Statsbidrag för läslyftet i förskolan 2020/21

Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läslyftet.

Det finns inte möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet i förskolan läsåret 2021/2022. För er som planerar att arbeta med Läslyftet finns det däremot möjlighet att ansöka till utbildningen Att leda kollegialt lärande. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Ansökningsperiod är 15 februari-15 mars 2021. Läs mer om att leda kollegialt lärande.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020/21

De huvudmän som får statsbidrag är skyldiga att redovisa hur de använt bidraget. Vi kan komma att göra stickprov för att kontrollera att bidraget används på rätt sätt. Tidigare läsår har vi fått indikationer på att handledarna inte får den nedsättning i tid de ska ha. Vi vill understryka att statsbidraget och nedsättningen i tid inte får användas till att gå Läslyftets handledarutbildning.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten hösten 2021.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för förskolor.

Huvudmän kan endast ansöka om statsbidrag för förskoleenheter som finns med i Statistiska centralbyråns (SCB) statistik från hösten 2018 (15 oktober-statistiken). Det går inte att söka bidraget för förskoleenheter som det inte finns uppgifter om i SCB:s statistik från hösten 2018.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.

Den reviderade läroplanen för förskolan framhåller högläsningens betydelse. Att delta i Läslyftet kan vara ett sätt att utveckla förskolans kompetens kring olika sätt att arbeta med högläsning och samtal om text.

Vad ska bidraget inte användas till?

Det finns en utbildning för förskollärare som ska bli handledare i Läslyftet. Utbildningen är frivillig och lärarnas nedsättning i tid ska inte gå till att delta i utbildningen. Läs mer här.

Läslyftet i förskolan

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kompetensutvecklingsmodellen i Läslyftet bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. För att så många förskollärare som möjligt ska få ta del av Läslyftet kan det vara bra om flera huvudmän samverkar. Om huvudmannen anser att det är lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas minst en förskollärare i varje grupp.

  • En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12 och 22 deltagare.

Den som utses till handledare ska handleda grupper av deltagare. Tillsammans ska grupperna genomföra en modul inom Läslyftet under perioden augusti/september 2020 till maj/juni 2021, med kollegiala träffar varje månad. Förskolans moduler tar minst 15 timmar att genomföra.

Handledarutbildningen pågår parallellt med modularbetet under hösten 2020 och våren 2021.

För att få statsbidraget för Läslyftet i förskolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledaren ska

  • ha en lärar- eller förskollärarlegitimation
  • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
  • ha undervisat i minst fyra år
  • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
  • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället, som är i slutet av september.

Länk till byte av handledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För information om när det andra utbildningstillfället är, kontakta oss via e-post.

E-post till laslyftetiforskolan@skolverket.se

Beräkningsmodellen

Beräkningen av statsbidraget utgår från att en handledare med 10 procent nedsättning i arbetstid ska handleda mellan 12 och 22 deltagare.

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha 4 års erfarenhet av att undervisa. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att mejla en lista med deras personnummer till oss. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är en ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en förskollärare.

För läsåret 2020/21 är schablonbeloppet:

  • för en handledare med 10 procent nedsättning i tid 53 700 kronor
  • för en handledare med 20 procent nedsättning i tid 107 400 kronor.

Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån. För läsåret 2020/21 har vi använt den genomsnittliga lönen för förskollärare 2018.

Om ni vill ändra de uppgifter som ligger till grund för Skolverkets beslut om statsbidrag behöver ni skicka in en begäran om ändring av beslut. Ni kan begära en ändring av antalet handledare som ska leda Läslyftet i förskolan eller den totala nedsättningen i arbetstid.

Kontakta Skolverket via e-post.

E-post till statsbidrag.laslyftetiforskolan@skolverket.se

Senast uppdaterad 03 februari 2022.

Frågor och svar

Om du som är huvudman vill byta någon av de handledare du har utsett måste du registrera ett handledarbyte.

För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste Skolverket ha godkänt bytet före det andra utbildningstillfället, som ska ha ägt rum den 28 september 2018. För mer information om när utbildningen äger rum eller om du har andra frågor som har med utbildningen att göra, kontanta oss via e-post.

E-post till laslyftetiforskolan@statsbidrag.se