Statsbidrag för Läslyftet i förskolan 2018/19

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läslyftet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018/19

Ansökan 2018/19: Senast 1 februari 2018

Ansökan för 2018/19 har stängt.

Så kan du förbereda dig

I ansökan ska du ange hur många handledare och deltagare som ska delta i Läslyftet i förskolan och vilken nedsättning i tid de vill ha. Utifrån dessa uppgifter fattar Skolverket beslut om handledarbidrag. För första gången öppnar ansökan till det här bidraget i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag. För att logga in e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget.

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Beslut om ansökan: Mars 2018

Vi har beviljat bidrag till 183 huvudmän på totalt 37 995 000 kronor. I bilagan ser du vilka huvudmän som får bidrag och hur stort bidrag de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman.

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan till exempel innebära

 • två handledare på 20 procent
 • 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent
 • 4 handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 51 000 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 102 000 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för läslyftet i förskolan 2018/19PDF (pdf, 198 kB)

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi kommer att betala ut bidraget i juni 2018 och januari 2019.

Ansökan för 2018/19 har stängt.

Så kan du förbereda dig

I ansökan ska du ange hur många handledare och deltagare som ska delta i Läslyftet i förskolan och vilken nedsättning i tid de vill ha. Utifrån dessa uppgifter fattar Skolverket beslut om handledarbidrag. För första gången öppnar ansökan till det här bidraget i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag. För att logga in e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget.

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Beslut om ansökan: Mars 2018

Vi har beviljat bidrag till 183 huvudmän på totalt 37 995 000 kronor. I bilagan ser du vilka huvudmän som får bidrag och hur stort bidrag de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman.

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan till exempel innebära

 • två handledare på 20 procent
 • 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent
 • 4 handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 51 000 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 102 000 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för läslyftet i förskolan 2018/19PDF (pdf, 198 kB)

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi kommer att betala ut bidraget i juni 2018 och januari 2019.

Redovisning: 1 augusti–2 september 2019

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du redogöra för hur ni har använt statsbidraget. Ta fram följande uppgifter:

 • vilken kostnad ni har haft för kompetensutvecklingen
 • personnummer för de handledare som har fullföljt kompetensutvecklingsinsatsen
 • i vilken omfattning (10 eller 20 procent) som respektive handledare har handlett deltagare
 • personnummer för de deltagare som har fullföljt kompetensutvecklingsinsatsen
 • personnummer för de deltagare som inte har fullföljt insatsen samt skälen till varför de inte har fullföljt
 • om handledaren/handledarna och deltagarna har genomfört insatsen på arbetstid
 • vilken modul/vilka moduler handledarna har genomfört
 • hur ni har följt upp deltagandet i Läslyftet
 • om huvudmannen har utsett fler handledare utan statsbidrag
 • om huvudmannen kommer att fortsätta stödja handledare och deltagare som har deltagit i Läslyftet

Det kan hända att Skolverket gör stickprovskontroller för att kontrollera att det finns underlag som styrker de uppgifter som vi grundat vårt beslut på.


Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i december2019.

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du redogöra för hur ni har använt statsbidraget. Ta fram följande uppgifter:

 • vilken kostnad ni har haft för kompetensutvecklingen
 • personnummer för de handledare som har fullföljt kompetensutvecklingsinsatsen
 • i vilken omfattning (10 eller 20 procent) som respektive handledare har handlett deltagare
 • personnummer för de deltagare som har fullföljt kompetensutvecklingsinsatsen
 • personnummer för de deltagare som inte har fullföljt insatsen samt skälen till varför de inte har fullföljt
 • om handledaren/handledarna och deltagarna har genomfört insatsen på arbetstid
 • vilken modul/vilka moduler handledarna har genomfört
 • hur ni har följt upp deltagandet i Läslyftet
 • om huvudmannen har utsett fler handledare utan statsbidrag
 • om huvudmannen kommer att fortsätta stödja handledare och deltagare som har deltagit i Läslyftet

Det kan hända att Skolverket gör stickprovskontroller för att kontrollera att det finns underlag som styrker de uppgifter som vi grundat vårt beslut på.


Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i december2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för förskolor.

Huvudmän för grundskolor och gymnasieskolor kan också söka statsbidrag för Läslyftet.

Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2018/19

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet. Det ingår också en utbildning för förskollärare som ska bli handledare i Läslyftet. Utbildningen är frivillig och lärarnas nedsättning i tid ska inte gå till att delta i handledarutbildningen.

Läslyftet i förskolan

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kompetensutvecklingsmodellen i Läslyftet bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. För att så många förskollärare som möjligt ska få ta del av Läslyftet kan det vara bra om flera huvudmän samverkar. Om huvudmannen anser att det är lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas minst en förskollärare i varje grupp.

Gruppstorlekar för handledare

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12 och 22 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 23 och 40 deltagare.

Den som utses till handledare ska handleda grupper av deltagare. Tillsammans ska grupperna genomföra en modul inom Läslyftet under perioden augusti/september 2018 till maj/juni 2019, med kollegiala träffar varje månad. Förskolans moduler tar minst 15 timmar att genomföra.

Handledarutbildningen pågår parallellt med modularbetet under hösten 2018 och våren 2019.

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12 och 22 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 23 och 40 deltagare.

Den som utses till handledare ska handleda grupper av deltagare. Tillsammans ska grupperna genomföra en modul inom Läslyftet under perioden augusti/september 2018 till maj/juni 2019, med kollegiala träffar varje månad. Förskolans moduler tar minst 15 timmar att genomföra.

Handledarutbildningen pågår parallellt med modularbetet under hösten 2018 och våren 2019.

Villkor för handledaren

För att få statsbidraget för Läslyftet i förskolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledaren ska

 • ha en lärar- eller förskollärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

För att få statsbidraget för Läslyftet i förskolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledaren ska

 • ha en lärar- eller förskollärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

Byte av handledare

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället, som är i slutet av september.

Registrera handledarbyte härlänk till annan webbplats

För information om när det andra utbildningstillfället är, kontakta oss via e-post.

E-post till laslyftetiforskolan@skolverket.se

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället, som är i slutet av september.

Registrera handledarbyte härlänk till annan webbplats

För information om när det andra utbildningstillfället är, kontakta oss via e-post.

E-post till laslyftetiforskolan@skolverket.se

Huvudmannen kontrollerar handledarens lärarlegitimation

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha 4 års erfarenhet av att undervisa. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att mejla en lista med deras personnummer till oss. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha 4 års erfarenhet av att undervisa. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att mejla en lista med deras personnummer till oss. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är en ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en förskollärare.

 • 51 000 krför 10 % nedsättning i tjänst för handledning av 12–22 deltagare.
 • 102 000 krför 20 % nedsättning i tjänst för handledning av 23–40 deltagare.

Så räknar Skolverket ut schablonbeloppet

Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån. För läsåret 2018/19 använde vi den genomsnittliga lönen för förskollärare 2016.

Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån. För läsåret 2018/19 använde vi den genomsnittliga lönen för förskollärare 2016.

Omprövning av beviljat bidrag

Skolverket hanterar inte längre ändringar av beslut löpande. I redovisningen som är öppen mellan den 1 augusti och den 1 september ska ni redovisa vilka handledare och deltagare som har genomfört insatsen samt vilka kostnader ni har haft. Om en eller flera handledare inte har slutfört insatsen eller om ni inte har använt hela bidraget i enlighet med villkoren, fattar vi beslut om återkrav på hela eller delar av beloppet.

E-post till statsbidrag.laslyftetiforskolan@skolverket.se

Skolverket hanterar inte längre ändringar av beslut löpande. I redovisningen som är öppen mellan den 1 augusti och den 1 september ska ni redovisa vilka handledare och deltagare som har genomfört insatsen samt vilka kostnader ni har haft. Om en eller flera handledare inte har slutfört insatsen eller om ni inte har använt hela bidraget i enlighet med villkoren, fattar vi beslut om återkrav på hela eller delar av beloppet.

E-post till statsbidrag.laslyftetiforskolan@skolverket.se

Senast uppdaterad 29 april 2020

Frågor och svar

Om du som är huvudman vill byta någon av de handledare du har utsett måste du registrera ett handledarbyte.

För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste Skolverket ha godkänt bytet före det andra utbildningstillfället, som ska ha ägt rum den 28 september 2018. För mer information om när utbildningen äger rum eller om du har andra frågor som har med utbildningen att göra, kontanta oss via e-post.

E-post till laslyftetiforskolan@statsbidrag.se