Statsbidrag för likvärdig skola 2021

Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att begära ut. Totalt 871 huvudmän tilldelas en bidragsram. Ansökan om begäran av utbetalning är öppen 15 januari–15 februari 2021.

Beslutsbilaga 2021 bidragsramar likvärdig skola. Pdf, 771 kB.

Beslut om utbetalning 1

Samtliga huvudmän som inte ingick i Skolverkets granskning av planer fick beslut i sin ansökan i mars. Totalt beviljades bidrag till 696 huvudmän om totalt 5 287 330 075 kronor.

Lista över beviljade belopp per huvudman, statsbidrag för likvärdig skola 2021, beslut 1 Pdf, 298 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av det beviljade bidraget betalas ut senast under vecka 13. Den andra halvan av bidraget betalas ut under september månad. Utbetalningarna har meddelandetexten ”Likvardigskola.2021.U1” respektive ”Likvardigskola.2020.U2”.

Beslut om utbetalning 2: april 2021

Vi har beviljat bidrag till totalt 78 huvudmän om totalt 897 525 064 kronor. Samtliga huvudmän ingick i Skolverkets granskning av planer.

Lista över beviljade belopp per huvudman, statsbidrag för likvärdig skola 2021, del 2 Pdf, 615 kB.

Begäran om utbetalning var öppen i e-tjänsten 15 januari–17 februari 2021.

Skolverket avvisar i normalfallet ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:30)

Den 8 juni 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för likvärdig skola 2021. Redovisningen var öppen 1 april–2 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Se sammanställning över redovisning av statsbidrag för likvärdig skola 2021 nedan.

Beslutsbilaga redovisning likvärdig skola 2021 Pdf, 602 kB.

Urval av huvudmän vars planer ska granskas

Skolverket har nu valt ut vilka planer som ska granskas i samband med rekvisition av statsbidraget för 2021. Urvalet har utgått från en risk- och väsentlighetsanalys. I risk- och väsentlighetsanalysen har vi utgått från fyra riskfaktorer

 • små huvudmän med små resurser att planera för användningen av statsbidraget
 • Huvudmän med beslut om föreläggande eller vite från Skolinspektionen
 • Stora huvudmän med många elever som därmed beviljas en stor andel av bidraget
 • Huvudmän där Skolverket fått signaler om brister i verksamheten som kan påverka att statsbidraget används korrekt.

För bidragsomgången 2021 har Skolverket även valt att inte granska de huvudmän som granskades under bidragsomgången 2020. Skolverket kommer att granska 10 procent av alla planer, vilket innebär att 78 antal huvudmäns planer väljs ut utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. Antal planer som granskas kan komma att ändras till nästa bidragsomgång.

I och med granskningen kommer Skolverket att bedöma huruvida kraven i förordningen uppfylls. Skolverket granskar redogörelsen av planen i ansökan utifrån hur

 • huvudmannen planerat för insatser som statsbidraget ska användas till
 • de planerade insatserna syftar till att stärka likvärdigheten och/eller kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Granskningen innebär att handläggningstiden kan komma att bli längre för de huvudmän vars planer granskas. Skolverkets ambition är att fatta beslut om samtliga huvudmäns begäran om utbetalning så snart som möjligt under våren.

Beslutsbilaga urval av huvudmän Pdf, 208 kB.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller utföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Kom ihåg att ni inte kan använda bidraget till insatser i övriga skolformer.

Huvudmannen ansvarar för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur ni fördelar bidraget inom organisationen. Bidraget för 2021 kan ni använda för kostnader till insatser under perioden 1 januari-31 december 2021.

Längre ner på den här webbsidan kan du få stöd och inspiration för att hitta insatser som utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund leder till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Läs mer om likvärdig utbildning

Stärka likvärdigheten i utbildningen

Sambedömning som redskap för ökad likvärdighet

Rapport om likvärdighet: Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor 2018

Ett framgångsrikt utvecklingsarbete baseras på en nulägesanalys med tydligt identifierade behov och orsaker, välgrundade insatser, resultatfokus, delaktighet och långsiktighet. Det är därför viktigt att ni gör en analys av er verksamhet innan ni beslutar vilken eller vilka insatser ni ska prioritera.

