Frågor och svar

Kan vi använda de uppgifter som vi lämnat in i räkenskapssammandraget (RS) eller skolkostnadsinsamlingen för att ha koll på om våra kostnader har minskat?

Nej, ni kan inte återanvända uppgifterna i RS och skolkostnadsinsamlingen eftersom de innehåller andra kostnader än de som ska ingå i det här statsbidraget. Till exempel säger förordningen att det är huvudmannens egna kostnader som ska räknas. Det tolkat Skolverket som att kostnader som finansierats på annat sätt, till exempelstatsbidrag eller kostnader som täcks av intäkter från försäljning av verksamhet inte ska räknas med. Därför har Skolverket behövt ta fram en egen definition av vad kostnader innebär.

Dessutom kan personal i förskoleklass i RS innehålla personalkategorier som i detta bidrag inte ska ingå, till exempel personal som arbetar i skolköket. Huvudmannen förväntas ta fram sina egna kostnader för att veta om de uppfyller villkoret att inte minska sina egna kostnader.

Se villkoret om att ni inte får minska era kostnader

Vi följer upp bidraget på olika sätt. Alla huvudmännen som fått bidrag ska redovisa vad man använt bidraget till. Vi kommer att följa upp att de som fått bidraget följer villkoren för bidraget, till exempel att man upprättat en plan för insatser eller inte minskat sina egna kostnader. Detta gör vi genom att ni skickar in en redovisning.