Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2022

Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet avser bidrag till huvudmän för läxhjälp eller annat skolarbete under 2022.

Skolverket beslutar att bevilja 216 huvudmän statsbidrag om totalt 288 240 000 kronor. Av dessa har 203 huvudmän fått bifall och 13 huvudmän delvis bifall för sin ansökan. 298 huvudmän har fått avslag. Totalt 515 huvudmän sökte bidraget. Eftersom fler huvudmän sökte bidrag än det finns medel att fördela har vi gjort ett urval med hjälp av en fördelningsnyckel. När vi gör rangordningen prioriterar vi huvudmän för skolor med låga studieresultat.

Lista beviljade belopp, läxhjälp till huvudmän 2022 Pdf, 695 kB.

Ansökan var öppen 13 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i april.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i augusti.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Beslut om redovisning

Skolverket har beslutat att

 • godkänna redovisningen för 144 huvudmän
 • 70 huvudmän ska betala tillbaka en del av det beviljade beloppet
 • 3 huvudmän ska betala tillbaka hela det beviljade beloppet.

Godkända bidrag redovisning 2022 Pdf, 465 kB.

Redovisningen för 2022 var öppen 1 april–2 maj 2023.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, anpassad grundskola
 • sameskolan och specialskolan.

Det finns ett statsbidrag för läxhjälp som organisationer kan söka, statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2022.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna frivillig läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare eller annan personal som huvudmannen bestämmer är lämplig att ge läxhjälp.

Bidraget kan gå till kostnader för

 • lön för personal som leder läxhjälpen
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • skolskjuts
 • mellanmål
 • lön för övrig personal (till exempel administration och samordning).

Bidraget ska gå till kostnader som uppstår med anledning av att frivillig läxhjälp anordnats. Bidraget får inte användas för befintliga kostnader.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Förändrade regler för redovisningen 2022 i och med införandet av den extra studietiden

När ni redovisar är det viktigt att ni tar hänsyn till den förändrade extra studietiden om minst två timmar som infördes genom skollagen den 1 juli 2022. Den påverkar redovisningen av de elever som ni har erbjudit läxhjälp under höstterminen 2022.

På vårterminen redovisar ni som tidigare kostnader och det antal elever som ni har erbjudit läxhjälp för i grundskolan, anpassad grundskola, specialskolan och sameskolan.

På höstterminen redovisar ni däremot kostnader och det antal elever för grundskolans lågstadium, anpassad grundskola, sameskola och specialskola som ni har erbjudit läxhjälp.

För årskurs 4–9 i grundskolan redovisar ni kostnader för antalet elever som ni har erbjudit läxhjälp utöver den extra frivilliga studietiden om minst två timmar, för perioden 1 juli–31 december 2022. Det innebär alltså att ni exkluderar kostnader för minst två timmars läxhjälp för elever i årskurs 4–9.

Men kom ihåg att de elever som ni ska addera till vårterminens elever är de elever på höstterminen som inte sökte på vårterminen. Det beror på att ni ska redovisa kostnader för det totala antalet elever som ni planerade att erbjuda läxhjälpsverksamhet för. Det är antalet enskilda elever under året som ni ska redovisa. Det räcker att en elev erbjuds läxhjälp en gång för att ni ska räkna med den eleven.

Tanken är att ni genom den generella finansieringen av kommunal verksamhet från staten ska kompenseras för bortfallet i intäkter från statsbidraget för läxhjälp till huvudmän.

Skolverket kan besluta om att göra stickprov i samband med redovisningen av bidraget och kan då begära in underlag som styrker era kostnader.

Övriga villkor

 • Huvudmannen ansvarar för att sätta upp mål för läxhjälpsverksamheten. Målen ska leda till att syftet med bidraget uppnås. Syftet är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.
 • Huvudmannen ska planera för en verksamhet där de kan ta emot samtliga elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamheten. Det betyder att huvudmannen inte kan ansöka om bidrag till läxhjälp för fler elever än vad de har resurser och planer för att verkligen kunna genomföra i praktiken.
 • Bidraget kan enbart sökas för läxhjälp till elever i grundskolan (inklusive anpassad grundskola, sameskolan och specialskolan). Förskoleklassen och gymnasiets elever ska inte räknas med.
 • De som hjälper elever med läxor eller annat skolarbete behöver inte vara behöriga lärare. Huvudmannen bestämmer vem inom den egna organisation som ska ge läxhjälp.
 • Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.
 • Läxhjälpsverksamhet ska ske utanför den ordinarie undervisningstiden.

Skolverket kan besluta om att göra stickprov i samband med redovisningen av bidraget och kan då begära in underlag som styrker era kostnader.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

För år 2022 kan Skolverket betala ut 288 300 000 kronor. Det är en minskning av anslaget jämfört med 2021 med 196 miljoner kronor.

Bidragsbeloppet är högst 1000 kronor för varje elev som blir erbjuden att delta i läxhjälpsverksamheten.

