Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2019

Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Detta bidrag riktar sig till skolhuvudmän.
Bidrag för läxhjälp till organisationer 2019 finns här.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 januari–1 februari 2019

Beslut om ansökan

Skolverket har beviljat bidrag till 271 huvudmän för läxhjälp eller annat skolarbete utanför undervisningstid. Totalt 587 huvudmän sökte bidraget. Eftersom fler huvudmän sökte bidraget än det finns medel att fördela har vi gjort ett urval med hjälp av en fördelningsnyckel. Vi har inte tillämpat särskilda skäl I den här bidragsomgången.

Lista över beviljade belopp, bidrag till läxhjälp för huvudmän 2019Excel (excel, 80 kB)

 

Ansökan var öppen 1 januari – 1 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Ta fram information om

 • hur ni tänker bedriva den verksamhet som ansökan handlar om
 • vilka mål ni har för verksamheten för att leva upp till syftet med bidraget
 • hur ni tänker följa upp verksamheten
 • total antal elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamhet
 • om ni har samarbete med ideella föreningar samt namn, organisationsnummer och antal elever som ingår i samarbete. 

Urval av ansökningar

Nytt för 2019 är att, oavsett antal ansökningar gör Skolverket en rangordning av huvudmän för skolor med låga studieresultat. Rangordningen baseras på en fördelningsnyckel och ligger till grund för beräkning av bidraget. Efter rangordningen tillämpar vi en fördelningsmodell i tre steg.

Så gör vi rangordningen av ansökningarna för 2019

Fördelning av statsbidrag

I bidragsomgången för 2019 använder vi en ny fördelningsmodell, som tar hänsyn till de kraven som finns i förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Så fördelar vi bidraget för ansökan 2019

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Skolverket har beviljat bidrag till 271 huvudmän för läxhjälp eller annat skolarbete utanför undervisningstid. Totalt 587 huvudmän sökte bidraget. Eftersom fler huvudmän sökte bidraget än det finns medel att fördela har vi gjort ett urval med hjälp av en fördelningsnyckel. Vi har inte tillämpat särskilda skäl I den här bidragsomgången.

Lista över beviljade belopp, bidrag till läxhjälp för huvudmän 2019Excel (excel, 80 kB)

 

Ansökan var öppen 1 januari – 1 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Ta fram information om

 • hur ni tänker bedriva den verksamhet som ansökan handlar om
 • vilka mål ni har för verksamheten för att leva upp till syftet med bidraget
 • hur ni tänker följa upp verksamheten
 • total antal elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamhet
 • om ni har samarbete med ideella föreningar samt namn, organisationsnummer och antal elever som ingår i samarbete. 

Urval av ansökningar

Nytt för 2019 är att, oavsett antal ansökningar gör Skolverket en rangordning av huvudmän för skolor med låga studieresultat. Rangordningen baseras på en fördelningsnyckel och ligger till grund för beräkning av bidraget. Efter rangordningen tillämpar vi en fördelningsmodell i tre steg.

Så gör vi rangordningen av ansökningarna för 2019

Fördelning av statsbidrag

I bidragsomgången för 2019 använder vi en ny fördelningsmodell, som tar hänsyn till de kraven som finns i förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Så fördelar vi bidraget för ansökan 2019

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Utbetalning 1: mars 2019

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019.

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019.

Utbetalning 2: augusti 2019

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019.

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019.

Redovisning: beslut 20 augusti 2020

Beslut om redovisningen har fattats den 20 augusti 2020. Redovisningen för bidragsomgången var öppen 1 april - 1 juni 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslutsbilaga redovisning läxhjälp huvudmän 2002Excel (excel, 42 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisningen har fattats den 20 augusti 2020. Redovisningen för bidragsomgången var öppen 1 april - 1 juni 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslutsbilaga redovisning läxhjälp huvudmän 2002Excel (excel, 42 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan
 • sameskolan och specialskolan.

