De skolor som har fått avbryta insatsen med anledning av det nya coronaviruset har möjlighet att avsluta insatsen under höstterminen 2020. Respektive huvudman kan redogöra för omständigheterna i redovisningen, som enligt aktuell planering ska skickas in 15 september.

Statsbidrag för läslyftet i skolan 2019/20

Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019/20

Ansökan: 15 januari–15 februari 2019

Nu har Skolverket fattat beslut om statsbidrag för Läslyftet i skolan år 2019/20. Totalt inkom 114 ansökningar från huvudmän om att delta i Läslyftet i skolan. Av dessa beviljades 113 huvudmän statsbidrag omfattande totalt 18 240 000 kronor. I bilagorna nedan anges vilka huvudmän som beviljats bidrag och det totala beloppet och den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman.

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan exempelvis innebära två handledare på 20 procent, 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent eller 4 handledare på 10 procent. Schablonbeloppet för en handledare med 10 procent nedsättning i tid är 60 000 kr och en handledare med 20 procent nedsättning i tid är 120 000 kr.

Lista över beviljade belopp, ansökan för Läslyftet i skolan 2019/20PDF (pdf, 58 kB)

Nu har Skolverket fattat beslut om statsbidrag för Läslyftet i skolan år 2019/20. Totalt inkom 114 ansökningar från huvudmän om att delta i Läslyftet i skolan. Av dessa beviljades 113 huvudmän statsbidrag omfattande totalt 18 240 000 kronor. I bilagorna nedan anges vilka huvudmän som beviljats bidrag och det totala beloppet och den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman.

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan exempelvis innebära två handledare på 20 procent, 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent eller 4 handledare på 10 procent. Schablonbeloppet för en handledare med 10 procent nedsättning i tid är 60 000 kr och en handledare med 20 procent nedsättning i tid är 120 000 kr.

Lista över beviljade belopp, ansökan för Läslyftet i skolan 2019/20PDF (pdf, 58 kB)

Redovisning: 15 augusti–15 september 2020

De huvudmän som får statsbidrag är skyldiga att redovisa hur de använt bidraget. Vi kan komma att göra stickprov för att kontrollera att bidraget används på rätt sätt. Tidigare läsår har vi fått indikationer på att handledarna inte får den nedsättning i tid de ska ha. Vi vill understryka att statsbidraget och nedsättningen i tid inte får användas till att gå Läslyftets handledarutbildning. 

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i oktober 2020.

De huvudmän som får statsbidrag är skyldiga att redovisa hur de använt bidraget. Vi kan komma att göra stickprov för att kontrollera att bidraget används på rätt sätt. Tidigare läsår har vi fått indikationer på att handledarna inte får den nedsättning i tid de ska ha. Vi vill understryka att statsbidraget och nedsättningen i tid inte får användas till att gå Läslyftets handledarutbildning. 

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i oktober 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Huvudmän för förskolor kan också söka statsbidrag för Läslyftet:

Statsbidrag för Läslyftet i förskolan 2019/20

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.

Vad ska bidraget inte användas till?

Det finns en utbildning för lärare som ska bli handledare i Läslyftet. Utbildningen är frivillig och lärarnas nedsättning i tid ska inte gå till att delta i utbildningen.

Planera och organisera för Läslyftet

I broschyren Planera och organisera för Läslyftet finns stöd för hur du kan tänka kring kompetensutvecklingens förhållande till det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns också information om vilka lärargrupper som kan delta, hur de kan organiseras, vilka moduler man kan välja och vem eller vilka som kan utses till handledare. Läs mer om Läslyftet i skolan och ladda ner broschyren här:

Läslyftet i skolan

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmän utser handledare

De huvudmän som söker bidrag ska utse handledare i sin ansökan. Handledarna ska utses enligt vad som står i den förordning som styr bidraget, alltså förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Den som blivit erbjuden av sin huvudman att gå en handledarutbildning kan gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. En huvudman kan utse samma lärare som handledare flera år i rad.

Gruppstorlekar för handledare

Skolverket fördelar statsbidraget utifrån hur många deltagare det är per handledare. Deltagarna ska vara lärare eller skolbibliotekarier.

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4–10 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tid ska handleda 11–20 deltagare.
 • En grupp av deltagare ska tillsammans med en handledare genomföra två moduler på Lärportalen under ett läsår.

