Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2020

Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Det här bidraget riktar sig till organisationer.
Bidrag till läxhjälp för huvudmän 2020 finns här.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut maj 2020

Beslut om ansökan

Lista över beviljade belopp, statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2020PDF (pdf, 168 kB)

Ansökan för 2020 var öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårtermin 2020

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2020.

Utbetalning 2: hösttermin 2020

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

Förbered bilagor som ska skickas in med ansökan. Det ska vara den senaste versionen av

 • organisations stadgar
 • verksamhetsberättelserna för de två senaste åren
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse med revisorns underskrift
 • protokoll för årsmöte och för vem som är firmatecknare.

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation och skickat in en ombudsansökan.

Förberedelser klara senast


Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handels/kommanditbolag

7 arbetsdagar före bidraget stänger


Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

14 arbetsdagar före bidraget stänger


Beslut om ansökan

Lista över beviljade belopp, statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2020PDF (pdf, 168 kB)

Ansökan för 2020 var öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårtermin 2020

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2020.

Utbetalning 2: hösttermin 2020

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

Förbered bilagor som ska skickas in med ansökan. Det ska vara den senaste versionen av

 • organisations stadgar
 • verksamhetsberättelserna för de två senaste åren
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse med revisorns underskrift
 • protokoll för årsmöte och för vem som är firmatecknare.

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation och skickat in en ombudsansökan.

Förberedelser klara senast


Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handels/kommanditbolag

7 arbetsdagar före bidraget stänger


Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

14 arbetsdagar före bidraget stänger


Redovisning: våren 2021

Redovisning för 2020 är öppen 1 april–3 maj 2021.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram uppgifter om

 • hur bidraget har använts utifrån olika kostnadsposter
 • antalet elevtimmar som er organisation har erbjudit under året
 • hur föreningen har arbetat med läxhjälp under året.

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg underskrivet av en revisor som utgör en ekonomisk granskning och redogörelse.

Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 236 500 kronor år 2020) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta innebär med andra ord att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 236 500 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som skickas in.

Vi ser gärna att revisorsintyget innehåller följande uppgifter:

 • Vilket statsbidrag det handlar om.
 • Namnet på den organisation som revisorsintyget avser samt vilken period som redovisas.
 • Storleken på det beviljade statsbidraget.
 • Utgifter inom respektive kostnadspost (läroverktyg, lokal, personal, mellanmål och övriga kostnader).
 • Redogörelse för hur granskningen gått till samt vilka handlingar som legat till grund för granskningen.
 • Om statsbidraget använts för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever.
 • Redovisning av eventuella avvikelser som framgått av granskningen.
 • Kontaktuppgifter till revisorn.

Revisorsintyget ska vara underskrivet och skickas in i PDF-format.

Redovisning för 2020 är öppen 1 april–3 maj 2021.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram uppgifter om

 • hur bidraget har använts utifrån olika kostnadsposter
 • antalet elevtimmar som er organisation har erbjudit under året
 • hur föreningen har arbetat med läxhjälp under året.

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg underskrivet av en revisor som utgör en ekonomisk granskning och redogörelse.

Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 236 500 kronor år 2020) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta innebär med andra ord att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 236 500 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som skickas in.

Vi ser gärna att revisorsintyget innehåller följande uppgifter:

 • Vilket statsbidrag det handlar om.
 • Namnet på den organisation som revisorsintyget avser samt vilken period som redovisas.
 • Storleken på det beviljade statsbidraget.
 • Utgifter inom respektive kostnadspost (läroverktyg, lokal, personal, mellanmål och övriga kostnader).
 • Redogörelse för hur granskningen gått till samt vilka handlingar som legat till grund för granskningen.
 • Om statsbidraget använts för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever.
 • Redovisning av eventuella avvikelser som framgått av granskningen.
 • Kontaktuppgifter till revisorn.

Revisorsintyget ska vara underskrivet och skickas in i PDF-format.

Vem kan söka statsbidraget?

Ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Det finns ett annat statsbidrag för läxhjälp som huvudmän för grundskoleutbildning kan söka:

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2020

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för hjälp med läxor och annat skolarbete. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • administration
 • samordning av verksamheten
 • lokalkostnader
 • teknisk utrustning
 • utbildningsmaterial
 • mellanmål
 • marknadsföring av läxhjälpen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • hur många timmar som elever ska delta i verksamheten enligt ansökan
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela under året anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2019.

Senast uppdaterad 07 maj 2021.

Frågor och svar

Organisationer kan ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete via internet om det finns volontärer som hjälper eleverna i realtid. Med realtid menas att eleven får interaktiv läxhjälp direkt, exempelvis via en chattfunktion.

Enligt 5 § förordningen (2014:144) krävs att föreningen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Skolverkets tolkning av detta är att organisationen ska ha bedrivit två års verksamhet med hjälp med läxor eller annat skolarbete. Förberedelser för att starta verksamhet med läxhjälp kan räknas in i de två verksamhetsåren som krävs för att vara berättigad till bidrag.