Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2021

Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Det här bidraget riktar sig till organisationer.
Bidrag till läxhjälp för huvudmän 2021 finns här.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan: beslut april 2021

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet avser bidrag till organisationer för läxhjälp eller annat skolarbete under 2021.

Skolverket beslutar att delvis bevilja 142 organisationer statsbidrag om totalt 59 999 991 kronor.

Skolverket beslutar att 6 organisationer får avslag om statsbidrag.

Lista över beviljade belopp, ansökan för läxhjälp till organisationer 2021PDF (pdf, 450 kB)

Ansökan för 2021 var öppen under perioden 15 januari – 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i april.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i augusti.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet avser bidrag till organisationer för läxhjälp eller annat skolarbete under 2021.

Skolverket beslutar att delvis bevilja 142 organisationer statsbidrag om totalt 59 999 991 kronor.

Skolverket beslutar att 6 organisationer får avslag om statsbidrag.

Lista över beviljade belopp, ansökan för läxhjälp till organisationer 2021PDF (pdf, 450 kB)

Ansökan för 2021 var öppen under perioden 15 januari – 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i april.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i augusti.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: våren 2022

Redovisning för 2021 öppnar 1 april 2022.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram uppgifter om

 • hur bidraget har använts utifrån olika kostnadsposter
 • antalet elevtimmar som er organisation har erbjudit under året
 • hur föreningen har arbetat med läxhjälp under året.

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg underskrivet av en revisor som utgör en ekonomisk granskning och redogörelse.

Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 238 000 kronor år 2021) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta innebär med andra ord att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 238 000 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som skickas in.

Vi ser gärna att revisorsintyget innehåller följande uppgifter:

 • Vilket statsbidrag det handlar om.
 • Namnet på den organisation som revisorsintyget avser samt vilken period som redovisas.
 • Storleken på det beviljade statsbidraget.
 • Utgifter inom respektive kostnadspost (läroverktyg, lokal, personal, mellanmål och övriga kostnader).
 • Redogörelse för hur granskningen gått till samt vilka handlingar som legat till grund för granskningen.
 • Om statsbidraget använts för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever.
 • Redovisning av eventuella avvikelser som framgått av granskningen.
 • Kontaktuppgifter till revisorn.

Revisorsintyget ska vara underskrivet och skickas in i PDF-format.

Redovisning för 2021 öppnar 1 april 2022.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram uppgifter om

 • hur bidraget har använts utifrån olika kostnadsposter
 • antalet elevtimmar som er organisation har erbjudit under året
 • hur föreningen har arbetat med läxhjälp under året.

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg underskrivet av en revisor som utgör en ekonomisk granskning och redogörelse.

Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 238 000 kronor år 2021) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta innebär med andra ord att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 238 000 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som skickas in.

Vi ser gärna att revisorsintyget innehåller följande uppgifter:

 • Vilket statsbidrag det handlar om.
 • Namnet på den organisation som revisorsintyget avser samt vilken period som redovisas.
 • Storleken på det beviljade statsbidraget.
 • Utgifter inom respektive kostnadspost (läroverktyg, lokal, personal, mellanmål och övriga kostnader).
 • Redogörelse för hur granskningen gått till samt vilka handlingar som legat till grund för granskningen.
 • Om statsbidraget använts för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever.
 • Redovisning av eventuella avvikelser som framgått av granskningen.
 • Kontaktuppgifter till revisorn.

Revisorsintyget ska vara underskrivet och skickas in i PDF-format.

Vem kan söka statsbidraget?

Ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Det finns ett annat statsbidrag för läxhjälp som huvudmän för grundskoleutbildning kan söka:

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2021

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för hjälp med läxor och annat skolarbete. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • administration
 • samordning av verksamheten
 • lokalkostnader
 • teknisk utrustning
 • utbildningsmaterial
 • mellanmål
 • marknadsföring av läxhjälpen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • hur många timmar som elever ska delta i verksamheten enligt ansökan
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela under året anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2020. För 2021 kan Skolverket betala ut 60 miljoner kronor.

Kontakt

E-post till statsbidrag.laxhjalp.org@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 07 maj 2021.

Frågor och svar

Organisationer kan ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete via internet om det finns någon som hjälper eleverna i realtid. Med realtid menas att eleven får interaktiv läxhjälp direkt, exempelvis via en chattfunktion.

Ja, enligt 5 § förordningen (2014:144) krävs att föreningen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Skolverkets tolkning av detta är att organisationen ska ha bedrivit två års verksamhet med hjälp med läxor eller annat skolarbete. Förberedelser för att starta verksamhet med läxhjälp kan räknas in i de två verksamhetsåren som krävs för att vara berättigad till bidrag.

Skolverket utgår från bilagorna som ni skickar in i samband med ansökan för att göra denna bedömning, framförallt utifrån uppgifterna i era verksamhetsberättelser.

Om ni exempelvis planerar att erbjuda 10 elever läxhjälp under 2 timmar under 40 veckor så motsvarar det 800 elevtimmar (10 elever x 2 timmar ) x 40 veckor = 800 elevtimmar/år).