Statsbidrag för läslyftet i skolan 2021/22

Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021/22

Skolverket har beviljat bidrag till 78 huvudmän på totalt 10 973 600 kronor. Ansökan var öppen 1 februari–1 mars 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Skolverket har beslutat om redovisning.

Beslutsbilaga redovisning Pdf, 150 kB.

Redovisningen var öppen 15 augusti–15 september 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • lågstadiet inom grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.

Vad ska bidraget inte användas till?

Det finns en utbildning för lärare som ska bli handledare i Läslyftet. Utbildningen är frivillig och lärarnas nedsättning i tid ska inte gå till att delta i utbildningen.

Läslyftet i skolan

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmän utser handledare

De huvudmän som söker bidrag ska utse handledare i sin ansökan. Handledarna ska utses enligt vad som står i den förordning som styr bidraget, alltså förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Den som blivit erbjuden av sin huvudman att gå en handledarutbildning kan gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. En huvudman kan utse samma lärare som handledare flera år i rad.

Skolverket fördelar statsbidraget utifrån hur många deltagare det är per handledare.

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4–10 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tid ska handleda 11–20 deltagare. Deltagarna ska då fördelas i minst två grupper.

En grupp kan bestå av deltagare från nedanstående yrkeskategorier i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan:

 • förskollärare som undervisar i förskoleklass
 • lärare som undervisar i förskoleklass och lågstadiet
 • skolbibliotekarier som är verksamma i förskoleklass och lågstadiet

För att få statsbidraget för Läslyftet i skolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledare ska

 • ha en lärar- eller förskollärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska, svenska som andraspråk eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat sätt
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

Övriga villkor

Under ett läsår ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra sammanlagt åtta moduldelar i Läslyftet förskoleklass och lågstadiet. Man kan välja antingen

 • en och samma modul med åtta delar

eller

 • två olika moduler med fyra delar per modul.

Byte av handledare

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket har beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att handledaren ska få behålla sin utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället. Huvudmannens representant intygar att ny handledare uppfyller de villkor för handledaren som finns för statsbidraget (se ovan).

Meddela byte till Skolverket på laslyftet@skolverket.se med följande information

 • Huvudmannens namn
 • Namn på nuvarande handledaren och om den avslutar sin plats på handledarutbildningen
 • Namn, personnummer, e-post till nya handledaren

Kontroll av lärarlegitimation

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är en ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare. För läsåret 2021/22 är schablonbeloppet för en handledare på 10 procent nedsättning i tid 63 800 kronor. För en handledare med 20 procent nedsättning i tid är schablonbeloppet 127 600 kronor.

Så räknar Skolverket ut schablonbeloppet

Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån. För läsåret 2021/22 har vi använt den genomsnittliga lönen för förskollärare 2019.

Begäran om ändring av beslut

Om ni vill ändra de uppgifter som ligger till grund för Skolverkets beslut om statsbidrag behöver ni skicka in en begäran om ändring av beslut. Ni kan begära en ändring av antalet handledare som ska leda Läslyftet i förskolan eller den totala nedsättningen i arbetstid.

Kontakt

Frågor om statsbidrag för Läslyftet:

E-post till statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Andra frågor om Läslyftet:

E-post till laslyftet@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 oktober 2022.

Frågor och svar

Nej, utbildningen är frivillig och handledarna får inte använda nedsättningen i tid för att gå utbildningen.

Ja, sedan läsåret 2017/18 är det möjligt att söka statsbidrag för personal som är anställda på en skolenhet som ni tidigare har fått statsbidrag för.

Nej. Erfarenheten av att undervisa kan läraren ha förvärvat innan denne blev legitimerad.

Nej, kravet på fyra års undervisningstid gäller från det datum då ni skickar in er ansökan. 

Nej. En handledare ska handleda på 10 eller 20 procents nedsättning i tid.