Statsbidraget får användas till kostnader för insatser som genomförs under perioden 1 januari-31 december 2021. Det är viktigt att insatserna samtidigt tar sikte på långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Bidraget kan till exempel användas till att utöka insatser som ni redan genomför.

Huvudmän med överenskommelser med Skolverket

Vissa huvudmän har en överenskommelse med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola eller inom ramen för Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång. Om ni redan ingår i dessa riktade insatser kan bidraget användas för att komplettera överenskomna insatser eller fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet.

Samverkan för bästa skola

Riktade stödinsatser för nyanländs lärande

Ett villkor för statsbidraget är att huvudmannen ska lämna in en plan där det framgår vilka insatser som huvudmannen planerar att genomföra under den period som bidragsomgången gäller för. Med en sådan plan kan ni systematiskt planera, genomföra och följa upp identifierade insatser. Nytt för i år är att ni lämnar in planen i den form som Skolverket tillhandahåller i E-tjänstens formulär.

Inför varje bidragsomgång behöver ni revidera er plan utifrån ert systematiska kvalitetsarbete och nulägesanalyser.

Inför varje bidragsomgång behöver ni revidera er plan utifrån de behov ni identifierar i er nulägesanalys som en del av ert systematiska kvalitetsarbete. Som stöd för utformandet av insatserna rekommenderas ni använda Skolmyndigheternas gemensamt framtagna framgångsfaktorer för ökad likvärdighet och förbättrad kvalitet i skolan.

Skolmyndigheternas framgångsfaktorer till ökad likvärdighet och förbättrad kvalitet

Skolverket, SPSM, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet har i en myndighetsgemensam redovisning av uppdraget om kvalitet och likvärdighet sammanställt avgörande framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. Framgångsfaktorerna avser samtliga skolformer och fritidshemmet.

De framgångsfaktorer som skolmyndigheterna föreslår är framåtsyftande och anger vad huvudmän, rektorer samt lärare, förskollärare och annan personal bör göra för att förbättra verksamheten. Alla 10 framgångsfaktorerna utgår från en rimlig detaljnivå, såväl konkreta och praktiknära. Framgångsfaktorerna vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Den ordning som framgångsfaktorerna presenteras i utgör ingen rangordning. Eftersom framgångsrik skolutveckling kräver helhetssyn har framgångsfaktorerna ett delvis överlappande innehåll och samspelar med varandra.

De 10 framgångsfaktorerna

 1. Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt skapa samsyn kring uppdrag och mål
 2. 2Skapa ett förtroendefullt klimat mellan och på alla nivåer inom organisationen
 3. Verka för ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete som omfattar samtliga verksamheter
 4. Verka för ett skolutvecklingsarbete som fokuserar på undervisningens kvalitet
 5. Skapa en organisation och kultur som främjar kompetensbyggande, kunskap och lärande
 6. Arbeta med ett tydligt ledarskap på alla nivåer
 7. Arbeta systematiskt och långsiktigt med att säkra kompetensförsörjningen
 8. Verka för att alla barns och elevers behov av ledning, stimulans och stöd fångas upp tidigt och tillgodoses
 9. Verka för ett systematiskt och uthålligt hälsofrämjande och förebyggande arbete som omfattar hela verksamheten
 10. Genomföra en kompensatorisk resursfördelning och andra kompensatoriska insatser för att uppväga skillnader mellan och inom verksamheter i syfte att främja likvärdighet
 11. Klicka på länken nedan för redovisningen i sin helhet och en mer utförlig beskrivning av framgångsfaktorerna på huvudmannanivå, rektorsnivå och undervisningsnivå.

Redovisning av uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet Länk till annan webbplats.

Utgå från ert systematiska arbete och en nulägesanalys

Eftersom en fördjupad nulägesanalys skapar förutsättningar för att göra rätt och långsiktiga prioriteringar, kan statsbidraget användas till att göra en nulägesanalys och identifiera behov inför kommande insatser. Insatserna kan exempelvis täcka kostnader under perioden 1 januari-31 december 2021 för vikarier till personal som arbetar med nulägesanalysen, kompetensutveckling inom systematiskt kvalitetsarbete och analys, stöd för organisationsutveckling eller att anställa projektledare som leder arbetet med att ta fram nulägesanalysen.