Skolverket fördelar statsbidraget utifrån hur många deltagare det är per handledare. Deltagarna ska vara lärare eller skolbibliotekarier.

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4–10 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tid ska handleda 11–20 deltagare.
 • En grupp av deltagare ska tillsammans med en handledare genomföra två moduler på Lärportalen under ett läsår.

Villkor för handledaren

För att få statsbidraget för Läslyftet i skolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledare ska

 • ha en lärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • handleda de förskollärare, lärare och skolbibliotekarier som deltar på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare eller förskollärare
 • informera deltagarna om syftet med kompetensutvecklingen och hur den är upplagd
 • leda det kollegiala lärandet för deltagarna på skolan och handleda lärare och skolbibliotekarier som genomför två moduler på Läs- och skrivportalen på arbetstid under läsåret 2019/20.

För att få statsbidraget för Läslyftet i skolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledare ska

 • ha en lärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • handleda de förskollärare, lärare och skolbibliotekarier som deltar på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat vis
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare eller förskollärare
 • informera deltagarna om syftet med kompetensutvecklingen och hur den är upplagd
 • leda det kollegiala lärandet för deltagarna på skolan och handleda lärare och skolbibliotekarier som genomför två moduler på Läs- och skrivportalen på arbetstid under läsåret 2019/20.

Beräkningsmodellen

Beräkningen av statsbidraget utgår från att en handledare på 10 procent ska handleda mellan 4 och 10 lärare och att en handledare på 20 procent ska handleda mellan 11 och 20 lärare.

När en sökande anger fler än 20 deltagare räknas antal handledare som man kan söka om ut utifrån ett medelvärde för en handledare på 10 procent nedsättning i tid. Eftersom en handledare på 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4–10 deltagare är medelvärdet 7. Om sökanden exempelvis anger 45 deltagare så kan denna ansöka om 60 procent nedsättning i tid (45/7 =6,42). Exempelvis kan sökande i detta fall välja att ha två handledare på 20 procent nedsättning i tid och två stycken på 10 procent nedsättning i tid.

Beräkningen av statsbidraget utgår från att en handledare på 10 procent ska handleda mellan 4 och 10 lärare och att en handledare på 20 procent ska handleda mellan 11 och 20 lärare.

När en sökande anger fler än 20 deltagare räknas antal handledare som man kan söka om ut utifrån ett medelvärde för en handledare på 10 procent nedsättning i tid. Eftersom en handledare på 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4–10 deltagare är medelvärdet 7. Om sökanden exempelvis anger 45 deltagare så kan denna ansöka om 60 procent nedsättning i tid (45/7 =6,42). Exempelvis kan sökande i detta fall välja att ha två handledare på 20 procent nedsättning i tid och två stycken på 10 procent nedsättning i tid.

Byte av handledare

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket har blivit beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att handledaren ska få behålla sin utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället.

Länk till handledarbytelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om handledarbyte:

E-post till laslyftet@skolverket.se

Kontroll av lärarlegitimation

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha 4 års erfarenhet av att undervisa. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till:

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket har blivit beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att handledaren ska få behålla sin utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället.

Länk till handledarbytelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om handledarbyte:

E-post till laslyftet@skolverket.se

Kontroll av lärarlegitimation

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha 4 års erfarenhet av att undervisa. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till:

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är en ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare. För läsåret 2019/20 är schablonbeloppet för en handledare på 10 procent nedsättning i tid 60 000 kronor. För en handledare med 20 procent nedsättning i tid är schablonbeloppet 120 000 kronor.

Kontakt

Frågor om statsbidrag för Läslyftet:

E-post till statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Andra frågor om Läslyftet:

E-post till laslyftet@skolverket.se

Senast uppdaterad 29 april 2020

Frågor och svar

Nej, utbildningen är frivillig och handledarna får inte använda nedsättningen i tid för att gå utbildningen.

Ja, sedan läsåret 2017/18 är det möjligt att söka statsbidrag för personal som är anställda på en skolenhet som ni tidigare har fått statsbidrag för.

Nej. Erfarenheten av att undervisa kan läraren ha förvärvat innan denne blev legitimerad.

Nej, kravet på fyra års undervisningstid gäller från det datum då ni skickar in er ansökan. 

Nej. En handledare ska handleda på 10 eller 20 procents nedsättning i tid.