Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2020

Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Detta bidrag riktar sig till skolhuvudmän.
Bidrag för läxhjälp till organisationer 2020 finns här.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Beslut om ansökan

Skolverket har beviljat bidrag till 273 huvudmän för läxhjälp eller annat skolarbete utanför undervisningstid, om totalbelopp 363 600 000 kronor. Totalt 557 huvudmän har sökt bidraget. Eftersom fler huvudmän sökte bidraget än det finns medel att fördela har vi gjort ett urval med hjälp av en fördelningsnyckel. I bidragsomgången 2020 har Skolverket inte tillämpat särskilda skäl på grund av att bidraget är översökt.

Beslutsbilaga, statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2020 Excel, 130 kB. (Excel, 130 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Urval av ansökningar

Oavsett antal ansökningar gör Skolverket en rangordning av huvudmän för skolor med låga studieresultat. Rangordningen baseras på en fördelningsnyckel och ligger till grund för beräkning av bidraget. Efter rangordningen tillämpar vi en fördelningsmodell i tre steg.

Så gör vi rangordningen av ansökningarna för 2020

Fördelning av statsbidrag

I bidragsomgången för 2020 använder vi en ny fördelningsmodell, som tar hänsyn till de kraven som finns i förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Så fördelar vi bidraget för ansökan 2020

Skolverket beslutar den 26 oktober 2021 om redovisningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet avser bidragsåret 2020.

Redovisningen för bidragsomgången var öppen 1 april–3 maj 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket beslutar att godkänna redovisningen för 169 huvudmän.

Skolverket beslutar att 99 huvudmän ska betala tillbaka en del av det beviljade beloppet.

Skolverket beslutar att fem huvudmän ska betala tillbaka hela det beviljade beloppet.

Beslutsbilaga läxhjälp till huvudmän 2020 Pdf, 221 kB. (Pdf, 221 kB)

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan
 • sameskolan och specialskolan.

Det finns ett annat statsbidrag för läxhjälp som organisationer kan söka:

Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2020

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna frivillig läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare eller annan personal som huvudmannen bestämmer är lämplig att ge läxhjälp.

 • lön för personal som leder läxhjälpen
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • skolskjuts
 • mellanmål
 • lön för övrig personal (till exempel administration och samordning)

Bidraget ska gå till kostnader som uppstår med anledning av att frivillig läxhjälp anordnats. Bidraget får inte användas för befintliga kostnader.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Huvudmannen ansvarar för att sätta upp mål för läxhjälpsverksamheten. Målen ska leda till att syftet med bidraget uppnås. Syftet är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.
 • Huvudmannen ska planera för en verksamhet där de kan ta emot samtliga elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamheten.
 • De som hjälper elever med läxor eller annat skolarbete behöver inte vara behöriga lärare. Huvudmannen bestämmer vem inom den egna organisation som ska ge läxhjälp.
 • Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.
 • Läxhjälpsverksamhet ska ske utanför ordinarie undervisningstiden

Skolverket kan göra stickprov i samband med redovisning.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Högst 1000 kronor för varje elev som blir erbjuden att delta i verksamheten.

Skolverket kan bidra med ett högre belopp, högst 2500 kr totalt per elev om ni har särskilda skäl. Ett särskilt skäl finns om huvudmannen har extra kostnader för att en ideell förening hjälper till med läxhjälpen eller om huvudmannen erbjuder ett lågt antal elever att delta i läxhjälp.

Vi rangordnar alla huvudmän som sökt bidrag med hjälp an en fördelningsnyckel för grundskolan, framtagen av Skolverket. När vi gör rangordningen prioriterar vi huvudmän för skolor med låga studieresultat. Syftet med fördelningsnyckeln är att uppskatta hur sannolikt det är att en enskild grundskolelev – oavsett årskurs - inte blir behörig till gymnasieskolan. Grundtanken är att elever som med stor sannolikhet inte blir behöriga till gymnasieskolan har större behov av resurser än andra.

Våren 2020 används betygsdata för årskurs 9 och elevdata från skolenheten med rapporterade elever för läsåren 2016/17, 2017/18 och 2018/19.

Skolverket prioriterar huvudmän som har skolor med låga studieresultat. Därför tillämpas först en rangordning av alla huvudmän som söker bidraget enligt fördelningsnyckeln och sedan fördelar vi bidraget enligt rangordningen

Bidraget fördelas i följande tre steg:

Steg 1

Efter rangordningen, fördelar vi högst 1000 kronor per elev till sökande huvudmän. Vi utgår från att den huvudman som behöver mest ska få bidrag i första hand. Sedan fortsätter fördelningen i fallande ordning tills bidraget är slut.

Steg 2

Om det finns medel kvar att fördela efter steg 1 kommer vi ge extra bidrag till de huvudmän som har samarbete med ideella föreningar. Enligt förordningen får Skolverket besluta om ett högre belopp än 1000 kr när det finns särskilda skäl. Att huvudmannen har extra kostnader i samarbetet med en ideell förening är ett särskilt skäl. Vi rangordnar fortfarande huvudmännen enligt fördelningsnyckeln, men i detta steg lämnar vi högst extra 1500 kr per elev. Summerat med 1000 kronor som varje elev får i steg 1, ger detta en total maxsumma på 2500 kr per elev.

Steg 3

Finns det kvar medel efter steg två kan vi även fördela extra medel till huvudmannen med hänsyn till antalet elever. Skolhuvudmän med få elever beviljas då totalt 2 500 kronor per elev. Fördelningen görs genom att den skolhuvudman som sökt för lägst antal elever får medel först och sedan fortsatt i fallande ordning. Var gränsen går för denna fördelning med hänsyn till antalet elever i verksamheten bestäms utifrån hur mycket medel som finns kvar.

Senast uppdaterad 28 oktober 2021.

Frågor och svar

Ja, du kan söka bidrag för extra kostnader för läxhjälp ihop med en ideell förening.

Nej. Elevens val är en del av den ordinarie undervisningen och läxhjälp ska anordnas vid sidan av den ordinarie undervisningen. Därför är det viktigt att hålla isär dessa.

Nej. Lovskola och läxhjälp ligger båda utanför undervisningstid men de styrs av olika förordningar, har olika syfte och olika medel. Därför ska dessa båda verksamheter inte blandas. För mer information om lovskola kan du gå till respektive sida.

Statsbidrag för lovskola 2020

Ja. Läxhjälpen ska ges under terminerna utanför den ordinarie undervisningen. Den ordinarie undervisningstiden är den undervisning som huvudmannen är skyldig att erbjuda eleverna enligt timplanen. Därför kan eleverna få läxhjälp under långa raster och håltimmar.