Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2021

Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Beslutet avser bidragsåret 2021.

Beslut om ansökan för statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2021 Pdf, 394 kB.

Skolverket har beviljat bidrag till 387 huvudmän för läxhjälp eller annat skolarbete utanför undervisningstid om totalbelopp 484 300 000 kronor. Av dessa har 367 huvudmän fått bifall och 20 huvudmän delvis bifall för sin ansökan. 135 huvudmän har fått avslag. Totalt 522 huvudmän sökte bidraget. Eftersom fler huvudmän sökte bidraget än det finns medel att fördela, har vi gjort ett urval i med hjälp av en fördelningsnyckel. När vi gör rangordningen prioriterar vi huvudmän för skolor med låga studieresultat. Vi har inte tillämpat särskilda skäl i den här bidragsomgången.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Ta fram information om

 • hur ni tänker bedriva den verksamhet som ansökan handlar om
 • vilka mål ni har för verksamheten för att leva upp till syftet med bidraget
 • hur ni tänker följa upp verksamheten
 • total antal elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamhet
 • om ni har samarbete med ideella föreningar samt namn, organisationsnummer och antal elever som ingår i samarbete.

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidrag

Om din organisation inte har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidrag

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka men det kommer behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Kontakt

E-post till Statsbidrag.laxhjalp@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Redovisning för 2021 är öppen 1 april–2 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni använt bidraget. Ta fram uppgifter om:

 • Vilka merkostnader ni haft för att genomföra läxhjälpen inom ramen för statsbidraget (redovisa kostnaderna uppdelade på lönekostnader, lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), lokalkostnader för andra lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), skolskjuts, mellanmål, teknisk utrustning (beskriv vilken typ av teknisk utrustning), undervisningsmaterial (beskriv vilken typ av undervisningsmaterial), övriga kostnader (beskriv vilka övriga kostnader ni har haft).
 • Hur många elever som har erbjudits att delta uppdelat per skolenhet.
 • Vad huvudmannens uppföljning av verksamheten har visat utifrån de mål som angavs i ansökan.
 • Om huvudmannen samarbetat med en ideell förening och vilka merkostnader det medfört inom ramen för statsbidraget (redovisa kostnaderna uppdelade på lönekostnader, lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), lokalkostnader för andra lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), skolskjuts, mellanmål, teknisk utrustning (beskriv vilken typ av teknisk utrustning), undervisningsmaterial (beskriv vilken typ av undervisningsmaterial), övriga kostnader (beskriv vilka övriga kostnader ni har haft).

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar den 6 september 2022 om redovisningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet avser bidragsåret 2021.

Redovisningen för bidragsomgången var öppen 1 april–2 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket beslutar

 • att godkänna redovisningen för 295 huvudmän
 • att 86 huvudmän ska betala tillbaka en del av det beviljade beloppet
 • att 5 huvudmän ska betala tillbaka hela det beviljade beloppet.

Lista över godkända redovisningar och återkrav för läxhjälp till huvudmän 2021 Pdf, 589 kB.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan
 • sameskolan och specialskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna frivillig läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare eller annan personal som huvudmannen bestämmer är lämplig att ge läxhjälp.

Bidraget kan gå till kostnader för

 • lön för personal som leder läxhjälpen
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • skolskjuts
 • mellanmål
 • lön för övrig personal (till exempel administration och samordning)

Bidraget ska gå till kostnader som uppstår med anledning av att frivillig läxhjälp anordnats. Bidraget får inte användas för befintliga kostnader.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Huvudmannen ansvarar för att sätta upp mål för läxhjälpsverksamheten. Målen ska leda till att syftet med bidraget uppnås. Syftet är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.
 • Huvudmannen ska planera för en verksamhet där de kan ta emot samtliga elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamheten.
 • De som hjälper elever med läxor eller annat skolarbete behöver inte vara behöriga lärare. Huvudmannen bestämmer vem inom den egna organisation som ska ge läxhjälp.
 • Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.
 • Läxhjälpsverksamhet ska ske utanför ordinarie undervisningstiden

Skolverket kan göra stickprov i samband med redovisning.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

För denna bidragsomgång finns ett anslag för perioden 1 januari 2021–31 december 2021. Anslaget är 484 300 000 kronor, vilket är en ökning från tidigare bidragsomgången då anslaget var 363 600 000 kronor.

