Skolverket

Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2017/18

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor i Läslyftet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2017/18

Ansökan: 18 november–16 december 2016

Ansökan har stängt.

Beslut om ansökan

Totalt ansökte 236 huvudmän om att delta i Läslyftet läsåret 2017/18. Av dessa beviljade Skolverket 192 huvudmän.

Begär utbetalning: 28 januari–28 februari 2017

Begäran om utbetalning har stängt.

Beslut om utbetalning

Totalt 180 huvudmän rekvirerade statsbidrag för läsåret 2017/18.

Lista över beviljade belopp och antal handledare, begäran om utbetalning läslyftet i skolan 2017/18PDF (pdf, 124 kB)

Utbetalning: juni 2018 och januari 2019

Hälften av bidraget betalas ut i juni 2017 och hälften av bidraget betalas ut i januari 2018.

Delredovisning: 22 augusti–22 september 2017

Syftet med delredovisningen är att följa upp hur huvudmännen använder statsbidraget och att kontrollera att antalet deltagare stämmer överens med det antal handledare och deltagare som de uppgav i begäran om utbetalning.

Beslut om delredovisning

Skolverket godkänner 131 huvudmäns delredovisningar på totalt 66 100 500. Vi bifaller delvis 9 huvudmäns delredovisningar på totalt 3 219 000 kronor. Vi kräver tillbaka totalt 555 000 kronor från 11 huvudmän.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: 1 augusti–3 september 2018

Redovisningen för 2017/18 är öppen 1 augusti till 3 september 2018.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Ta fram uppgifter om

 • vilka kostnader ni har haft för kompetensutvecklingen
 • vilka handledare som har genomfört insatsen
 • vilken nedsättning i tjänst handledarna har haft
 • vilka skolenheter som handledarna har handlett deltagare vid
 • hur många deltagare som har genomfört insatsen
 • hur många deltagare som inte har fullföljt insatsen och varför
 • ifall handledaren/handledarna och deltagarna har genomfört insatsen på arbetstid
 • hur ni har följt upp deltagandet i Läslyftet
 • ifall ni har utsett handledare utöver ramen för statsbidraget.

Stickprov i årets redovisning

I årets redovisning kommer vi att genomföra stickprov för att kontrollera att bidraget används som det är tänkt. Det innebär att vi kommer att begära in en särskild redovisning från flera huvudmän. Syftet med den särskilda redovisningen är att granska om handledare inom Läslyftet fått nedsättningen i undervisningstid. Nedsättningen i tid är en förutsättning för att Läslyftet genomförs med kvalitet på de deltagande skolorna.

Stickprovet kommer att ske på skolenhetsnivå och huvudmannen kommer att få en blankett som ska fyllas i av rektor på en eller flera skolor. I blanketten kommer rektorn behöva redogöra för hur nedsättningen i tid gått till för varje enskild handledare på skolan.

I några fall kommer vi även att begära in dokumentation som visar på nedsättningen i tid. Vi är medvetna om att det inte finns standardiserad dokumentation kring nedsättning i tid. Det kan därför krävas att flera olika typer av dokument bifogas blanketten. Det kan till exempel vara dokument över tjänstefördelning/-beskrivningar, termins- och timplaner för läraren, före och under insatsen.

Huvudmannen kommer ha två veckor på sig att skicka in den särskilda redovisningen.

Beslut om redovisning

Vi fattar beslut om redovisningen i oktober 2018.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Förskolan kan också söka statsbidrag för Läslyftet:

Statsbidrag för Läslyftet i förskolan

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet. Det ingår också en utbildning för lärare som ska bli handledare i Läslyftet. Utbildningen är frivillig och lärarnas nedsättning i tid ska inte gå till att delta i utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Skolverket fördelar statsbidrag utifrån antalet deltagare per handledare.

 • En handledare som arbetar tio procent med Läslyftet ska handleda mellan sex och tio lärare och/eller skolbibliotekarier.
 • En handledare som arbetar tjugo procent med Läslyftet ska handleda mellan tolv och tjugo deltagare.
 • En grupp av deltagare ska tillsammans med en handledare genomföra två moduler på Lärportalen under ett läsår.

En huvudman kan utse samma lärare som handledare flera år i rad.

Villkor för handledaren

Handledare som huvudmannen utser ska:

 • ha en lärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • handleda de förskollärare, lärare och skolbibliotekarier som deltar på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare eller förskollärare.

Omprövning

Om ni vill ändra den nedsättning i tid som Skolverket beviljat behöver ni skicka in en begäran om omprövning. Det kan bero på att antalet handledare eller handledarens nedsättning i tid förändras under insatsens gång. Fyll i så fall i en omprövningsblankett och skicka den till statsbidrag.laslyftet@skolverket.se.

Omprövningsblankett (bilaga - ladda upp i mars)

Byte av handledare

Det är inte längre möjligt att byta handledare för Läslyftet 2017/18. De förändringar som sker kopplade till handledare nu ska redovisas för i slutredovisningen som öppnar den 1 augusti.

Kontroll av legitimation

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha minst 4 års arbetslivserfarenhet. Se rubriken Villkor för statsbidraget ovan. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare. För bidragsåret 2017/18 är schablonbeloppet 55 500 kronor för en handledare på 10 procent och 111 000 kronor för en handledare på 20 procent.

Så räknar vi ut schablonbeloppet

Vi räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån. För läsåret 2017/18 använde vi den genomsnittliga lönen för grundskollärare och gymnasielärare 2015.

Kontakt

För frågor om Läslyftet och statsbidrag:

E-post till statsbidrag.laslyftet@skolverket.se.

För övriga frågor om Läslyftet:

E-post till laslyftet@skolverket.se