Statsbidrag för likvärdig skola 2020

Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att begära ut. Totalt 866 huvudmän tilldelas en bidragsram. Ansökan om begäran av utbetalning är öppen mellan 15 januari–17 februari 2020.

Lista över bidragsramar, statsbidrag för likvärdig skola 2020 Pdf, 755 kB. (Pdf, 755 kB)

Beslut om utbetalning 1

Vi har beviljat bidrag till totalt 673 huvudmän om totalt 3 527 947 865 kronor.

Lista över beviljade belopp per huvudman, statsbidrag för likvärdig skola 2020 Pdf, 738 kB. (Pdf, 738 kB)

Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2020. Hälften av det beviljade bidraget betalas ut senast under vecka 15. Den andra halvan av bidraget betalas ut under september månad. Utbetalningarna har meddelandetexten ”Likvardigskola.2020.U1” respektive ”Likvardigskola.2020.U2”.

Beslut om utbetalning 2: maj 2020

Vi har beviljat bidrag till totalt 82 huvudmän om totalt 1 310 723 855 kronor. Samtliga huvudmän som ingick i Skolverkets granskning av planer eller av någon anledning inte inkommit med begärd komplettering har nu fått ett beslut på sin ansökan. Totalt har Skolverket fattat 96 beslut vid beslutstillfälle 2.

Lista över beviljade belopp per huvudman, statsbidrag för likvärdig skola Pdf, 547 kB. (Pdf, 547 kB)

Begäran om utbetalning

Begäran om utbetalning var öppen i e-tjänsten 15 januari–17 februari 2020. Skolverket avvisar i normalfallet ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:30).

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Den 27 oktober 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för likvärdig skola 2020. Redovisningen var öppen 15 augusti–15 september 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Se sammanställning över redovisning av statsbidrag för likvärdig skola 2020 nedan.

Beslutsbilaga Pdf, 293 kB. (Pdf, 293 kB)

Den 19 december 2019 fattade regeringen beslut om förändringar av förordning (2018:49) som styr statsbidraget för likvärdig skola.

Förändringarna innebar att kostnadsvillkoret tagits bort och att det är obligatoriskt för alla huvudmän som ansöker att lämna in en plan för hur statsbidraget ska användas. Skolverket ska även granska ett urval av de inskickade planerna utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.

Urval av huvudmän vars planer ska granskas

Skolverket har nu valt ut vilka planer som ska granskas i samband med rekvisitionen av statsbidraget för 2020. Urvalet har utgått från en risk- och väsentlighetsanalys. I risk- och väsentlighetsanalysen har vi utgått från fyra riskfaktorer:

 • små huvudmän med små resurser att planera för användningen av statsbidraget
 • huvudmän med beslut om föreläggande eller vite från Skolinspektionen
 • stora huvudmän med många elever som därmed beviljas en stor andel av bidraget
 • huvudmän där Skolverket fått signaler om brister i verksamheten som kan påverka att statsbidraget används korrekt.

För bidragsomgången 2020 kommer vi granska 80 planer, vilket innebär att ungefär 10 procent av alla sökande huvudmäns planer väljs ut. Antalet planer som granskas kan komma att ändras till nästa bidragsomgång.

I och med granskningen kommer Skolverket att titta på att

 • huvudmannen planerat för insatser som statsbidraget ska användas till
 • huvudmannen beskrivit hur de planerade insatserna syftar till att stärka likvärdigheten och/eller kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola.

Granskningen innebär att handläggningstiden kan komma att bli längre för de huvudmän vars planer granskas. Skolverkets ambition är att fatta beslut om samtliga huvudmäns begäran om utbetalning så snart som möjligt under våren.

Huvudmän vars planer ska granskas finns i följande bilaga Pdf, 238 kB. (Pdf, 238 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller utföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Kom ihåg att ni inte kan använda bidraget till insatser i övriga skolformer.

Huvudmannen ansvarar för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur ni fördelar bidraget inom organisationen. Bidraget för 2020 kan ni använda för kostnader till insatser under perioden 1 januari-31 december 2020.

Längre ner på den här webbsidan kan du få stöd och inspiration för att hitta insatser som utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund leder till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Läs mer om likvärdig utbildningen

Stärka likvärdigheten i utbildningen

Sambedömning som redskap för ökad likvärdighet

Rapport om likvärdighet: Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor 2018

Ett framgångsrikt utvecklingsarbete baseras på en nulägesanalys med tydligt identifierade behov och orsaker, välgrundade insatser, resultatfokus, delaktighet och långsiktighet. Det är därför viktigt att ni gör en analys av er verksamhet innan ni beslutar vilken eller vilka insatser ni ska prioritera.

Statsbidraget får användas till kostnader för insatser som genomförs under perioden 1 januari-31 december 2020. Det är viktigt att insatserna samtidigt tar sikte på långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Bidraget kan till exempel användas till att utöka insatser som ni redan genomför.