Stöd för ert systematiska kvalitetsarbete och nulägesanalys

De insatser som bidraget kan användas till ska vara en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att insatserna ska svara mot de behov som framgått av huvudmannens nulägesanalys samt att de ingår i huvudmannens kontinuerliga planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Om ni vill ha stöd i att hitta former för arbetet med nulägesanalys, kan ni använda något av de nedan länkade analysverktyg som Skolverket erbjuder för huvudmän och rektorer.

Så gör vi en nulägesanalys i skolan, från Samverkan för bästa skola

Det här analysverktyget kan du använda för att analysera elevernas resultat och andra underlag för att identifiera de problem som finns i verksamheten och orsakerna till problemen. Det kan till exempel handla om hur verksamheten är organiserad, hur undervisningen ser ut eller hur olika beslutsnivåer stämmer av och analyserar data. Analysverktyget är framtaget för Skolverkets samarbeten med huvudmän inom uppdraget Samverkan för bästa skola.

Underlag för nulägesbeskrivning, analys och utvecklingsplan, från insatser för nyanländas lärande

Här finns information och underlag för att beskriva nuläget i era verksamheter. Här kan du även se ett exempel på en ifylld nulägesbeskrivning. Det här analysverktyget är framtaget som underlag för systematiskt kvalitetsarbete med fokus på nyanlända elevers lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete Länk till annan webbplats.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskoleklass och skolan ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. På den här sidan hittar du stödmaterial för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete i praktiken Länk till annan webbplats.

Det här stödmaterialet innehåller konkreta frågeställningar för att underlätta arbetet med att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen.

Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Länk till annan webbplats.

Dessa allmänna råd och kommentarer vänder sig till huvudmän och rektorer som ett stöd för det systematiska kvalitetsarbetet.

Processtödet Kvalitetsverkstaden

Kvalitetsverkstaden är ett webbaserat processtöd som huvudmän och rektorer kan använda för att samarbeta kring och vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Processtödet erbjuder en samarbetsyta där man bland annat kan spara dokument och kommunicera med andra inom organisationen. Det erbjuder även ett erfarenhetsutbyte mellan andra deltagande huvudmän och skolor. Se länken nedan.

Kvalitetsverkstaden Länk till annan webbplats.

Exempel på insatser för olika nivåer

Här finns förslag på insatser som ni kan använda bidraget till, det går även att använda det till andra insatser så länge syftet är att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet.

 • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.
 • Stöd till organisationen för mottagande av och utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever.

Mer läsning

 • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva kollegialt förbättringsarbete.
 • Insatser för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier.
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • Insatser som främjar modersmål och studiehandledning.

Mer läsning

Kompetensutveckling

 • Lärare kan få handledning om kollegialt lärande, uppföljning och utveckling av undervisningen, anpassning och inkludering.
 • Lärare kan få kompetensutveckling inom didaktik, exempelvis om kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ämnesundervisning.
 • Insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel lärarassistent och administrativt stöd till lärare eller förstärkta resurser till elevhälsan.
 • Lärare kan få handledning och utbildning om förhållningsätt och bemötande.
 • Insatser som syftar till att utveckla ledarskapet i klassrummet.
 • Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen och utveckla elevhälsan.
 • Insatser som skapar bättre förutsättningar för elever att göra väl underbyggda val inför fortsatta studier eller arbetsliv.

Mer läsning

Du kan få stöd inom flera av de områden som nämns ovan för insatser på huvudmannanivå, skolnivå och i klassrummet.

Nationella skolutvecklingsprogram

Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram får huvudmän och skolor goda möjligheter att utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat.

Kompetensutveckling

Säkra din behörighet och vässa din kompetens utifrån behoven på just din skola. Vi har runt hundra kurser och utbildningar som du kan välja mellan.

Här har vi samlat reportage om olika utvecklingsinsatser på skolor som vi samarbetar med inom ramen för Samverkan för bästa skola. Det finns också exempel på utvecklingsinsatser som dessa skolor själva har arbetat med.

Filmer och poddar om utvecklingsinsatser

Vilka kostnader kan bidraget användas till?

