Skolverket

Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2017/18

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor i Läslyftet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2017/18

Ansökan: 18 november–16 december 2016

Ansökan har stängt.

Beslut om ansökan

Totalt ansökte 236 huvudmän om att delta i Läslyftet läsåret 2017/18. Av dessa beviljade Skolverket 192 huvudmän.

Begär utbetalning: 28 januari–28 februari 2017

Begäran om utbetalning har stängt.

Beslut om utbetalning

Totalt 180 huvudmän rekvirerade statsbidrag för läsåret 2017/18.

Lista över beviljade belopp och antal handledare, begäran om utbetalning läslyftet i skolan 2017/18PDF (pdf, 124 kB)

Utbetalning: juni 2018 och januari 2019

Hälften av bidraget betalas ut i juni 2017 och hälften av bidraget betalas ut i januari 2018.

Delredovisning: 22 augusti–22 september 2017

Syftet med delredovisningen är att följa upp hur huvudmännen använder statsbidraget och att kontrollera att antalet deltagare stämmer överens med det antal handledare och deltagare som de uppgav i begäran om utbetalning.

Beslut om delredovisning

Skolverket godkänner 131 huvudmäns delredovisningar på totalt 66 100 500. Vi bifaller delvis 9 huvudmäns delredovisningar på totalt 3 219 000 kronor. Vi kräver tillbaka totalt 555 000 kronor från 11 huvudmän.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: 1 augusti–3 september 2018

Redovisningen var 2017/18 är öppen 1 augusti till 3 september 2018.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Nu har vi fattat beslut för redovisningen av Läslyftet i skolan år 2017/18. Vi beslutar att godkänna 115 huvudmäns redovisningar medan vi återkräver medel från totalt 56 huvudmän. Den totala summan som godkänns för utförd kompetensutvecklingsinsats är 65 073 750 kronor. Se beslutsbilagan för att se beviljat belopp per huvudman. Totalt 10 212 000 kronor återkrävs.

Av de 171 huvudmän som omfattas av redovisningen är det:

 • 115 som får godkänd redovisning,
 • 23 som får delvis återkrav,
 • 33 som återkrävs på hela beloppet.

I årets redovisning begärde vi in en särskild redovisning från fem huvudmän. Av dessa fem huvudmän fattar vi beslut om att godkänna fyra medan vi återkräver medel från en huvudman. I dokumentet ”Besluts-PM Läslyftet i skolan läsår 2017/18” kan ni läsa mer om redovisningen och den särskilda redovisningen.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, läslyftet i skolan 2017/18PDF (pdf, 139 kB)

Föredragnings-PM redovisning, läslyftet i skolan 2017/18PDF (pdf, 100 kB)

 

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Förskolan kan också söka statsbidrag för Läslyftet:

Statsbidrag för Läslyftet i förskolan

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet. Det ingår också en utbildning för lärare som ska bli handledare i Läslyftet. Utbildningen är frivillig och lärarnas nedsättning i tid ska inte gå till att delta i utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Skolverket fördelar statsbidrag utifrån antalet deltagare per handledare.

 • En handledare som arbetar tio procent med Läslyftet ska handleda mellan sex och tio lärare och/eller skolbibliotekarier.
 • En handledare som arbetar tjugo procent med Läslyftet ska handleda mellan tolv och tjugo deltagare.
 • En grupp av deltagare ska tillsammans med en handledare genomföra två moduler på Lärportalen under ett läsår.

En huvudman kan utse samma lärare som handledare flera år i rad.

Villkor för handledaren

Handledare som huvudmannen utser ska:

 • ha en lärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • handleda de förskollärare, lärare och skolbibliotekarier som deltar på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare eller förskollärare.

Omprövning

Om ni vill ändra den nedsättning i tid som Skolverket beviljat behöver ni skicka in en begäran om omprövning. Det kan bero på att antalet handledare eller handledarens nedsättning i tid förändras under insatsens gång. Fyll i så fall i en omprövningsblankett och skicka den till statsbidrag.laslyftet@skolverket.se.

Omprövningsblankett (bilaga - ladda upp i mars)

Byte av handledare

Det är inte längre möjligt att byta handledare för Läslyftet 2017/18. De förändringar som sker kopplade till handledare nu ska redovisas för i slutredovisningen som öppnar den 1 augusti.

Kontroll av legitimation

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha minst 4 års arbetslivserfarenhet. Se rubriken Villkor för statsbidraget ovan. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare. För bidragsåret 2017/18 är schablonbeloppet 55 500 kronor för en handledare på 10 procent och 111 000 kronor för en handledare på 20 procent.

Så räknar vi ut schablonbeloppet

Vi räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån. För läsåret 2017/18 använde vi den genomsnittliga lönen för grundskollärare och gymnasielärare 2015.

Kontakt

För frågor om Läslyftet och statsbidrag:

E-post till statsbidrag.laslyftet@skolverket.se.

För övriga frågor om Läslyftet:

E-post till laslyftet@skolverket.se