Huvudmän med överenskommelser med Skolverket

Vissa huvudmän har en överenskommelse med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola eller inom ramen för Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång. Om ni redan ingår i dessa riktade insatser kan bidraget användas för att komplettera överenskomna insatser eller fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet.

Samverkan för bästa skola

Riktade stödinsatser för nyanländs lärande

Ett villkor för statsbidraget är att huvudmannen ska ta fram en plan där det framgår vilka insatser som huvudmannen planerar att genomföra under den period som bidragsomgången gäller för. Genom att strukturera och beskriva arbetet med utvecklingsområden i en utvecklingsplan kan ni systematiskt planera, genomföra och följa upp identifierade insatser.

Det finns inga krav på hur planen ska se ut. Det finns däremot krav på att fackliga organisationer ska ha hörts innan ni upprättar planen.

Om ni har en utvecklingsplan för era verksamheter kan ni använda den när ni tar fram planen för insatser som ska finansieras av det här statsbidraget.

Inför varje bidragsomgång behöver ni revidera er plan utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

Exempel på plan

Dokumentet nedan kan användas som ett stöd för att ta fram en plan för insatser som finansieras av statsbidraget för en likvärdig skola. Den här planen förutsätter att ni har genomfört en nulägesanalys.

Ladda ner plan för insatser Word, 50 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 50 kB)

Utgå från ert systematiska arbete och en nulägesanalys

Eftersom en fördjupad nulägesanalys skapar förutsättningar för att göra rätt och långsiktiga prioriteringar, kan en insats för bidragsomgången för 2020 vara att göra en nulägesanalys och identifiera behov inför kommande insatser. Med andra ord kan statsbidraget användas för att göra en nulägesanalys. Insatserna kan exempelvis täcka kostnader under perioden 1 januari-31 december 2020 för vikarier till personal som arbetar med nulägesanalysen, kompetensutveckling inom systematiskt kvalitetsarbete och analys, stöd för organisationsutveckling eller att anställa projektledare som leder arbetet med att ta fram nulägesanalysen.

Stöd för ert systematiska kvalitetsarbete och nulägesanalys

De insatser som bidraget kan användas till ska vara en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att insatserna ska svara mot de behov som framgått av huvudmannens nulägesanalys samt att de ingår i huvudmannens kontinuerliga planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Om ni vill ha stöd i att hitta former för arbetet med nulägesanalys, kan ni använda något av de analysverktyg som Skolverket erbjuder för huvudmän och rektorer.

Processtödet Kvalitetsverkstaden

Kvalitetsverkstaden är ett webbaserat processtöd som huvudmän och rektorer kan använda för att samarbeta kring och vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Processtödet erbjuder en samarbetsyta där man bland annat kan spara dokument och kommunicera med andra inom organisationen. Det erbjuder även ett erfarenhetsutbyte mellan andra deltagande huvudmän och skolor.

Kvalitetsverkstaden

Stöd i att utveckla former för ert systematiska kvalitetsarbete och analys av behov

Så gör vi en nulägesanalys i skolan, från Samverkan för bästa skola

Det här analysverktyget kan du använda för att analysera elevernas resultat och andra underlag för att identifiera de problem som finns i verksamheten och orsakerna till problemen. Det kan till exempel handla om hur verksamheten är organiserad, hur undervisningen ser ut eller hur olika beslutsnivåer stämmer av och analyserar data. Analysverktyget är framtaget för Skolverkets samarbeten med huvudmän inom uppdraget Samverkan för bästa skola.

Underlag för nulägesbeskrivning, analys och utvecklingsplan, från insatser för nyanländas lärande
Här finns information och underlag för att beskriva nuläget i era verksamheter. Här kan du även se ett exempel på en ifylld nulägesbeskrivning. Det här analysverktyget är framtaget som underlag för systematiskt kvalitetsarbete med fokus på nyanlända elevers lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskoleklass och skolan ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. På den här sidan hittar du stödmaterial för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete i praktiken Länk till annan webbplats.
Det här stödmaterialet innehåller konkreta frågeställningar för att underlätta arbetet med att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen.

Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Länk till annan webbplats.
Dessa allmänna råd och kommentarer vänder sig till huvudmän och rektorer som ett stöd för det systematiska kvalitetsarbetet.

Exempel på insatser för olika nivåer

Här finns förslag på insatser som ni kan använda bidraget till, det går även att använda det till andra insatser så länge syftet är att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

 • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.
 • Stöd till organisationen för mottagande av och utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever.

Mer läsning

 • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva kollegialt förbättringsarbete.
 • Insatser för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier.
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • Insatser som främjar modersmål och studiehandledning.

