Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2021

Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Det här bidraget riktar sig till organisationer.
Bidrag till läxhjälp för huvudmän 2021 finns här.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet avser bidrag till organisationer för läxhjälp eller annat skolarbete under 2021.

Skolverket beslutar att delvis bevilja 142 organisationer statsbidrag om totalt 59 999 991 kronor.

Skolverket beslutar att 6 organisationer får avslag om statsbidrag.

Lista över beviljade belopp, ansökan för läxhjälp till organisationer 2021 Pdf, 450 kB.

Ansökan för 2021 var öppen under perioden 15 januari – 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i april.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i augusti.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar om redovisningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet omfattar 141 organisationers redovisningar.

Resultatet för beviljade belopp vid redovisning för samtliga organisationer Pdf, 451 kB.

Redovisningen för 2021 var öppen under perioden 1 april–6 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Det finns ett annat statsbidrag för läxhjälp som huvudmän för grundskoleutbildning kan söka:

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2021

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för hjälp med läxor och annat skolarbete. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • administration
 • samordning av verksamheten
 • lokalkostnader
 • teknisk utrustning
 • utbildningsmaterial
 • mellanmål
 • marknadsföring av läxhjälpen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • hur många timmar som elever ska delta i verksamheten enligt ansökan
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela under året anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2020. För 2021 kan Skolverket betala ut 60 miljoner kronor.

Kontakt

E-post till statsbidrag.laxhjalp.org@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 29 november 2022.

Frågor och svar

Organisationer kan ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete via internet om det finns någon som hjälper eleverna i realtid. Med realtid menas att eleven får interaktiv läxhjälp direkt, exempelvis via en chattfunktion.

Ja, enligt 5 § förordningen (2014:144) krävs att föreningen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Skolverkets tolkning av detta är att organisationen ska ha bedrivit två års verksamhet med hjälp med läxor eller annat skolarbete. Förberedelser för att starta verksamhet med läxhjälp kan räknas in i de två verksamhetsåren som krävs för att vara berättigad till bidrag.

Skolverket utgår från bilagorna som ni skickar in i samband med ansökan för att göra denna bedömning, framförallt utifrån uppgifterna i era verksamhetsberättelser.

Om ni exempelvis planerar att erbjuda 10 elever läxhjälp under 2 timmar under 40 veckor så motsvarar det 800 elevtimmar (10 elever x 2 timmar ) x 40 veckor = 800 elevtimmar/år).