Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2022

Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Ansökan: 15 januari–15 februari 2022

Ansökan är öppen 15 januari15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Vi kommer att meddela beslutet för ansökan här och i e-tjänsten under våren 2022.

Utbetalning 1: vårterminen

I samband med beslutet kommer vi att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2022.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi planerar att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2022 under augusti/september.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så här kan ni förbereda er inför ansökan

Ni behöver ta fram uppgifter om

 • hur ni arbetar med läxhjälp i er organisation
 • hur ni tänker bedriva den läxhjälpsverksamhet som ni ansöker om statsbidrag för, så som vilka elever verksamheten riktar sig till, hur ni tänker informera elever om verksamheten, arbetsuppgifter för eventuell personal, besöksadress till lokalen och vilka dagar ni kommer bedriva verksamheten)
 • vilka mål ni har för verksamheten
 • hur många elevtimmar ni planerar att erbjuda under året
 • vilka kostnader ni kommer ha för er verksamhet
 • webbadress till organisationens hemsida och/eller sociala medier
 • om ni har samarbete med annan ideell organisation eller huvudman (namn och organisationsnummer ska anges)
 • vilka personer som är ledamöter i styrelsen, vem som är firmatecknare och vald revisor i organisationen.

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med ansökan. Det ska vara den senaste versionen av organisationens

 • stadgar
 • verksamhetsberättelserna för de två senaste åren
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse med revisorns underskrift
 • protokoll för årsmöte där det framgår vem som är firmatecknare för organisationen.
 • protokoll för styrelsemöte

Observera att ni inte kan skicka in bilagorna när ni ansöker i e-tjänsten. Skolverket kommer istället begära in bilagorna när vi har mottagit er ansökan.

Hur söker du statsbidraget?

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidrag Länk till annan webbplats.

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidrag Länk till annan webbplats.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka men det kommer behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Du behöver ha registrerat organisationen och skickat in en ombudsansökan senast 10 arbetsdagar innan bidraget stänger. Det vill säga den 1 februari 2022.Ansökan är öppen 15 januari15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Vi kommer att meddela beslutet för ansökan här och i e-tjänsten under våren 2022.

Utbetalning 1: vårterminen

I samband med beslutet kommer vi att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2022.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi planerar att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2022 under augusti/september.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så här kan ni förbereda er inför ansökan

Ni behöver ta fram uppgifter om

 • hur ni arbetar med läxhjälp i er organisation
 • hur ni tänker bedriva den läxhjälpsverksamhet som ni ansöker om statsbidrag för, så som vilka elever verksamheten riktar sig till, hur ni tänker informera elever om verksamheten, arbetsuppgifter för eventuell personal, besöksadress till lokalen och vilka dagar ni kommer bedriva verksamheten)
 • vilka mål ni har för verksamheten
 • hur många elevtimmar ni planerar att erbjuda under året
 • vilka kostnader ni kommer ha för er verksamhet
 • webbadress till organisationens hemsida och/eller sociala medier
 • om ni har samarbete med annan ideell organisation eller huvudman (namn och organisationsnummer ska anges)
 • vilka personer som är ledamöter i styrelsen, vem som är firmatecknare och vald revisor i organisationen.

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med ansökan. Det ska vara den senaste versionen av organisationens

 • stadgar
 • verksamhetsberättelserna för de två senaste åren
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse med revisorns underskrift
 • protokoll för årsmöte där det framgår vem som är firmatecknare för organisationen.
 • protokoll för styrelsemöte

Observera att ni inte kan skicka in bilagorna när ni ansöker i e-tjänsten. Skolverket kommer istället begära in bilagorna när vi har mottagit er ansökan.

Hur söker du statsbidraget?

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidrag Länk till annan webbplats.

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidrag Länk till annan webbplats.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka men det kommer behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Du behöver ha registrerat organisationen och skickat in en ombudsansökan senast 10 arbetsdagar innan bidraget stänger. Det vill säga den 1 februari 2022.Redovisning: våren 2023

Redovisning för 2022 öppnar 1 april 2023.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget.

Ni behöver ta fram uppgifter om

 • vilka kostnader bidraget har använts till
 • hur många elevtimmar som ni har erbjudits under året
 • hur organisationen har arbetat med läxhjälp under året
 • vilka personer som är ledamöter i styrelsen, vem som är firmatecknare och vald revisor i organisationen.

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med redovisningen. Det ska vara den senaste versionen av organisationens

 • protokoll för årsmöte där det framgår vem som är firmatecknare för organisationen
 • protokoll för styrelsemöte

Till redovisningen ska det även bifogas ett intyg underskrivet av en oberoende revisor som utför en ekonomisk granskning och redogörelse.

Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 241 500 kronor år 2022) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta innebär med andra ord att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 241 500 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som skickas in.

Exempel på uppgifter i revisorsintyget:

 • Vilket statsbidrag det handlar om.
 • Namnet på den organisation som revisorsintyget avser samt vilken period som redovisas.
 • Storleken på det beviljade statsbidraget.
 • Utgifter inom respektive kostnadspost (läroverktyg, lokal, personal, mellanmål och övriga kostnader).
 • Redogörelse för hur granskningen gått till samt vilka handlingar som legat till grund för granskningen.
 • Om statsbidraget använts för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever.
 • Redovisning av eventuella avvikelser som framgått av granskningen.

Observera att revisorsintyget ska innehålla kontaktuppgifter till revisor och vara underskrivet av revisorn. Intyget skickas in i PDF-format i samband med redovisningen.

Observera att ni inte kan skicka in revisorsintyget och bilagorna när ni redovisar i e-tjänsten. Skolverket kommer begära in underlaget när vi har mottagit er redovisning.

Redovisning för 2022 öppnar 1 april 2023.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget.

Ni behöver ta fram uppgifter om

 • vilka kostnader bidraget har använts till
 • hur många elevtimmar som ni har erbjudits under året
 • hur organisationen har arbetat med läxhjälp under året
 • vilka personer som är ledamöter i styrelsen, vem som är firmatecknare och vald revisor i organisationen.

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med redovisningen. Det ska vara den senaste versionen av organisationens

 • protokoll för årsmöte där det framgår vem som är firmatecknare för organisationen
 • protokoll för styrelsemöte

Till redovisningen ska det även bifogas ett intyg underskrivet av en oberoende revisor som utför en ekonomisk granskning och redogörelse.

Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 241 500 kronor år 2022) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta innebär med andra ord att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 241 500 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som skickas in.

Exempel på uppgifter i revisorsintyget:

 • Vilket statsbidrag det handlar om.
 • Namnet på den organisation som revisorsintyget avser samt vilken period som redovisas.
 • Storleken på det beviljade statsbidraget.
 • Utgifter inom respektive kostnadspost (läroverktyg, lokal, personal, mellanmål och övriga kostnader).
 • Redogörelse för hur granskningen gått till samt vilka handlingar som legat till grund för granskningen.
 • Om statsbidraget använts för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever.
 • Redovisning av eventuella avvikelser som framgått av granskningen.

Observera att revisorsintyget ska innehålla kontaktuppgifter till revisor och vara underskrivet av revisorn. Intyget skickas in i PDF-format i samband med redovisningen.

Observera att ni inte kan skicka in revisorsintyget och bilagorna när ni redovisar i e-tjänsten. Skolverket kommer begära in underlaget när vi har mottagit er redovisning.

Vem kan söka statsbidraget?

Ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Det finns ett statsbidrag för läxhjälp som huvudmän kan söka. Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2022.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • lönekostnad för personal som administrerar, samordnar eller på annat sätt arbetar med läxhjälpen
 • lokalkostnader (till exempel hyra, elektricitet, internet)
 • teknisk utrustning (skrivare, dator)
 • utbildningsmaterial (anteckningsblock, pennor, miniräknare)
 • mellanmål (frukt, mackor, dryck till elever som deltar)

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker kostnaderna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har bedrivit läxhjälp under minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela under året anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2021.

Kontakt

E-post till statsbidrag.laxhjalp.org@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag Länk till annan webbplats.. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 22 november 2021.

Frågor och svar

Organisationer kan ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete via internet om det finns någon som hjälper eleverna i realtid. Med realtid menas att eleven får interaktiv läxhjälp direkt, exempelvis via en chattfunktion.

Ja, enligt 5 § förordningen (2014:144) krävs att föreningen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Skolverkets tolkning av detta är att organisationen ska ha bedrivit två års verksamhet med hjälp med läxor eller annat skolarbete. Förberedelser för att starta verksamhet med läxhjälp kan räknas in i de två verksamhetsåren som krävs för att vara berättigad till bidrag.

Skolverket utgår från bilagorna som ni skickar in i samband med ansökan för att göra denna bedömning, framförallt utifrån uppgifterna i era verksamhetsberättelser.

Om ni exempelvis planerar att erbjuda 10 elever läxhjälp under 2 timmar under 40 veckor så motsvarar det 800 elevtimmar (10 elever x 2 timmar ) x 40 veckor = 800 elevtimmar/år).