Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2022

Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Ansökan: 15 januari–15 februari 2022

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Ta fram information om

 • hur ni tänker bedriva den verksamhet som ansökan handlar om
 • vilka mål ni har för verksamheten för att leva upp till syftet med bidraget
 • hur ni tänker följa upp verksamheten
 • totalt antal elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamhet. Det är antalet enskilda elever under året som ni ska ansöka om, inte antalet tillfällen då läxhjälp anordnas
 • om ni har samarbete med ideella föreningar (namn och organisationsnummer ska anges) och antal elever som ingår i samarbetet uppdelat per förening
 • hur ni i praktiken planerar för och ska kunna genomföra läxhjälpen för det antal elever ni ansöker bidrag för. Ni kan inte ansöka om bidrag för läxhjälp för fler elever än vad ni har resurser och planering för att verkligen genomföra i praktiken

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation/huvudman har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidrag.

Om din organisation/huvudman inte har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidrag

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka om att registrera din organisation/huvudman men det kommer behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Beslut om ansökan

Vi kommer att meddela beslutet för ansökan här och i e-tjänsten under våren 2022.

Kontakt

E-post till Statsbidrag.laxhjalp@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Ta fram information om

 • hur ni tänker bedriva den verksamhet som ansökan handlar om
 • vilka mål ni har för verksamheten för att leva upp till syftet med bidraget
 • hur ni tänker följa upp verksamheten
 • totalt antal elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamhet. Det är antalet enskilda elever under året som ni ska ansöka om, inte antalet tillfällen då läxhjälp anordnas
 • om ni har samarbete med ideella föreningar (namn och organisationsnummer ska anges) och antal elever som ingår i samarbetet uppdelat per förening
 • hur ni i praktiken planerar för och ska kunna genomföra läxhjälpen för det antal elever ni ansöker bidrag för. Ni kan inte ansöka om bidrag för läxhjälp för fler elever än vad ni har resurser och planering för att verkligen genomföra i praktiken

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation/huvudman har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidrag.

Om din organisation/huvudman inte har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidrag

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka om att registrera din organisation/huvudman men det kommer behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Beslut om ansökan

Vi kommer att meddela beslutet för ansökan här och i e-tjänsten under våren 2022.

Kontakt

E-post till Statsbidrag.laxhjalp@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Redovisning: våren 2023

Redovisningen för 2022 öppnar våren 2023.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni använt bidraget. Ta fram följande uppgifter:

 • Vilka merkostnader ni haft för att genomföra läxhjälpen inom ramen för statsbidraget (redovisa kostnaderna uppdelade på lönekostnader, lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), lokalkostnader för andra lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), skolskjuts, mellanmål, teknisk utrustning (beskriv vilken typ av teknisk utrustning), undervisningsmaterial (beskriv vilken typ av undervisningsmaterial), övriga kostnader (beskriv vilka övriga kostnader ni har haft).
 • Hur många elever som har erbjudits att delta uppdelat per skolenhet. Tänk på att det är antalet elever som erbjudits läxhjälp och inte antalet som deltagit i läxhjälpen som ska redovisas.
 • Vad huvudmannens uppföljning av verksamheten har visat utifrån de mål som angavs i ansökan.
 • Om huvudmannen samarbetat med ideella föreningar och vilka merkostnader det medfört inom ramen för statsbidraget (redovisa kostnaderna uppdelade på lönekostnader, lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), lokalkostnader för andra lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), skolskjuts, mellanmål, teknisk utrustning (beskriv vilken typ av teknisk utrustning), undervisningsmaterial (beskriv vilken typ av undervisningsmaterial), övriga kostnader (beskriv vilka övriga kostnader ni har haft).

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i början av sommaren 2023.

Redovisningen för 2022 öppnar våren 2023.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni använt bidraget. Ta fram följande uppgifter:

 • Vilka merkostnader ni haft för att genomföra läxhjälpen inom ramen för statsbidraget (redovisa kostnaderna uppdelade på lönekostnader, lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), lokalkostnader för andra lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), skolskjuts, mellanmål, teknisk utrustning (beskriv vilken typ av teknisk utrustning), undervisningsmaterial (beskriv vilken typ av undervisningsmaterial), övriga kostnader (beskriv vilka övriga kostnader ni har haft).
 • Hur många elever som har erbjudits att delta uppdelat per skolenhet. Tänk på att det är antalet elever som erbjudits läxhjälp och inte antalet som deltagit i läxhjälpen som ska redovisas.
 • Vad huvudmannens uppföljning av verksamheten har visat utifrån de mål som angavs i ansökan.
 • Om huvudmannen samarbetat med ideella föreningar och vilka merkostnader det medfört inom ramen för statsbidraget (redovisa kostnaderna uppdelade på lönekostnader, lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), lokalkostnader för andra lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), skolskjuts, mellanmål, teknisk utrustning (beskriv vilken typ av teknisk utrustning), undervisningsmaterial (beskriv vilken typ av undervisningsmaterial), övriga kostnader (beskriv vilka övriga kostnader ni har haft).

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i början av sommaren 2023.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan
 • sameskolan och specialskolan.

Det finns ett statsbidrag för läxhjälp som organisationer kan söka. Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2022.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna frivillig läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare eller annan personal som huvudmannen bestämmer är lämplig att ge läxhjälp.