Det finns ett annat statsbidrag för läxhjälp som organisationer kan söka:

Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2019

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna frivillig läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare eller annan personal som huvudmannen bestämmer är lämplig att ge läxhjälp.

Bidraget kan gå till kostnader för:

 • lönekostnader för personal som leder läxhjälpen
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • skolskjuts
 • mellanmål
 • lönekostnader för övrig personal (till exempel administration och samordning).
 • lönekostnader för personal som leder läxhjälpen
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • skolskjuts
 • mellanmål
 • lönekostnader för övrig personal (till exempel administration och samordning).

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Huvudmannen ansvarar för att sätta upp mål för läxhjälpsverksamheten. Målen ska leda till att syftet med bidraget uppnås. Syftet är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.
 • De som hjälper elever med läxor eller annat skolarbete behöver inte vara behöriga lärare. Huvudmannen bestämmer vem inom den egna organisation som ska ge läxhjälp.
 • Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.
 • Läxhjälpsverksamhet ska ske utanför ordinarie undervisningstiden
 • Skolverket kan göra stickprov i samband med redovisning

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Högst 1000 kronor för varje elev som blir erbjuden att delta i verksamheten.

Skolverket kan bidra med ett högre belopp, högst 2500 kr totalt per elev om ni har särskilda skäl. Ett särskilt skäl finns om huvudmannen har extra kostnader för att en ideell förening hjälper till med läxhjälpen eller om huvudmannen erbjuder ett lågt antal elever att delta i läxhjälp.

Så gör vi rangordningen av ansökningarna för 2019

Vi rangordnar alla huvudmän som sökt bidrag med hjälp av en fördelningsnyckel för grundskolan, framtagen av Skolverket. När vi gör rangordningen prioriterar vi huvudmän för skolor med låga studieresultat. Syftet med fördelningsnyckeln är att uppskatta hur sannolikt det är att en enskild grundskoleelev – oavsett årskurs – inte blir behörig till gymnasieskolan. Grundtanken är att elever som med stor sannolikhet inte blir behöriga till gymnasieskolan har större behov av resurser än andra. Våren 2019 används betygsdata för årskurs 9 och elevdata från skolenheter med raporterade elever för läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18.

Vi rangordnar alla huvudmän som sökt bidrag med hjälp av en fördelningsnyckel för grundskolan, framtagen av Skolverket. När vi gör rangordningen prioriterar vi huvudmän för skolor med låga studieresultat. Syftet med fördelningsnyckeln är att uppskatta hur sannolikt det är att en enskild grundskoleelev – oavsett årskurs – inte blir behörig till gymnasieskolan. Grundtanken är att elever som med stor sannolikhet inte blir behöriga till gymnasieskolan har större behov av resurser än andra. Våren 2019 används betygsdata för årskurs 9 och elevdata från skolenheter med raporterade elever för läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18.

Så fördelar vi bidraget för ansökningar 2019

I bidragsomgången för 2019 använder vi en ny fördelningsmodell, som tar hänsyn till de kraven som finns i förordning (2014:144).

Skolverket prioriterar huvudmän som har skolor med låga studieresultat. Därför tillämpas först en rangordning av alla huvudmän som söker bidraget enligt fördelningsnyckeln och sedan fördelar vi bidraget enligt rangordningen.

Bidraget fördelas i följande tre steg:

Steg 1

Efter rangordningen, fördelar vi högst 1000 kronor per elev till sökande huvudmän. Vi utgår från att den huvudman som behöver mest ska få bidrag i första hand. Sedan fortsätter fördelningen i fallande ordning tills bidraget är slut.

