Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2021

Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Det här bidraget riktar sig till organisationer.
Bidrag till läxhjälp för huvudmän 2021 finns här.länk till annan webbplats

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan

Ansökan är öppen 15 januari-15 februari 2021.

Utbetalning 1: vårtermin 2021

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2021.

Utbetalning 2: hösttermin 2021

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

Förbered bilagor som ska skickas in med ansökan. Det ska vara den senaste versionen av

 • organisations stadgar
 • verksamhetsberättelserna för de två senaste åren
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse med revisorns underskrift
 • protokoll för årsmöte och för vem som är firmatecknare.

Hur söker vi statsbidraget?

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidrag.länk till annan webbplats

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation och skickat in en ombudsansökan.

Förberedelser klara senast 14 dagar innan bidraget stänger.

Ansökan är öppen 15 januari-15 februari 2021.

Utbetalning 1: vårtermin 2021

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2021.

Utbetalning 2: hösttermin 2021

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

Förbered bilagor som ska skickas in med ansökan. Det ska vara den senaste versionen av

 • organisations stadgar
 • verksamhetsberättelserna för de två senaste åren
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse med revisorns underskrift
 • protokoll för årsmöte och för vem som är firmatecknare.

Hur söker vi statsbidraget?

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidrag.länk till annan webbplats

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation och skickat in en ombudsansökan.

Förberedelser klara senast 14 dagar innan bidraget stänger.

Redovisning: våren 2022

Redovisning för 2020 öppnar våren 2021.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram uppgifter om:

 • Hur bidraget har använts utifrån olika kostnadsposter
 • Hur många elevtimmar som genomförts per läxhjälpsverksamhet (t.ex. på ett bibliotek)
 • Hur föreningen har arbetat med läxhjälp under året
 • Om föreningen har följt upp verksamheten, ska de beskriva vad uppföljningen har visat utifrån de mål som angavs i ansökan
 • Beskriv hur de planerar att arbeta med hjälp med läxor eller annat skolarbete framöver

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg underskrivet av en revisor som utgör en ekonomisk granskning och redogörelse.

Redovisning för 2020 öppnar våren 2021.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram uppgifter om:

 • Hur bidraget har använts utifrån olika kostnadsposter
 • Hur många elevtimmar som genomförts per läxhjälpsverksamhet (t.ex. på ett bibliotek)
 • Hur föreningen har arbetat med läxhjälp under året
 • Om föreningen har följt upp verksamheten, ska de beskriva vad uppföljningen har visat utifrån de mål som angavs i ansökan
 • Beskriv hur de planerar att arbeta med hjälp med läxor eller annat skolarbete framöver

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg underskrivet av en revisor som utgör en ekonomisk granskning och redogörelse.

Vem kan söka statsbidraget?

Ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Det finns ett annat statsbidrag för läxhjälp som huvudmän för grundskoleutbildning kan söka:

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2021länk till annan webbplats

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för hjälp med läxor och annat skolarbete. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • administration
 • samordning av verksamheten
 • lokalkostnader
 • teknisk utrustning
 • utbildningsmaterial
 • mellanmål
 • marknadsföring av läxhjälpen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • hur många timmar som elever ska delta i verksamheten enligt ansökan
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela under året anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2020.

Senast uppdaterad 05 november 2020

Frågor och svar

Organisationer kan ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete via internet om det finns volontärer som hjälper eleverna i realtid. Med realtid menas att eleven får interaktiv läxhjälp direkt, exempelvis via en chattfunktion.

Enligt 5 § förordningen (2014:144) krävs att föreningen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Skolverkets tolkning av detta är att organisationen ska ha bedrivit två års verksamhet med hjälp med läxor eller annat skolarbete. Förberedelser för att starta verksamhet med läxhjälp kan räknas in i de två verksamhetsåren som krävs för att vara berättigad till bidrag.

Om ni exempelvis planerar att erbjuda 10 elever läxhjälp under 2 timmar under 40 veckor så motsvarar det 800 elevtimmar (10 elever x 2 timmar ) x 40 veckor = 800 elevtimmar).