Högst 1000 kronor för varje elev som blir erbjuden att delta i verksamheten.

Skolverket kan bidra med ett högre belopp, högst 2500 kr totalt per elev om ni har särskilda skäl. Ett särskilt skäl finns om huvudmannen har extra kostnader för att en ideell förening hjälper till med läxhjälpen eller om huvudmannen erbjuder ett lågt antal elever att delta i läxhjälp.

Så gör vi rangordningen av ansökningarna för 2021

Vi rangordnar alla huvudmän som sökt bidrag med hjälp an en fördelningsnyckel för grundskolan, framtagen av Skolverket. När vi gör rangordningen prioriterar vi huvudmän för skolor med låga studieresultat. Syftet med fördelningsnyckeln är att uppskatta hur sannolikt det är att en enskild grundskolelev – oavsett årskurs - inte blir behörig till gymnasieskolan. Grundtanken är att elever som med stor sannolikhet inte blir behöriga till gymnasieskolan har större behov av resurser än andra.

Våren 2021 används betygsdata för årskurs 9 och elevdata från skolenheten med rapporterade elever för läsåren 2017/18 och 2018/19 och 2019/20.

Så fördelar vi bidraget för ansökningar 2021

Skolverket prioriterar huvudmän som har skolor med låga studieresultat. Därför tillämpas först en rangordning av alla huvudmän som söker bidraget enligt fördelningsnyckeln och sedan fördelar vi bidraget enligt rangordningen

Bidraget fördelas i följande tre steg:

Steg 1

Efter rangordningen, fördelar vi högst 1000 kronor per elev till sökande huvudmän. Vi utgår från att den huvudman som behöver mest ska få bidrag i första hand. Sedan fortsätter fördelningen i fallande ordning tills bidraget är slut.

Steg 2

Om det finns medel kvar att fördela efter steg 1 kommer vi ge extra bidrag till de huvudmän som har samarbete med ideella föreningar. Enligt förordningen får Skolverket besluta om ett högre belopp än 1000 kr när det finns särskilda skäl. Att huvudmannen har extra kostnader i samarbetet med en ideell förening är ett särskilt skäl. Vi rangordnar fortfarande huvudmännen enligt fördelningsnyckeln, men i detta steg lämnar vi högst extra 1500 kr per elev. Summerat med 1000 kronor som varje elev får i steg 1, ger detta en total maxsumma på 2500 kr per elev.

Steg 3

Finns det kvar medel efter steg två kan vi även fördela extra medel till huvudmannen med hänsyn till antalet elever. Skolhuvudmän med få elever beviljas då totalt 2 500 kronor per elev. Fördelningen görs genom att den skolhuvudman som sökt för lägst antal elever får medel först och sedan fortsatt i fallande ordning. Var gränsen går för denna fördelning med hänsyn till antalet elever i verksamheten bestäms utifrån hur mycket medel som finns kvar.

Kontakt

E-post till Statsbidrag.laxhjalp@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 07 september 2022.

Frågor och svar

Ja, du kan söka bidrag för extra kostnader för läxhjälp ihop med en ideell förening.

Nej. Elevens val är en del av den ordinarie undervisningen och läxhjälp ska anordnas vid sidan av den ordinarie undervisningen. Därför är det viktigt att hålla isär dessa.

Nej. Lovskola och läxhjälp ligger båda utanför undervisningstid men de styrs av olika förordningar, har olika syfte och olika medel. Därför ska dessa båda verksamheter inte blandas. För mer information om lovskola kan du gå till respektive sida.

Statsbidrag för lovskola 2020

Ja. Läxhjälpen ska ges under terminerna utanför den ordinarie undervisningen. Den ordinarie undervisningstiden är den undervisning som huvudmannen är skyldig att erbjuda eleverna enligt timplanen. Därför kan eleverna få läxhjälp under långa raster och håltimmar.