Mer läsning

Kompetensutveckling

 • Lärare kan få handledning om kollegialt lärande, uppföljning och utveckling av undervisningen, anpassning och inkludering.
 • Lärare kan få kompetensutveckling inom didaktik, exempelvis om kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ämnesundervisning.
 • Insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel lärarassistent och administrativt stöd till lärare eller förstärkta resurser till elevhälsan.
 • Lärare kan få handledning och utbildning om förhållningsätt och bemötande.
 • Insatser som syftar till att utveckla ledarskapet i klassrummet.
 • Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen och utveckla elevhälsan.
 • Insatser som skapar bättre förutsättningar för elever att göra väl underbyggda val inför fortsatta studier eller arbetsliv.

Mer läsning

Du kan få stöd inom flera av de områden som nämns ovan för insatser på huvudmannanivå, skolnivå och i klassrummet.

Nationella skolutvecklingsprogram

Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram får huvudmän och skolor goda möjligheter att utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat.

Kompetensutveckling

Säkra din behörighet och vässa din kompetens utifrån behoven på just din skola. Vi har runt hundra kurser och utbildningar som du kan välja mellan.

Här har vi samlat reportage om olika utvecklingsinsatser på skolor som vi samarbetar med inom ramen för Samverkan för bästa skola. Det finns också exempel på utvecklingsinsatser som dessa skolor själva har arbetat med.

Filmer och poddar om utvecklingsinsatser

Vilka kostnader kan bidraget användas till?

Statsbidraget ska finansiera utökade eller nya insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen som huvudmannen har valt utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov. Insatserna ska tydligt gå att koppla till fritidshemmet, förskoleklassen eller grundskolans verksamhet.

 • lön eller köp av tjänst. Det skulle kunna vara handledare, pedagogisk personal, personal som arbetar med organisation- och verksamhetsutveckling eller vikarier
 • kurser, resor och studiematerial
 • lärverktyg
 • insatser för hälsofrämjande skolutveckling
 • insatser som tidigare finansierats av annat statsbidrag, t.ex. Lågstadiesatsningen.
 •  
 • för att ersätta kostnader för insatser som ni redan genomför
 • insatser som ni redan får något annat statsbidrag för. Det får alltså inte ske en dubbelfinansiering med flera statsbidrag för samma kostnader
 • kostnader för insatser som riktar sig till andra skolformer än fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det finns flera villkor för bidraget. Det är viktigt att du läser igenom samtliga villkor som gäller för statsbidraget.

Upprätta en plan för era insatser

Ni behöver ta fram och lämna in en plan där det framgår vilka insatser som ni planerar att göra under bidragsåret. När ni ansöker om att ta del av bidraget skickar vi en begäran om er upprättade plan. Ni kan även revidera den plan som ni tagit fram för tidigare bidragsår. Det ska dock framgå hur ni planerar att använda det bidrag ni får för denna bidragsomgång för utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Det finns inga krav på hur planen ska se ut, men planen bör utgå från ert systematiska kvalitetsarbete. Skolverket kommer att granska ett urval av planerna. Läs mer om granskning av planer i avsnittet Kontroll av planer i samband med begäran om utbetalning. 

Stöd för att ta fram en plan

Planen ska ha hörts med facket

Berörda fackliga organisationer ska ha hörts innan planen upprättas.

Använd bidraget till utökade eller nya insatser i fritidshem, förskoleklass och grundskola

Bidraget ska användas till utökade eller nya insatser inom fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolan. Det innebär att ni inte får använda bidraget till insatser som ni redan finansierar själva.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2020 har riksdagen beslutat att bidragets totala belopp ska vara 4 885 500 000 kronor. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Den visar den totala summan bidrag som varje huvudman kan begära ut.

Vid förra bidragsomgången 2019 var det totala beloppet 3,5 miljarder kronor. Därmed har statsbidraget ökat för år 2020.

Bidragsramar, statsbidrag för en likvärdig skola 2020 Pdf, 755 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 755 kB)

Vi tar fram bidragsramarna utifrån ett socioekonomiskt index och elevantalet hos varje huvudman. Bidragets totala belopp för 2020 är 4 885 500 000 kronor, vilket vi fördelar proportionerligt utifrån huvudmannens sammanvägda index och elevantal.

Modell för socioekonomiskt index

Vi har använt oss av ett socioekonomiskt index som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram. Den baseras på en modell som beskriver elevers förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer påverkar sannolikheten att en elev på en skola blir behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. En huvudman med en högre andel elever som enligt modellen inte väntas bli behörig till gymnasiet får ett högre bidrag per elev än en huvudman med en lägre andel obehöriga.