Skolverket kan bidra med ett högre belopp, högst 2500 kr totalt per elev om ni har särskilda skäl. Ett särskilt skäl finns om huvudmannen har extra kostnader för att en ideell förening hjälper till med läxhjälpen eller om huvudmannen erbjuder ett lågt antal elever att delta i läxhjälp. En förutsättning för detta är att medel finns kvar att fördela efter steg 1 i fördelningen (se nedan under ”Så fördelar vi bidraget för ansökningar 2022”).

Så gör vi rangordningen av ansökningarna för 2022

Vi rangordnar alla huvudmän som sökt bidrag med hjälp av en fördelningsnyckel för grundskolan, framtagen av Skolverket. När vi gör rangordningen prioriterar vi huvudmän för skolor med låga studieresultat. Syftet med fördelningsnyckeln är att uppskatta hur sannolikt det är att en enskild grundskolelev – oavsett årskurs – inte blir behörig till gymnasieskolan. Grundtanken är att elever som med stor sannolikhet inte blir behöriga till gymnasieskolan har större behov av resurser än andra.

Våren 2022 används betygsdata för årskurs 9 och elevdata från skolenheten med rapporterade elever för läsåren 2018/19 och 2019/20 och 2020/21.

Så fördelar vi bidraget för ansökningar 2022

Skolverket prioriterar huvudmän som har skolor med låga studieresultat. Därför tillämpas först en rangordning av alla huvudmän som söker bidraget enligt fördelningsnyckeln och sedan fördelar vi bidraget enligt rangordningen

Bidraget fördelas i följande tre steg:

Steg 1

Efter rangordningen, fördelar vi högst 1000 kronor per elev till sökande huvudmän. Vi utgår från att den huvudman som behöver medel mest ska få bidrag i första hand. Sedan fortsätter fördelningen i fallande ordning tills det totala bidragsbeloppet är slut.

Anledningen till att bidraget beviljas till olika antal huvudmän olika bidragsår, under förutsättning att det är översökt, beror främst på dessa faktorer:

 • Anslagets storlek, desto större anslag desto fler huvudmän kan beviljas bidrag. Anslaget kan variera mellan bidragsåren.
 • Hur många elever huvudmännen som har en högre prioritering än ni söker bidrag för. Ju fler elever de söker för till desto färre antal huvudmän räcker bidraget.
 • Er plats i rangordningen.

Steg 2

Om det finns medel kvar att fördela efter steg 1 kommer vi ge extra bidrag till de huvudmän som har samarbete med ideella föreningar. Enligt förordningen får Skolverket besluta om ett högre belopp än 1000 kronor när det finns särskilda skäl. Att huvudmannen har extra kostnader i samarbetet med en ideell förening är ett särskilt skäl. Vi rangordnar fortfarande huvudmännen enligt fördelningsnyckeln, men i detta steg lämnar vi högst extra 1500 kr per elev. Summerat med 1000 kronor som varje elev får i steg 1, ger detta en total maxsumma på 2500 kronor per elev.

Steg 3

Finns det kvar medel efter steg två kan vi även fördela extra medel till huvudmannen med hänsyn till antalet elever. Skolhuvudmän med få elever beviljas då totalt 2 500 kronor per elev. Fördelningen görs genom att den skolhuvudman som sökt för lägst antal elever får medel först och sedan fortsatt i fallande ordning. Var gränsen går för denna fördelning med hänsyn till antalet elever i verksamheten bestäms utifrån hur mycket medel som finns kvar.

Vi gör uppföljningar och kontroller av att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för våra målgrupper att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

E-post till Statsbidrag.laxhjalp@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 21 september 2023.

Frågor och svar

Ja, du kan söka bidrag för extra kostnader för läxhjälp ihop med en ideell förening.

Nej. Elevens val är en del av den ordinarie undervisningen och läxhjälp ska anordnas vid sidan av den ordinarie undervisningen. Därför är det viktigt att hålla isär dessa.

Nej. Lovskola och läxhjälp ligger båda utanför undervisningstid men de styrs av olika förordningar, har olika syfte och olika medel. Därför ska dessa båda verksamheter inte blandas. För mer information om lovskola kan du besöka deras bidragssida

Statsbidrag för lovskola 2020

Ja, ni kan anordna läxhjälp under långraster och håltimmar

Nej, ni kan inte använda det bidrag som ni har beviljats för att anordna frivillig hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie studietid till att anordna den extra studietiden. Det beror på att den extra studietiden inte är frivillig att anordna för huvudmän med elever i årskurserna 4–9, utan ska anordnas enligt skollagen och att den extra studietiden utgör en förlängning av den ordinarie studietiden till skillnad från den läxhjälp som bidraget beviljats för.

Om ni däremot frivilligt anordnar hjälp med läxor och annat skolarbete utöver den extra studietiden kan ni använda beviljat bidrag för dessa kostnader. Ni måste under hösten skilja på den extra studietiden och läxhjälpen vad gäller finansieringen. I redovisningen av läxhjälpsbidraget under våren 2023 kan ni alltså inte redovisa kostnader ni haft för den extra studietiden.