De skolor som har fått avbryta insatsen med anledning av det nya coronaviruset har möjlighet att avsluta insatsen under höstterminen 2020. Respektive huvudman kan redogöra för omständigheterna i redovisningen, som enligt aktuell planering ska skickas in 15 september.

Statsbidrag för läslyftet i förskolan 2019/20

Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läslyftet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019/20

Ansökan 2019/20: 15 januari-15 februari 2019

Beslut om ansökan: mars 2019

Nu har Skolverket fattat beslut om statsbidrag för Läslyftet i förskolan år 2019/20. Totalt inkom 175 ansökningar från huvudmän om att delta i Läslyftet i förskolan. Av dessa beviljades 163 huvudmän statsbidrag omfattande totalt 34 996 000 kronor. I bilagorna nedan anges vilka huvudmän som beviljats bidrag och det totala beloppet och den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman.

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan exempelvis innebära två handledare på 20 procent, 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent eller 4 handledare på 10 procent. Schablonbeloppet för en handledare med 10 procent nedsättning i tid är 52 000 kr och en handledare med 20 procent nedsättning i tid är 104 000 kr.

Vi kommer att betala ut bidraget i juni 2019 och januari 2020.

Lista över beviljade belopp, ansökan för Läslyftet i förskolan 2019/20.PDF (pdf, 55 kB)


Beslut om ansökan: mars 2019

Nu har Skolverket fattat beslut om statsbidrag för Läslyftet i förskolan år 2019/20. Totalt inkom 175 ansökningar från huvudmän om att delta i Läslyftet i förskolan. Av dessa beviljades 163 huvudmän statsbidrag omfattande totalt 34 996 000 kronor. I bilagorna nedan anges vilka huvudmän som beviljats bidrag och det totala beloppet och den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman.

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan exempelvis innebära två handledare på 20 procent, 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent eller 4 handledare på 10 procent. Schablonbeloppet för en handledare med 10 procent nedsättning i tid är 52 000 kr och en handledare med 20 procent nedsättning i tid är 104 000 kr.

Vi kommer att betala ut bidraget i juni 2019 och januari 2020.

Lista över beviljade belopp, ansökan för Läslyftet i förskolan 2019/20.PDF (pdf, 55 kB)


Redovisning: 15 augusti-15 september 2020

De huvudmän som får statsbidrag är skyldiga att redovisa hur de använt bidraget. Vi kan komma att göra stickprov för att kontrollera att bidraget används på rätt sätt. Tidigare läsår har vi fått indikationer på att handledarna inte får den nedsättning i tid de ska ha. Vi vill understryka att statsbidraget och nedsättningen i tid inte får användas till att gå Läslyftets handledarutbildning.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

De huvudmän som får statsbidrag är skyldiga att redovisa hur de använt bidraget. Vi kan komma att göra stickprov för att kontrollera att bidraget används på rätt sätt. Tidigare läsår har vi fått indikationer på att handledarna inte får den nedsättning i tid de ska ha. Vi vill understryka att statsbidraget och nedsättningen i tid inte får användas till att gå Läslyftets handledarutbildning.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för förskolor.

Huvudmän kan endast ansöka om statsbidrag för förskoleenheter som finns med i Statistiska centralbyråns (SCB) statistik från hösten 2017 (15 oktober-statistiken). Det går inte att söka bidraget för förskoleenheter som det inte finns uppgifter om i SCB:s statistik från hösten 2017.

Huvudmän för grundskolor och gymnasieskolor kan också söka statsbidrag för Läslyftet.

Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2019/20

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.

Den reviderade läroplanen för förskolan framhåller högläsningens betydelse. Att delta i Läslyftet kan vara ett sätt att utveckla förskolans kompetens kring olika sätt att arbeta med högläsning och samtal om text.

Vad ska bidraget inte användas till?

Det finns en utbildning för förskollärare som ska bli handledare i Läslyftet. Utbildningen är frivillig och lärarnas nedsättning i tid ska inte gå till att delta i utbildningen.

Läslyftet i förskolan

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kompetensutvecklingsmodellen i Läslyftet bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. För att så många förskollärare som möjligt ska få ta del av Läslyftet kan det vara bra om flera huvudmän samverkar. Om huvudmannen anser att det är lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas minst en förskollärare i varje grupp.

Gruppstorlekar för handledare

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12 och 22 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 23 och 40 deltagare.

Den som utses till handledare ska handleda grupper av deltagare. Tillsammans ska grupperna genomföra en modul inom Läslyftet under perioden augusti/september 2019 till maj/juni 2020, med kollegiala träffar varje månad. Förskolans moduler tar minst 15 timmar att genomföra.

Handledarutbildningen pågår parallellt med modularbetet under hösten 2019 och våren 2020.

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12 och 22 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 23 och 40 deltagare.

