Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2018

Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan 2018: 1 december 2017–2 januari 2018

Ansökan för 2018 är öppen 1 december 2017 – 2 januari 2018

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Förbered bilagor. Det ska vara den senaste versionen av

 • organisations stadgar
 • verksamhetsberättelserna för de två senaste åren
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse
 • protokoll för årsmöte och för vem som är firmatecknare.

Beslut om ansökan

Skolverket har beviljat 25 000 000 kronor till 63 organisationer.

Lista över beviljade huvudmän och belopp för 2018Excel (excel, 16 kB)

Utbetalning 1: juni 2018

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018.

Utbetalning 2: augusti 2018

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018.

Redovisning: 15 mars–15 april 2019

Redovisningen för 2018 var öppen i e-tjänsten 15 mars–15 april 2019.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning 2018PDF (pdf, 130 kB)

Så kan du förbereda dig

Ta fram information om

 • vilka kostnader ni har haft för läxhjälpen, exempelvis för administration, samordning, lokaler, teknisk utrustning och utbildning
 • hur många timmar som elever och volontärer deltagit i varje verksamhet
 • hur ni har arbetat med läxhjälp under året
 • hur ni har följt upp läxhjälpsverksamheten utifrån de mål som ni anger i ansökan och vad uppföljningen har visat
 • hur ni planerar att arbeta med läxhjälp framöver.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under hösten 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för hjälp med läxor och annat skolarbete. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • administration
 • samordning av verksamheten
 • lokalkostnader
 • teknisk utrustning
 • utbildning.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkor för statsbidraget

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket bestämmer hur stort bidraget blir utifrån

  • hur många organisationer som söker
  • hur många timmar som volontärer och elever ska delta i verksamheten enligt ansökan
  • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.
  Senast uppdaterad 08 november 2019