Steg 2

Om det finns medel kvar att fördela efter steg 1 kommer vi ge extra bidrag till de huvudmän som har samarbete med ideella föreningar. Enligt förordningen får Skolverket besluta om ett högre belopp än 1000 kr när det finns särskilda skäl. Att huvudmannen har extra kostnader i samarbetet med en ideell förening är ett särskilt skäl. Vi rangordnar fortfarande huvudmännen enligt fördelningsnyckeln, men i detta steg lämnar vi högst extra 1500 kr per elev. Summerat med 1000 kronor som varje elev får i steg 1, ger detta en total maxsumma på 2500 kr per elev.

Steg 3

Om det finns kvar medel efter steg två kan vi även fördela extra medel till huvudmannen med hänsyn till antalet elever. Skolhuvudmän med få elever beviljas då totalt 2 500 kronor per elev. Fördelningen görs genom att den skolhuvudman som sökt för lägst antal elever får medel först och sedan fortsatt i fallande ordning. Var gränsen går för denna fördelning med hänsyn till antalet elever i verksamheten bestäms utifrån hur mycket medel som finns kvar.

I bidragsomgången för 2019 använder vi en ny fördelningsmodell, som tar hänsyn till de kraven som finns i förordning (2014:144).

Skolverket prioriterar huvudmän som har skolor med låga studieresultat. Därför tillämpas först en rangordning av alla huvudmän som söker bidraget enligt fördelningsnyckeln och sedan fördelar vi bidraget enligt rangordningen.

Bidraget fördelas i följande tre steg:

Steg 1

Efter rangordningen, fördelar vi högst 1000 kronor per elev till sökande huvudmän. Vi utgår från att den huvudman som behöver mest ska få bidrag i första hand. Sedan fortsätter fördelningen i fallande ordning tills bidraget är slut.

Steg 2

Om det finns medel kvar att fördela efter steg 1 kommer vi ge extra bidrag till de huvudmän som har samarbete med ideella föreningar. Enligt förordningen får Skolverket besluta om ett högre belopp än 1000 kr när det finns särskilda skäl. Att huvudmannen har extra kostnader i samarbetet med en ideell förening är ett särskilt skäl. Vi rangordnar fortfarande huvudmännen enligt fördelningsnyckeln, men i detta steg lämnar vi högst extra 1500 kr per elev. Summerat med 1000 kronor som varje elev får i steg 1, ger detta en total maxsumma på 2500 kr per elev.

Steg 3

Om det finns kvar medel efter steg två kan vi även fördela extra medel till huvudmannen med hänsyn till antalet elever. Skolhuvudmän med få elever beviljas då totalt 2 500 kronor per elev. Fördelningen görs genom att den skolhuvudman som sökt för lägst antal elever får medel först och sedan fortsatt i fallande ordning. Var gränsen går för denna fördelning med hänsyn till antalet elever i verksamheten bestäms utifrån hur mycket medel som finns kvar.

Senast uppdaterad 24 augusti 2020

Frågor och svar

300 huvudmän fick bidraget 2018. Totalt fördelade vi 363 600 000 kronor. Pengarna ska användas för hjälp med läxor och annat skolarbete i 2671 skolor.

Huvudmän som fått bidrag 2018PDF (pdf, 167 kB)

Skolenheter som fått bidrag 2018PDF (pdf, 751 kB)

Ja, du kan söka bidrag för extra kostnader för läxhjälp ihop med en ideell förening.

Nej. Elevens val är en del av den ordinarie undervisningen och läxhjälp ska anordnas vid sidan av den ordinarie undervisningen. Därför är det viktigt att hålla isär dessa.

Nej. Lovskola och läxhjälp ligger båda utanför undervisningstid men de styrs av olika förordningar, har olika syfte och olika medel. Därför ska dessa båda verksamheter inte blandas. För mer information om lovskola kan du gå till respektive sida.

Statsbidrag för lovskola 2019

Ja. Läxhjälpen ska ges under terminerna utanför den ordinarie undervisningen. Den ordinarie undervisningstiden är den undervisning som huvudmannen är skyldig att erbjuda eleverna enligt timplanen. Därför kan eleverna få läxhjälp under långa raster och håltimmar.