Den som utses till handledare ska handleda grupper av deltagare. Tillsammans ska grupperna genomföra en modul inom Läslyftet under perioden augusti/september 2019 till maj/juni 2020, med kollegiala träffar varje månad. Förskolans moduler tar minst 15 timmar att genomföra.

Handledarutbildningen pågår parallellt med modularbetet under hösten 2019 och våren 2020.

Villkor för handledaren

För att få statsbidraget för Läslyftet i förskolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledaren ska

 • ha en lärar- eller förskollärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

För att få statsbidraget för Läslyftet i förskolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledaren ska

 • ha en lärar- eller förskollärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

Byte av handledare

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället, som är i slutet av september.

Länk till byte av handledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För information om när det andra utbildningstillfället är, kontakta oss via e-post.

E-post till laslyftetiforskolan@skolverket.se

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället, som är i slutet av september.

Länk till byte av handledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För information om när det andra utbildningstillfället är, kontakta oss via e-post.

E-post till laslyftetiforskolan@skolverket.se

Beräkningsmodellen

Beräkningsmodellen

Beräkningen av statsbidraget utgår från att en handledare med 10 procent nedsättning i arbetstid ska handleda mellan 12 och 22 lärare och att en handledare på 20 procent av sin tid ska handleda mellan 23 och 40 lärare.

När en sökande anger fler än 40 deltagare räknas antalet handledare utifrån ett medelvärde. Eftersom en handledare med 10 procents nedsättning i arbetstid ska handleda 12–22 deltagare är medelvärdet 17. Om sökanden anger exempelvis 67 deltagare går det att ansöka om 40 procents nedsättning i tid (67/17 =3,94). Sökande kan i detta fall exempelvis välja att ha en handledare med 20 procents nedsättning i tid och två stycken på 10 procents nedsättning i tid.

Beräkningsmodellen

Beräkningen av statsbidraget utgår från att en handledare med 10 procent nedsättning i arbetstid ska handleda mellan 12 och 22 lärare och att en handledare på 20 procent av sin tid ska handleda mellan 23 och 40 lärare.

När en sökande anger fler än 40 deltagare räknas antalet handledare utifrån ett medelvärde. Eftersom en handledare med 10 procents nedsättning i arbetstid ska handleda 12–22 deltagare är medelvärdet 17. Om sökanden anger exempelvis 67 deltagare går det att ansöka om 40 procents nedsättning i tid (67/17 =3,94). Sökande kan i detta fall exempelvis välja att ha en handledare med 20 procents nedsättning i tid och två stycken på 10 procents nedsättning i tid.

Huvudmannen kontrollerar handledarens lärarlegitimation

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha 4 års erfarenhet av att undervisa. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att mejla en lista med deras personnummer till oss. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha 4 års erfarenhet av att undervisa. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att mejla en lista med deras personnummer till oss. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är en ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en förskollärare. För läsåret 2019/20 är schablonbeloppet för en handledare med 10 procent nedsättning i tid 52 000 kronor och för en handledare med 20 procent nedsättning i tid 104 000 kronor.

Så räknar Skolverket ut schablonbeloppet

Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån. För läsåret 2019/20 har vi använt den genomsnittliga lönen för förskollärare 2017.

Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån. För läsåret 2019/20 har vi använt den genomsnittliga lönen för förskollärare 2017.

Omprövning av beviljat bidrag

Om ni vill ha mer eller mindre bidrag än Skolverket beviljat behöver du skicka in en begäran om omprövning. Det kan du göra om antalet handledare eller handledarens nedsättning i tid förändrats under insatsens gång. Kontakta i så fall oss vi mejl och be om en omprövningsblankett. Fyll i blanketten, ange vad som förändrats och skicka tillbaka blanketten till oss via mejl.

E-post till statsbidrag.laslyftetiforskolan@skolverket.se

Om ni vill ha mer eller mindre bidrag än Skolverket beviljat behöver du skicka in en begäran om omprövning. Det kan du göra om antalet handledare eller handledarens nedsättning i tid förändrats under insatsens gång. Kontakta i så fall oss vi mejl och be om en omprövningsblankett. Fyll i blanketten, ange vad som förändrats och skicka tillbaka blanketten till oss via mejl.

E-post till statsbidrag.laslyftetiforskolan@skolverket.se

Senast uppdaterad 06 maj 2020

Frågor och svar

Om du som är huvudman vill byta någon av de handledare du har utsett måste du registrera ett handledarbyte.

För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste Skolverket ha godkänt bytet före det andra utbildningstillfället, som ska ha ägt rum den 28 september 2018. För mer information om när utbildningen äger rum eller om du har andra frågor som har med utbildningen att göra, kontanta oss via e-post.

E-post till laslyftetiforskolan@statsbidrag.se