Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2018/19

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018/19

Ansökan: 1 januari–1 februari 2018

Ansökan för 2018/19 har stängt.

Beslut om ansökan: Mars 2018

Vi har beviljat bidrag till 168 huvudmän på totalt 35 960 000 kronor. I bilagorna ser du vilka huvudmän som får bidrag och hur stort bidrag de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman.

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan till exempel innebära

 • två handledare på 20 procent
 • 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent
 • 4 handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 58 000 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 116 000 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för läslyftet i skolan 2018/19PDF (pdf, 166 kB)

Du kan även se beslutet för din organisation i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Ansökan för 2018/19 har stängt.

Beslut om ansökan: Mars 2018

Vi har beviljat bidrag till 168 huvudmän på totalt 35 960 000 kronor. I bilagorna ser du vilka huvudmän som får bidrag och hur stort bidrag de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman.

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan till exempel innebära

 • två handledare på 20 procent
 • 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent
 • 4 handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 58 000 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 116 000 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för läslyftet i skolan 2018/19PDF (pdf, 166 kB)

Du kan även se beslutet för din organisation i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: 1 augusti–2 september 2019

De huvudmän som får statsbidrag är skyldiga att redovisa hur de använt bidraget.

Så kan du förbereda dig

 • Gör en lista över era handledare och uppdatera den när ni byter ut handledare eller när handledare hoppar av. Om handledare eller deltagare hoppar av, skriv ner varför de gör det.

I redovisningen ska du redogöra för hur ni använt det bidrag ni fått. Du ska lämna in uppgifter om

 • vilka kostnader ni har haft för kompetensutvecklingen
 • personnummer för de handledare som har genomfört insatsen
 • personnummer för de deltagare som har genomfört insatsen
 • personnummer för de deltagare som inte har fullföljt insatsen och skälet till varför de inte har fullföljt
 • ta reda på om handledarna och deltagarna har deltagit i insatsen på arbetstid
 • vilka moduler handledarna har genomfört
 • hur ni har följt upp deltagandet i Läslyftet
 • om huvudmannen har utsett fler handledare utan statsbidrag
 • om huvudmannen kommer att fortsätta stödja handledare och deltagare som har deltagit i Läslyftet

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i december 2019.

De huvudmän som får statsbidrag är skyldiga att redovisa hur de använt bidraget.

Så kan du förbereda dig

 • Gör en lista över era handledare och uppdatera den när ni byter ut handledare eller när handledare hoppar av. Om handledare eller deltagare hoppar av, skriv ner varför de gör det.

I redovisningen ska du redogöra för hur ni använt det bidrag ni fått. Du ska lämna in uppgifter om

 • vilka kostnader ni har haft för kompetensutvecklingen
 • personnummer för de handledare som har genomfört insatsen
 • personnummer för de deltagare som har genomfört insatsen
 • personnummer för de deltagare som inte har fullföljt insatsen och skälet till varför de inte har fullföljt
 • ta reda på om handledarna och deltagarna har deltagit i insatsen på arbetstid
 • vilka moduler handledarna har genomfört
 • hur ni har följt upp deltagandet i Läslyftet
 • om huvudmannen har utsett fler handledare utan statsbidrag
 • om huvudmannen kommer att fortsätta stödja handledare och deltagare som har deltagit i Läslyftet

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i december 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Huvudmän för förskolor kan också söka statsbidrag för Läslyftet:

Statsbidrag för Läslyftet i förskolan 2018/19

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.

Vad ska bidraget inte användas till?

Det finns en utbildning för lärare som ska bli handledare i Läslyftet. Utbildningen är frivillig och lärarnas nedsättning i tid ska inte gå till att delta i utbildningen.

Planera och organisera för Läslyftet

I broschyren Planera och organisera för Läslyftet finns stöd för hur du kan tänka kring kompetensutvecklingens förhållande till det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns också information om vilka lärargrupper som kan delta, hur de kan organiseras, vilka moduler man kan välja och vem eller vilka som kan utses till handledare. Läs mer om Läslyftet i skolan och ladda ner broschyren här:

Läslyftet i skolan

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmän utser handledare

De huvudmän som söker bidrag ska utse handledare i sin ansökan. Handledarna ska utses enligt vad som står i den förordning som styr bidraget, alltså förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Den som blivit erbjuden av sin huvudman att gå en handledarutbildning kan gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. En huvudman kan utse samma lärare som handledare flera år i rad.