Statsbidraget ska finansiera utökade eller nya insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen som huvudmannen har valt utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov. Insatserna ska tydligt gå att koppla till fritidshemmet, förskoleklassen eller grundskolans verksamhet.

 • lön eller köp av tjänst. Det skulle kunna vara handledare, pedagogisk personal, personal som arbetar med organisation- och verksamhetsutveckling eller vikarier
 • kurser, resor och studiematerial
 • lärverktyg
 • insatser för hälsofrämjande skolutveckling
 • insatser som tidigare finansierats av annat statsbidrag, t.ex. Lågstadiesatsningen.
 •  
 • för att ersätta kostnader för insatser som ni redan genomför
 • insatser som ni redan får något annat statsbidrag för. Det får alltså inte ske en dubbelfinansiering med flera statsbidrag för samma kostnader
 • kostnader för insatser som riktar sig till andra skolformer än
 • fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det finns flera villkor för bidraget. Det är viktigt att du läser igenom samtliga villkor som gäller för statsbidraget.

Upprätta en plan för era insatser

När ni ansöker och begär ut bidraget ska ni lämna in er upprättade plan genom att besvara frågorna i e-tjänstens formulär. Där ska ni bland annat beskriva er insats och redogöra på vilket sätt insatsen stärker likvärdigheten och/eller kunskapsutvecklingen. Planen ska utgå från ert systematiska kvalitetsarbete och nulägesanalys.

Skolverket kommer att granska ett urval av planerna. Läs mer om granskning av planer i avsnittet ”Kontroll av planer i samband med begäran om utbetalning”.

Planen ska ha hörts med facket

Berörda fackliga organisationer ska ha hörts innan planen upprättas.

Använd bidraget till utökade eller nya insatser i fritidshem, förskoleklass och grundskola

Bidraget ska användas till utökade eller nya insatser inom fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolan. Det innebär att ni inte får använda bidraget till insatser som ni redan finansierar själva.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2021 finns tillgängliga medel om 6,23 miljarder kronor. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Av bidragsramen framgår den totala summan bidrag som varje huvudman kan ansöka om och begära ut vid ansökningstillfället under år 2021.

Beslutsbilaga 2021 bidragsramar likvärdig skola. Pdf, 771 kB.

Vi tar fram bidragsramarna utifrån ett socioekonomiskt index och elevantalet hos varje huvudman. Bidragets totala belopp för 2021 är 6 230 000 000 kronor, vilket vi fördelar proportionerligt utifrån huvudmannens sammanvägda index och elevantal.

Modell för socioekonomiskt index

Vi har använt oss av ett socioekonomiskt index som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram. Den baseras på en modell som beskriver elevers förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer påverkar sannolikheten att en elev på en skola blir behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. En huvudman med en högre andel elever som enligt modellen inte väntas bli behörig till gymnasiet får ett högre bidrag per elev än en huvudman med en lägre andel obehöriga.

Modellen använder följande variabler:

 • vårdnadshavarnas utbildningsnivå
 • året när eleven invandrade till Sverige
 • vårdnadshavarnas inkomst
 • elevens kön
 • ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
 • om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
 • antal syskon som är folkbokförda i hemmet
 • socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

Elevstatistik

Vi använder oss av elevstatistiken som samlas in av Statistiska centralbyrån, SCB, den 15 oktober varje år. För att göra bidragsramarna mer stabila över tid används genomsnittet av elevantalet hos en huvudman för tre föregående år. Den senast uppdaterade elevstatistiken har två års eftersläpning, vilket innebär att bidragsramarna för 2021 baseras på genomsnittet av elevantalet 2017, 2018 och 2019. Huvudmän kan inte få en bidragsram för 2021 om de inte lämnat statistik till SCB, kommit till efter 15 oktober 2019 eller saknar tillstånd att bedriva verksamhet.

Index per skolenhet statsbidrag för likvärdig skola 2021. Pdf, 2 MB.

Det nya rättsläget för statistiksekretessen sedan 2020 innebär att uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden omfattas av statistiksekretess. Regeringen har föreslagit nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen så att elevstatistik återigen blir tillgänglig för Skolverket. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Beslut om bidragsramar för 2022 fattas därför under tidig höst.