Modellen använder följande variabler:

 • vårdnadshavarnas utbildningsnivå
 • året när eleven invandrade till Sverige
 • vårdnadshavarnas inkomst
 • elevens kön
 • ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
 • om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
 • antal syskon som är folkbokförda i hemmet
 • socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

Elevstatistik

Vi använder oss av elevstatistiken som samlas in av Statistiska centralbyrån, SCB, den 15 oktober varje år. För att göra bidragsramarna mer stabila över tid används genomsnittet av elevantalet hos en huvudman för tre föregående år. Den senast uppdaterade elevstatistiken har två års eftersläpning, vilket innebär att bidragsramarna för 2020 baseras på genomsnittet av elevantalet 2016, 2017 och 2018. Huvudmän kan inte få en bidragsram för 2020 om de inte lämnat statistik till SCB, kommit till efter 15 oktober 2018 eller saknar tillstånd att bedriva verksamhet.

Index per huvudman statsbidrag för likvärdig skola 2020 Pdf, 573 kB. (Pdf, 573 kB)

För bidragsomgången 2021 finns tillgängliga medel om 6,23 miljarder kronor. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Av bidragsramen framgår den totala summan bidrag som varje huvudman kan ansöka om och begära ut vid ansökningstillfället under år 2021.

Förändringar av elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman och andra huvudmän kan göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren.

Senast uppdaterad 16 februari 2022.

Frågor och svar

Ja, ni kan använda bidraget till utökade och nya insatser i fritidshemmet som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling från och med regelförändringarna den 20 juli 2020.

Om ni vill att fritidshemmet ska omfattas i årets bidragsomgång och ni redan har fått ett beslut med beviljade medel behöver ni inte skicka in en reviderad plan till Skolverket. Ni anger istället utfallet av era insatser i samband med redovisningen våren 2021.

Regelförändringarna träder i kraft den 8 januari 2020 och gäller från och med bidragsomgången 2020.

För er som tar del av statsbidraget under 2020 innebär förordningsändringarna i korthet att kostnadsvillkoret tas bort och att det blir obligatoriskt att lämna in sin upprättade plan för de insatser som ska genomföras. Skolverket kommer också att granska ett urval av de inskickade planerna.

Ni som beviljats statsbidraget under 2019 omfattas av de tidigare reglerna om kostnadsvillkoret. Ni behöver redovisa att ni inte har minskat era egna kostnader per elev under bidragsomgången 2019 jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren (2016, 2017, 2018). Läs mer om redovisningen på bidragssidan för 2019. redovisa att ni inte har minskat era egna kostnader per elev under bidragsomgången 2019 jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren (2016, 2017, 2018).

Förordningsändringarna innebär att kostnadsvillkoret tas bort.

Eftersom kostnadsvillkoret togs bort 2020 så gäller särskilda skäl endast vid redovisningen för bidragsomgången 2019.

Alla huvudmän som ansöker om statsbidraget ska lämna in sin upprättade plan över de insatser som planeras att genomföras med bidraget.

I samband med att ni ansöker om bidraget (15 januari–17 februari 2020) kommer vi att skicka en begäran om att ni ska lämna in er plan till oss. Ni ska ha upprättat en plan med redogörelser över de utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som ni planerar att genomföra med bidraget. Tänk på att planen ska ha hörts med fackliga organisationer innan den upprättas och att Skolverket kommer att granska ett urval av de inskickade planerna.

Läs mer under avsnittet Stöd för att ta fram en plan.

Att ni har tilldelats en bidragsram av Skolverket innebär att ni har rätt att begära ut hela eller del av er bidragsram för att använda det i enlighet med statsbidragets villkor och syften, givet att ni fortfarande har elever i förskoleklass och grundskola.

Ni kan använda statsbidraget till utökade och nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Huvudmannen ansvarar själv för att prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera.

Utforma insatserna utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov

Exempel på insatser för olika nivåer

Ja, bidraget kan användas till insatser som inte faller inom kategorierna personal i fritidshem, förskoleklass, undervisning och elevhälsa i grundskolan. Bidraget ska användas till insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för era elever. På skolverket.se kan du få stöd och inspiration för att hitta insatser som utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund leder till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Nej, bidraget får inte användas till insatser i grundsärskolan. Bidraget får bara användas till insatser som riktar sig till fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Vi följer upp bidraget dels genom den redovisningen för bidragsomgången. Redovisningen för bidragsomgång 2020 är mellan 1 mars och 1 april 2021. Vi följer också upp att villkoren har följts genom kontroller. Skolverket bestämmer vilka som ska kontrolleras utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av huvudmännen som fått bidraget.

Ja, ni kan använda bidraget för likvärdig skola till kostnader som tidigare finansierats av andra statsbidrag inom fritidshem, förskoleklass och grundskola. Eftersom ni själva inte finansierat insatserna anses de vara utökade/nya. Ni får dock inte använda bidraget till att ersätta kostnader som ni själva finansierat.