Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2022/23

Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskollärare och lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022/23

Skolverket har beviljat bidrag till 79 huvudmän om totalt 11 461 900 kronor. De enskilda besluten skickas till varje huvudman via e-tjänsten. Vi publicerar besked om vilka ansökningar vi beviljat i bilagan nedan.

Lista över beviljade belopp ansökan Läslyftet 2022-2023 Pdf, 197 kB.

Ansökan för Läslyftet 2022/23 var öppen mellan den 13 januari och den 15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklassen
 • lågstadiet inom grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare och lärare, verksamma inom förskoleklass eller lågstadiet, att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.

Vad ska bidraget inte användas till?

Handledare inom Läslyftet erbjuds att delta i en handledarutbildning. Nedsättningen i tid, som statsbidraget finansierar, ska inte användas till att delta i handledarutbildningen.

Här kan du läsa mer om Läslyftet i skolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmän utser handledare

De huvudmän som söker bidrag ska utse handledare i sin ansökan. Handledarna ska utses enligt vad som står i förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Den som blivit erbjuden av sin huvudman att gå en handledarutbildning kan gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. En huvudman kan utse samma lärare eller förskollärare som handledare flera år i rad, däremot kan man bara gå handledarutbildningen vid ett tillfälle.

Skolverket fördelar statsbidraget utifrån hur många deltagare det är per handledare.

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4–10 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tid ska handleda 11–20 deltagare. Deltagarna ska då fördelas i minst två grupper.

En grupp kan bestå av deltagare från nedanstående yrkeskategorier i förskoleklass, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan:

 • förskollärare som undervisar i förskoleklass
 • lärare som undervisar i förskoleklass och/eller på lågstadiet
 • skolbibliotekarier som är verksamma i förskoleklass och/eller på lågstadiet.

För att få statsbidraget för Läslyftet i skolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledare ska

 • ha en lärar- eller förskollärarlegitimation
 • vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid
 • ha undervisat i minst fyra år
 • antingen ha behörighet att undervisa i svenska, svenska som andraspråk eller ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på något annat sätt
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

Övriga villkor

Under ett läsår ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra sammanlagt åtta moduldelar i Läslyftet förskoleklass och lågstadiet. Man kan välja antingen

 • en och samma modul med åtta delar

eller

 • två olika moduler med fyra delar per modul.

Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att handledaren ska få behålla sin utbildningsplats måste du registrera bytet innan det andra utbildningstillfället.

Rektor mejlar om byte av handledare till laslyftet@skolverket.se med följande information:

 • Den tidigare handledarens namn
 • Nya handledarens namn
 • Personnummer samt e-postadress till den nya handledaren.

Kontroll av legitimation

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha fyra års erfarenhet av att undervisa. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en förskollärare eller lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Ni som ansöker om statsbidrag för handledare behöver fylla i deltagare dels från er egen huvudman och dels från er samarbetspartner.

Vi kommer sedan att kontakta er samarbetspartner för att få samarbetet bekräftat.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är en ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en grundskollärare. För läsåret 2022/23 är schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid 63 700 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är schablonbeloppet 127 300 kronor. 

Så räknar Skolverket ut schablonbeloppet

Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik för grundskollärare från Statistiska centralbyrån ihop med den allmänna löneutvecklingen, semestertillägg och arbetsgivaravgifter.

Om fler ansöker än det finns bidrag till

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval. Vi prioriterar i första hand de huvudmän som deltar i samverkan för bästa skola. I andra hand de huvudmän som inte tidigare deltagit i Läslyftet. Om ytterligare urval behöver göras utgår Skolverket från de skolenheterna med störst behov, utifrån en rangordning grundad på elevernas socioekonomiska bakgrund.

Begäran om ändring av beslut

Om ni vill ändra de uppgifter som ligger till grund för Skolverkets beslut om statsbidrag behöver ni skicka in en begäran om ändring av beslut. Ni kan begära en ändring av antalet handledare som ska leda Läslyftet eller ändra den totala nedsättningen i arbetstid.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Frågor om statsbidrag för Läslyftet:

E-post till statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Andra frågor om Läslyftet:

E-post till laslyftet@skolverket.se

Senast uppdaterad 31 januari 2024.

Frågor och svar

Nej, nedsättningen i tid som statsbidraget finansierar, ska användas till det kollegiala lärandet på skolorna och inte till att delta i den frivilliga handledarutbildningen.

Ja, det är möjligt att söka statsbidrag för personal som är anställda på en skolenhet som ni tidigare har fått statsbidrag för.

Nej. Erfarenheten av att undervisa kan ha förvärvats innan förskolläraren eller läraren blev legitimerad.

Nej, kravet på fyra års undervisningstid gäller från det datum då ni skickar in er ansökan. 

Nej. Det är enbart möjligt att få statsbidrag för 10 eller 20 procents nedsättning i tid för en handledare.