För bidragsomgången 2022 finns tillgängliga medel om 6,23 miljarder kronor. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Av bidragsramen framgår den totala summan bidrag som varje huvudman kan ansöka om och begära ut vid ansökningstillfället under år 2022.

Förändringar av elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman och andra huvudmän kan göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren.

Överlåtelse och övertagande av huvudman

Vid ett övertagande och överlåtande av en huvudman till en annan kan det vara möjligt att ompröva de egna bidragsramarna. Berörda huvudmän ska meddela ändringar till statsbidrag.administration@skolverket.se samt kontakta de bidrag det berör. Kontakta gärna statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se för mer information när ni planerar förändringar i er verksamhet.

Senast uppdaterad 11 november 2022.

Frågor och svar

Ja, ni kan använda bidraget till utökade och nya insatser i fritidshemmet som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling från och med regelförändringarna den 20 juli 2020.

Om ni vill att fritidshemmet ska omfattas i årets bidragsomgång och ni redan har fått ett beslut med beviljade medel behöver ni inte skicka in en reviderad plan till Skolverket. Ni anger istället utfallet av era insatser i samband med redovisningen våren 2021.

För er som tog del av statsbidraget under 2020 innebär förordningsändringarna i korthet att kostnadsvillkoret togs bort och det blev obligatoriskt att lämna in en plan för de insatser som ska genomföras med hjälp av bidraget.

Förordningsändringarna innebär att kostnadsvillkoret tas bort.

Enligt 10 § i förordning om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling framgår att Skolverket kan besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning om det finns särskilda skäl för det.

I samband med att ni begär ut bidraget (15 januari–15 februari 2021) kommer ni behöva lämna uppgifter om er plan för vilka insatser ni ska genomföra i syfta att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling i fritidshem, förskoleklass och/eller grundskola. Ni kan läsa mer om detta under fliken ”Begäran om utbetalning: 15 januari–15 februari”. Planen ska utgå från ert systematiska kvalitetsarbete och en nulägesanalys. Ni kan få stöd i detta under rubriken ”Stöd för att ta fram en plan”.

Att ni har tilldelats en bidragsram av Skolverket innebär att ni har rätt att begära ut hela eller del av er bidragsram för att använda det i enlighet med statsbidragets villkor och syften, givet att ni fortfarande har elever i förskoleklass och grundskola.

Ni kan använda statsbidraget till utökade och nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i fritidshem, förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera.

Utforma insatserna utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov

Exempel på insatser för olika nivåer

Ja, bidraget kan användas till insatser som inte faller inom kategorierna personal i fritidshem, förskoleklass, undervisning och elevhälsa i grundskolan. Bidraget ska användas till insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för era elever. På skolverket.se kan du få stöd och inspiration för att hitta insatser som utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund leder till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Nej, bidraget får inte användas till insatser i grundsärskolan. Bidraget får bara användas till insatser som riktar sig till fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Vi följer upp bidraget dels genom den redovisningen för bidragsomgången. Redovisningen för bidragsomgång 2021 sker under hösten 2022. Vi kan också komma att följa upp att villkoren har följts genom kontroller. Skolverket bestämmer vilka huvudmän som ska kontrolleras utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.

Läs mer under rubriken Redovisning: hösten 2022.

Läs mer under rubriken Kontroll av planer i samband med begäran om utbetalning.

Ja, ni kan revidera er plan för insatser under bidragsåret och flytta kostnader mellan insatserna utan att meddela Skolverket, så länge ni följer villkoren i förordningen. Det är först under redovisningen av bidraget ni är skyldiga att redovisa vilka insatser ni använt bidraget till. Då kommer vi kolla på att bidraget har använts till insatser som faller inom ramen för bidraget.

Läs mer under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ja, ni kan använda bidraget för likvärdig skola till kostnader som tidigare finansierats av andra statsbidrag inom förskoleklass och grundskola. Eftersom ni själva inte finansierat insatserna anses de vara utökade/nya. Ni får dock inte använda bidraget till att ersätta kostnader som ni själva finansierat.

Läs gärna mer om villkoren som gäller för att ta del av bidraget och hur det kan användas under avsnittet, Vilka villkor gäller för statsbidraget?