Gruppstorlekar för handledare

Skolverket fördelar statsbidraget utifrån hur många deltagare det är per handledare. Deltagarna ska vara lärare eller skolbibliotekarier.

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4–10 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tid ska handleda 11–20 deltagare.
 • En grupp av deltagare ska tillsammans med en handledare genomföra två moduler på Lärportalen under ett läsår.

Skolverket fördelar statsbidraget utifrån hur många deltagare det är per handledare. Deltagarna ska vara lärare eller skolbibliotekarier.

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4–10 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tid ska handleda 11–20 deltagare.
 • En grupp av deltagare ska tillsammans med en handledare genomföra två moduler på Lärportalen under ett läsår.

Villkor för handledaren

För att få statsbidraget för Läslyftet i skolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledare ska

 • ha en lärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • handleda de förskollärare, lärare och skolbibliotekarier som deltar på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare eller förskollärare
 • informera deltagarna om syftet med kompetensutvecklingen och hur den är upplagd
 • leda det kollegiala lärandet för deltagarna på skolan och handleda lärare och skolbibliotekarier som genomför två moduler på Läs- och skrivportalen på arbetstid under läsåret 2018/19.

För att få statsbidraget för Läslyftet i skolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledare ska

 • ha en lärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • handleda de förskollärare, lärare och skolbibliotekarier som deltar på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare eller förskollärare
 • informera deltagarna om syftet med kompetensutvecklingen och hur den är upplagd
 • leda det kollegiala lärandet för deltagarna på skolan och handleda lärare och skolbibliotekarier som genomför två moduler på Läs- och skrivportalen på arbetstid under läsåret 2018/19.

Byte av handledare

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket har blivit beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att handledaren ska få behålla sin utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället.

Registrera byte av handledarelänk till annan webbplats

Kontroll av lärarlegitimation

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha 4 års erfarenhet av att undervisa. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till:

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket har blivit beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att handledaren ska få behålla sin utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället.

Registrera byte av handledarelänk till annan webbplats

Kontroll av lärarlegitimation

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha 4 års erfarenhet av att undervisa. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till:

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

Hur stort är statsbidraget?

För läsåret 2018/19 har Skolverket beviljat 168 huvudmän statsbidrag på totalt 35 960 000 kronor. Huvudmännen får statsbidraget som ersättning för lön till lärarna. Bidraget baseras på ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare.

 • 58 000 kronor för 10 % nedsättning i tjänst för handledning av 4–10 deltagare.
 • 116 000 kronor för 20 % nedsättning i tjänst för handledning av 11–20 deltagare.

Bidraget fördelas på två utbetalningar under året, en i juni och en i januari nästkommande år. Statsbidraget måste användas före den sista juni samma år som den andra utbetalningen gjordes.

Så räknar Skolverket ut schablonbeloppet

Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån. För läsåret 2018/19 använde vi den genomsnittliga lönen för grundskollärare och gymnasielärare 2016.

Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån. För läsåret 2018/19 använde vi den genomsnittliga lönen för grundskollärare och gymnasielärare 2016.

Omprövning av beviljat bidrag

Skolverket hanterar inte längre ändringar av beslut löpande. I redovisningen som är öppen mellan den 1 augusti och den 1 september ska ni redovisa vilka handledare och deltagare som har genomfört insatsen samt vilka kostnader ni har haft. Om en eller flera handledare inte har slutfört insatsen eller om ni inte har använt hela bidraget i enlighet med villkoren, fattar vi beslut om återkrav på hela eller delar av beloppet.

E-post till statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Skolverket hanterar inte längre ändringar av beslut löpande. I redovisningen som är öppen mellan den 1 augusti och den 1 september ska ni redovisa vilka handledare och deltagare som har genomfört insatsen samt vilka kostnader ni har haft. Om en eller flera handledare inte har slutfört insatsen eller om ni inte har använt hela bidraget i enlighet med villkoren, fattar vi beslut om återkrav på hela eller delar av beloppet.

E-post till statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Kontakt

Frågor om statsbidrag för Läslyftet:

E-post till statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Andra frågor om Läslyftet:

E-post till laslyftet@skolverket.se

Senast uppdaterad 07 juli 2020

Frågor och svar

Nej, utbildningen är frivillig och handledarna får inte använda nedsättningen i tid för att gå utbildningen.