Bidraget kan gå till kostnader för

 • lön för personal som leder läxhjälpen
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • skolskjuts
 • mellanmål
 • lön för övrig personal (till exempel administration och samordning)

Bidraget ska gå till kostnader som uppstår med anledning av att frivillig läxhjälp anordnats. Bidraget får inte användas för befintliga kostnader.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Huvudmannen ansvarar för att sätta upp mål för läxhjälpsverksamheten. Målen ska leda till att syftet med bidraget uppnås. Syftet är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.
 • Huvudmannen ska planera för en verksamhet där de kan ta emot samtliga elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamheten. Det betyder att huvudmannen inte kan ansöka om bidrag till läxhjälp för fler elever än vad de har resurser och planer för att verkligen kunna genomföra i praktiken.
 • Bidraget kan enbart sökas för läxhjälp till elever i grundskolan (inklusive grundsärskolan, sameskolan och specialskolan). Förskoleklassen och gymnasiets elever ska inte räknas med.
 • De som hjälper elever med läxor eller annat skolarbete behöver inte vara behöriga lärare. Huvudmannen bestämmer vem inom den egna organisation som ska ge läxhjälp.
 • Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.
 • Läxhjälpsverksamhet ska ske utanför den ordinarie undervisningstiden.

Skolverket kan besluta om att göra stickprov i samband med redovisningen av bidraget och kan då begära in underlag som styrker era kostnader.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket vet ännu inte hur stort anslaget för 2022 kommer att vara för läxhjälp till huvudmän. Detta anges i Skolverkets regleringsbrev som vi får från regeringen i mitten av december 2021. Vi kommer då att uppdatera bidragssidan med dessa uppgifter.

Bidragsbeloppet är högst 1000 kronor för varje elev som blir erbjuden att delta i läxhjälpsverksamheten.

Skolverket kan bidra med ett högre belopp, högst 2500 kr totalt per elev om ni har särskilda skäl. Ett särskilt skäl finns om huvudmannen har extra kostnader för att en ideell förening hjälper till med läxhjälpen eller om huvudmannen erbjuder ett lågt antal elever att delta i läxhjälp. En förutsättning för detta är att medel finns kvar att fördela efter steg 1 i fördelningen (se nedan under ”Så fördelar vi bidraget för ansökningar 2022”).

Så gör vi rangordningen av ansökningarna för 2022

Vi rangordnar alla huvudmän som sökt bidrag med hjälp av en fördelningsnyckel för grundskolan, framtagen av Skolverket. När vi gör rangordningen prioriterar vi huvudmän för skolor med låga studieresultat. Syftet med fördelningsnyckeln är att uppskatta hur sannolikt det är att en enskild grundskolelev – oavsett årskurs - inte blir behörig till gymnasieskolan. Grundtanken är att elever som med stor sannolikhet inte blir behöriga till gymnasieskolan har större behov av resurser än andra.

Våren 2022 används betygsdata för årskurs 9 och elevdata från skolenheten med rapporterade elever för läsåren 2018/19 och 2019/20 och 2020/21.

Så fördelar vi bidraget för ansökningar 2022

Skolverket prioriterar huvudmän som har skolor med låga studieresultat. Därför tillämpas först en rangordning av alla huvudmän som söker bidraget enligt fördelningsnyckeln och sedan fördelar vi bidraget enligt rangordningen

Bidraget fördelas i följande tre steg:

Steg 1

Efter rangordningen, fördelar vi högst 1000 kronor per elev till sökande huvudmän. Vi utgår från att den huvudman som behöver medel mest ska få bidrag i första hand. Sedan fortsätter fördelningen i fallande ordning tills det totala bidragsbeloppet är slut.

Anledningen till att bidraget beviljas till olika antal huvudmän olika bidragsår, under förutsättning att det är översökt, beror främst på dessa faktorer:

 • Anslagets storlek, desto större anslag desto fler huvudmän kan beviljas bidrag. Anslaget kan variera mellan bidragsåren.
 • Hur många elever huvudmännen som har en högre prioritering än ni söker bidrag för. Ju fler elever de söker för till desto färre antal huvudmän räcker bidraget.
 • Er plats i rangordningen.

Steg 2

Om det finns medel kvar att fördela efter steg 1 kommer vi ge extra bidrag till de huvudmän som har samarbete med ideella föreningar. Enligt förordningen får Skolverket besluta om ett högre belopp än 1000 kronor när det finns särskilda skäl. Att huvudmannen har extra kostnader i samarbetet med en ideell förening är ett särskilt skäl. Vi rangordnar fortfarande huvudmännen enligt fördelningsnyckeln, men i detta steg lämnar vi högst extra 1500 kr per elev. Summerat med 1000 kronor som varje elev får i steg 1, ger detta en total maxsumma på 2500 kronor per elev.

Steg 3

Finns det kvar medel efter steg två kan vi även fördela extra medel till huvudmannen med hänsyn till antalet elever. Skolhuvudmän med få elever beviljas då totalt 2 500 kronor per elev. Fördelningen görs genom att den skolhuvudman som sökt för lägst antal elever får medel först och sedan fortsatt i fallande ordning. Var gränsen går för denna fördelning med hänsyn till antalet elever i verksamheten bestäms utifrån hur mycket medel som finns kvar.

Kontakt

E-post till Statsbidrag.laxhjalp@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 03 november 2021.

Frågor och svar

Ja, du kan söka bidrag för extra kostnader för läxhjälp ihop med en ideell förening.

Nej. Elevens val är en del av den ordinarie undervisningen och läxhjälp ska anordnas vid sidan av den ordinarie undervisningen. Därför är det viktigt att hålla isär dessa.

Nej. Lovskola och läxhjälp ligger båda utanför undervisningstid men de styrs av olika förordningar, har olika syfte och olika medel. Därför ska dessa båda verksamheter inte blandas. För mer information om lovskola kan du besöka deras bidragssida

Statsbidrag för lovskola 2020

Ja, ni kan anordna läxhjälp under långraster och håltimmar