs- och skrivförmåga.

Det finns mer information om Läslyftet på sidorna

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024/25

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag. Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Samla in följande uppgifter:

 • Vilka handledare som ni vill ska handleda i Läslyftet.
 • Om ni vill att handledaren ska gå handledarutbildningen. Utbildningen kommer att ske på distans, med undantag för det andra tillfället som anordnas fysiskt på ett lärosäte. Observera att flera förskollärare och lärare redan kan ha gått Skolverkets handledningar inom lyften.
 • Mejladress till handledaren, för kommunikation med Skolverket och lärosätet för de som de ska delta i handledarutbildningen.
 • Mejladress till rektorn på den enhet som handledaren är anställd på.
 • Hur många deltagare som ska vara med och vilka skolenheter de arbetar på.

Beslut om ansökan

Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan i början av april 2024.

Redovisningen är öppen 15 augusti–15 september 2025 i e-tjänsten för statsbidrag. De huvudmän som får statsbidraget är skyldiga att redovisa hur de har använt bidraget. Vi kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

Samla in följande uppgifter:

 • vilka handledare som har genomfört Läslyftet
 • hur många deltagare som har fullföljt insatsen
 • hur många deltagare som har avbrutit insatsen och skälet till detta – om färre personer har deltagit än vad Skolverket har beviljat i er ansökan kan vi kräva tillbaka bidrag
 • om handledaren har ersatts av annan handledare – det är huvudmannens ansvar att se till att handledarna uppfyller kraven enligt förordningen.

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan under hösten 2025.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • lågstadiet inom grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid så att handledaren kan leda det kollegiala lärandet och ge stöd i arbetet med Läslyftet till förskollärare i förskolan samt till förskollärare, lärare och skolbibliotekarier som är verksamma inom förskoleklass eller lågstadiet.

Vad ska bidraget inte användas till?

Handledare inom Läslyftet erbjuds att delta i en handledarutbildning. Bidraget ska inte användas för tiden att delta i handledarutbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

I Skolverkets regleringsbrev för 2023 framgår det att insatsen ska rikta sig till förskolan, förskoleklassen och lågstadiet. När vi har fått regleringsbrevet för år 2024 kommer vi att uppdatera den här sidan.

Villkor för statsbidraget

Statsbidraget styrs av förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling Länk till annan webbplats..

Utse en handledare i ansökan

Som huvudman ska ni utse handledare i er ansökan om statsbidraget. Handledarna ska vara legitimerade lärare eller förskollärare, vara anställda hos huvudmannen samt leda och stödja sina kollegor genom fortbildningen.

En handledare ska tjänstgöra som handledare till en omfattning av 10 eller 20 procent. En handledare på 10 procent nedsättning i tid ska handleda minst 5 deltagare och en handledare på 20 procent nedsättning i tid ska handleda minst 10 deltagare. Om deltagarna är 10 eller fler rekommenderar vi att ni delar upp dem i minst två grupper.

Huvudmannen ansvarar för att se till att de handledare som ni utser uppfyller vissa krav. Enligt § 6 i förordningen (2015:42) ska ni utse en handledare som har

 1. en lärar- eller förskollärarlegitimation
 2. behörighet att undervisa i ämnet svenska eller svenska som andraspråk eller på något annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i språkutvecklande arbetssätt
 3. minst fyra års erfarenhet av att undervisa
 4. erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

Villkoren för deltagare i förskolan är att

 • deltagarna ska vara förskollärare som arbetar inom förskolan
 • under ett läsår ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra en modul med fyra delar i Läslyftet för förskolan.

Det finns mer information om hur ni kan lägga upp arbetet på sidan Läslyftet i förskolan.

Deltagarna ska arbeta inom förskoleklassn, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Deltagarna ska också tillhöra någon av yrkesgrupperna

 • förskollärare som undervisar i förskoleklassen
 • lärare som undervisar i förskoleklassen eller på lågstadiet
 • skolbibliotekarier som är verksamma i förskoleklassen eller på lågstadiet.

Under ett läsår ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra sammanlagt åtta moduldelar i Läslyftet för förskoleklassen och lågstadiet. Gruppen kan välja något av följande:

 • en och samma modul med åtta delar
 • två olika moduler med fyra delar per modul.

Det finns mer information om hur ni kan lägga upp arbetet på sidan Läslyftet i skolan.

