Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2018

Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Underhållsarbete 16 november
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag mellan klockan 08.00 och 18.00 den 16 november på grund av ett nätverksarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 1 december 2017–2 januari 2018

Ansökan var öppen 1 december 2017 – 2 januari 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 300 huvudmän om totalt 363 600 000 kronor.

Lista över beviljade belopp för skolor, ansökan läxhjälp 2018PDF (pdf, 2 MB)

Lista över beviljade belopp för kommunala och fristående huvudmän, ansökan läxhjälp 2018PDF (pdf, 167 kB)

I e-tjänsten mina sidor kan du se din ansökan och alla handlingar för de ärenden som du skickat in via e-tjänsten och som Skolverket handlägger för tillfället. Vi publicerar även beslut där. Du kan bara se ärenden som gäller bidrag som du har behörighet till i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket har gjort ett urval

Det är färre huvudmän som sökt bidraget än tidigare år, men för fler skolenheter, elever och lärartimmar. Det gör att bidraget inte räcker till alla insatser som huvudmännen ansökt om och att Skolverket har behövt göra ett urval enligt den förordning som styr bidraget.

När vi gör urvalet prioriterar vi huvudmän för skolor med låga studieresultat. Vi använder då en fördelningsnyckel för grundskolan för de skolenheter som huvudmännen har sökt bidrag för. Syftet med fördelningsnyckeln är att uppskatta hur sannolikt det är att en enskild elev inte blir behörig till gymnasieskolan. Grundtanken är att elever som med stor sannolikhet inte blir behöriga till gymnasieskolan har större behov av resurser än andra. Det gör att de huvudmän som har lägst andel behöriga elever får det belopp som de har ansökt om. Sedan fortsätter fördelningen i fallande ordning tills bidraget är slut.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Ta fram information om

 • hur ni tänker bedriva den verksamhet som ansökan handlar om
 • vilka mål ni har för verksamheten för att leva upp till syftet med bidraget
 • hur ni tänker följa upp verksamheten. 

Utbetalning 1: mars månad 2018

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018.

Utbetalning 2: augusti månad 2018

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018.

Redovisning: 1 april–2 maj 2019

Redovisningen är öppen 1 april – 2 maj 2019

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni använt bidraget. Ta fram uppgifter om

 • hur många lärarledda timmar som gått till läxhjälp
 • hur många elever som har deltagit per skolenhet
 • vilka kostnader ni haft för läxhjälpen
 • ifall uppföljningen visat på några förändringar i elevernas kunskapsresultat
 • hur ni planerar att arbeta med läxhjälp framöver. 

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i slutet av våren 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan
 • sameskolan och specialskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna frivillig läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare eller annan personal som huvudmannen bestämmer är lämplig att ge läxhjälp.

Bidraget kan gå till kostnader för

 • lönekostnader för personal som leder läxhjälpen
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • skolskjuts
 • mellanmål
 • lönekostnader för övrig personal (till exempel administration och samordning).

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Huvudmannen ansvarar för att sätta upp mål för läxhjälpsverksamheten. Målen ska leda till att syftet med bidraget uppnås. Syftet är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.
 • De som hjälper elever med läxor eller annat skolarbete behöver inte vara behöriga lärare. Huvudmannen bestämmer vem inom den egna organisation som ska ge läxhjälp.
 • Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Högst 1000 kronor för varje elev som blir erbjuden att delta i verksamheten.

Skolverket kan bidra med mer pengar med hänsyn till antalet elever, till exempel om ni planerar att genomföra förhållandevis många lärartimmar i förhållande till antalet elever. Ni kan också få ett högre belopp om ni får extra kostnader för att en ideell förening hjälper till med läxhjälpen.

Så fördelar vi bidraget om fler söker än vad bidraget räcker till

Om fler ansöker än vad bidraget räcker till kommer Skolverket att prioritera huvudmän som har skolor med låga studieresultat.

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Frågor och svar

407 huvudmän fick bidraget 2016. Totalt fördelade Skolverket cirka 270 miljoner kronor. Pengarna ska användas för hjälp med läxor och annat skolarbete i 2211 skolor.

Huvudmän som fått bidrag 2016PDF (pdf, 5 MB)

Ja, du kan söka bidrag för extra kostnader för läxhjälp ihop med en ideell förening.

Nej. Elevens val är en del av den ordinarie undervisningen och läxhjälp ska anordnas vid sidan av den ordinarie undervisningen. Därför är det viktigt att hålla isär dessa.

Ja. Läxhjälpen ska ges under terminerna utanför den ordinarie undervisningen. Den ordinarie undervisningstiden är den undervisning som huvudmannen är skyldig att erbjuda eleverna enligt timplanen. Därför kan eleverna få läxhjälp under långa raster och håltimmar.