Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2022

Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Skolverket beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet avser bidrag till organisationer för läxhjälp eller annat skolarbete under 2022.

Skolverket beslutar att bevilja 69 organisationer och delvis bevilja 13 organisationer statsbidrag om totalt 54 135 053 kronor.

Skolverket beslutar att 68 organisationer får avslag om statsbidrag.

Lista över beviljade belopp, ansökan för läxhjälp till organisationer 2022 Pdf, 176 kB.

Ansökan var öppen 13 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i maj 2022.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i september 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisningen är öppen 15 januari–15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas preliminärt under mars eller april 2023. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och här.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget, och behöver färför ta fram uppgifter om:

 • vilka kostnader bidraget har använts till
 • hur många elevtimmar ni har erbjudit under året
 • hur organisationen har arbetat med läxhjälp under året
 • webbadress till organisationens webbplats och sociala medier
 • om ni har beviljats eller ansökt om andra bidrag för läxhjälpsverksamheten
 • personuppgifter på ledamöter i styrelsen, firmatecknare och vald revisor i organisationen
 • besöksadress till den lokal där verksamheten har bedrivits.

Bilagor som ska skickas med

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med redovisningen. Det ska vara den senaste versionen av organisationens

 • protokoll för årsmöte där det framgår vem som är firmatecknare för organisationen
 • protokoll från konstituerande styrelsemöte
 • årsredovisning.

Till redovisningen ska det även bifogas ett intyg underskrivet av en oberoende revisor som utför en ekonomisk granskning och redogörelse.

Du kan behöva skicka in ett revisorsintyg

Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 241 500 kronor år 2022) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta betyder att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 241 500 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som ni skickar in.

Det här ska revisorsintyget innehålla

Revisorsintyget ska innehålla:

 • vilket statsbidrag det handlar om
 • namnet på den organisation som revisorsintyget avser och vilken period som redovisas
 • storleken på det beviljade statsbidraget
 • utgifter inom respektive kostnadspost (lönekostnader, utbildningsmaterial, teknisk utrustning, lokalkostnader, mellanmål och övriga kostnader)
 • redogörelse för hur granskningen gått till och vilka handlingar som har legat till grund för granskningen
 • om statsbidraget har använts för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever
 • uppgifter om huruvida sociala avgifter och skatter är betalda till Skatteverket eller inte
 • redovisning av eventuella avvikelser som har framgått av granskningen.

Revisorsintyget ska innehålla kontaktuppgifter till revisor och vara underskrivet av revisorn. Intyget skickas in i pdf-format i samband med redovisningen.

Observera att ni inte kan skicka in revisorsintyget och bilagorna när ni redovisar i e‑tjänsten. Skolverket kommer att begära in underlaget när vi har tagit emot er redovisning.

Vem kan söka statsbidraget?

Ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Det finns ett statsbidrag för läxhjälp som huvudmän kan söka.

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2022

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • lönekostnad för personal som administrerar, samordnar eller på annat sätt arbetar med läxhjälpen
 • lokalkostnader (till exempel hyra, elektricitet, internet)
 • teknisk utrustning (skrivare, dator)
 • utbildningsmaterial (anteckningsblock, pennor, miniräknare)
 • mellanmål (frukt, mackor, dryck till elever som deltar)

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker kostnaderna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har bedrivit läxhjälp under minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt (ska framgå tydligt i underlagen vi efterfrågar)
 • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid (ska framgå tydligt i underlagen vi efterfrågar)
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förordningen (2014:144) ställer krav på att organisationer som får bidrag för läxhjälp eller annat skolarbete bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Förordningen ställer även krav på att organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och erbjuda insyn i verksamheten.

Krav på demokratisk uppbyggnad

Om organisationen är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn ska det i organisationens stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser framgå att

 • Organisationen är en självständig ideell förening. Det innebär att organisationen ska ha antagit egna stadgar där föreningens namn, ändamål och verksamhet framgår.
 • Det finns en vald styrelse eller motsvarande som har mandat att ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena.
 • Medlemskapet är frivilligt. Det innebär att medlemmarna ska ha tagit ställning för sitt medlemskap. Det får inte ske per automatik när en person exempelvis deltar i aktiviteter eller går med i en annan organisation.
 • Medlemskapet är öppet. Öppenhetskravet innebär att ingen får vägras inträde som medlem eller uteslutas som medlem om det inte finns särskilda skäl för det. Det ska även framgå att medlemmar har rätt till utträde.
 • Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten och dess ekonomi. Det innebär att medlemmarna ska ha rätt att närvara och rösta vid årsmöte eller annat högsta beslutande organ, eller att de har rätt att skicka ombud som företräder dem vid årsmötet.
 • Medlemmarna väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, stadgeändring och upplösning enligt demokratiska inflytandeformer. Det ska vara reglerat i stadgarna och ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet, för att kravet på demokratisk uppbyggnad ska anses vara uppfyllt.
 • Medlemmarna utser en oberoende revisor som granskar organisationens ekonomi och styrelsens förvaltning. Det innebär att det inte ska förekomma någon jävsituation mellan revisorn och styrelsen.
 • Årsmöten ska hållas regelbundet och dokumenteras (kan även kallas för föreningsstämma eller årsstämma). Ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet.

Dokumenten ska sammanfattningsvis innehålla tydliga tecken på öppenhet och medlemsinflytande.

Krav på demokratisk verksamhet

Utöver demokratisk uppbyggnad ska organisationen i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Det innebär att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Organisationen ansvarar för sina företrädare, medlems- eller lokalföreningar och samarbetsorganisationer. Organisationen ansvarar även för medlemmar som representerar organisationen i ett visst sammanhang och inbjudna föreläsare under vissa omständigheter.

I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, programförklaringar), på webbsidor kopplade till organisationen, i social media, ska det inte finnas skrivningar eller på annat sätt uttryckas sådant som strider mot demokratins idéer inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Skolverket tar vid behov stöd i Demokrativillkorsutredningens förslag om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället och tillhörande stödmaterial (SOU 2019:35).

Underlag som granskas

Skolverket tar ställning till om organisationen och verksamheten kan anses vara demokratisk i uppbyggnad och verksamhet genom att kontrollera:

 • stadgar
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse

Vid behov kan myndigheten även kontrollera exempelvis

 • föreningens övriga policydokument
 • ekonomisk redovisning
 • föreningens webbsida
 • öppen social media
 • nyhetsrapportering.

Hur stort är statsbidraget?

För denna bidragsomgång finns ett anslag på 60 000 000 kronor att fördela för perioden 1 januari 2022–31 december 2022.

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.
Senast uppdaterad 22 december 2022.

Frågor och svar

Organisationer kan ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete via internet om det finns någon som hjälper eleverna i realtid. Med realtid menas att eleven får interaktiv läxhjälp direkt, exempelvis via en chattfunktion.

Ja, enligt 5 § förordningen (2014:144) krävs att föreningen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Skolverkets tolkning av detta är att organisationen ska ha bedrivit två års verksamhet med hjälp med läxor eller annat skolarbete. Förberedelser för att starta verksamhet med läxhjälp kan räknas in i de två verksamhetsåren som krävs för att vara berättigad till bidrag.

Skolverket utgår från bilagorna som ni skickar in i samband med ansökan för att göra denna bedömning, framförallt utifrån uppgifterna i era verksamhetsberättelser.

Om ni exempelvis planerar att erbjuda 10 elever läxhjälp under 2 timmar under 40 veckor så motsvarar det 800 elevtimmar (10 elever x 2 timmar ) x 40 veckor = 800 elevtimmar/år).