Huvudmän kan samarbeta

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Det är huvudmannen där handledaren är anställd som ansöker om statsbidraget. I ansökan behöver ni fylla i deltagare dels från er egen huvudman, dels från er samarbetspartner.

Vi kommer sedan att kontakta er samarbetspartner för att få samarbetet bekräftat.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är en ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en förskollärare respektive grundskollärare. Vi gör beräkningen utifrån lönestatistik för respektive yrkeskategori och med tillägg för andra omkostnader.

För handledare inom förskolan är schablonbeloppet fastställt till 57 300 kronor för 10 procents nedsättning i tid och 114 600 kronor för 20 procents nedsättning i tid.

För handledare inom förskoleklassen och lågstadiet är schablonbeloppet fastställt till 64 300 kronor för 10 procents nedsättning i tid och 128 600 kronor för 20 procents nedsättning i tid.

Handledarutbildning

Den som har blivit utsedd till handledare kan delta i en kostnadsfri utbildning anordnad av ett lärosäte. I ansökan ska ni ange om handledaren vill gå handledarutbildningen. Det är bara möjligt att delta i handledarutbildningen om man inte tidigare har deltagit i någon av Skolverkets handledarutbildningar om kollegialt lärande.

Om ni vill byta någon av de handledare som går utbildningen och som vi har beviljat bidrag för till en annan handledare, behöver ni registrera detta. Ni behöver registrera bytet innan det andra utbildningstillfället.

Rektorn ska mejla om bytet av handledare, med följande information:

 • den tidigare handledarens namn
 • den nya handledarens namn
 • den nya handledarens personnummer och mejladress.

För byte av handledare i förskolan ska ni mejla ändringarna till laslyftetiforskolan@skolverket.se.

För byte av handledare i förskoleklassen och lågstadiet ska ni mejla ändringar till laslyftet@skolverket.se.

Inledande konferens för handledare och rektorer

Vi bjuder in handledare och rektorer som deltar inom ramen för statsbidraget att delta i en inledande konferens. Konferensen syftar till att ge stöd inför arbetet med Läslyftet. Det finns två datum att välja mellan:

 • den 15 maj 2024 i Göteborg
 • den 21 maj 2024 i Stockholm.

Läslyftet i skolan

Läslyftet i förskolan

Om fler ansöker än det finns bidrag till

Om det är fler som ansöker om bidraget än det finns pengar till gör vi ett urval. Förskolor och skolor i områden med socioekonomiska utmaningar kommer att prioriteras.

Begäran om ändring av beslut

Om ni vill ändra de uppgifter som ligger till grund för Skolverkets beslut om statsbidrag behöver ni skicka in en begäran om ändring av beslut. Ni kan begära en ändring av antalet handledare som ska leda Läslyftet eller ändra den totala nedsättningen i arbetstid.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.laslyftet@skolverket.se.

Vi andra frågor om Läslyftet i förskolan kan du mejla laslyftetiforskolan@skolverket.se.

Vid andra frågor om Läslyftet i förskoleklass och lågstadiet kan du mejla laslyftet@skolverket.se.

Senast uppdaterad 29 januari 2024.

Frågor och svar

Nej, enligt förordningen är det bara möjligt för Skolverket att bevilja statsbidrag för handledning av förskollärare och lärare. Villkoren kommer att ses över under 2024.

Ja, allt material finns tillgängligt på Skolverkets lärportal. Vi erbjuder utbildningen Leda kollegialt lärande, som är kostnadsfri. Inom Leda kollegialt lärande är det rektor som bestämmer tempo och vilka gruppdeltagare som kan medverka i det kollegiala lärandet. Läs mer på sidan Leda kollegialt lärande.

Nej, nedsättningen i tid som statsbidraget finansierar ska användas till det kollegiala lärandet på förskolorna och skolorna och inte till att delta i den frivilliga handledarutbildningen.

Ja, det är möjligt att söka statsbidrag för personal som är anställda på en förskole- eller skolenhet som ni tidigare har fått statsbidrag för.

Nej, erfarenheten av att undervisa kan ha förvärvats innan förskolläraren eller läraren blev legitimerad.

Nej, kravet på fyra års undervisningstid gäller från det datum då ni skickar in er ansökan.

Nej, det är enbart möjligt att få statsbidrag för 10 eller 20 procents nedsättning i tid för en handledare.