Statsbidrag för undervisning under skollov 2018

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. Huvudmän kan bara söka bidrag för lovskola som är frivillig att anordna.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 15 januari–15 februari 2018

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 323 huvudmän om totalt 158 584 668 kronor för bidragsomgången 2018. Samtliga inkomna ansökningar fick bifall.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under skollov fördelas som ett schablonbelopp per elev och vecka under sommarlovet och ett schablonbelopp per elev och dag under övriga lov. För 2018 är beviljat belopp per elev och vecka under sommarlovet 1 467 kronor och per elev och dag under övriga lov 293 kronor.

Lista över beviljade huvudmän och beviljat beloppPDF (pdf, 192 kB)

Ansökan var öppen 15 januari – 15 februari 2018 i e-tjänsten för statsbidrag. Logga in för att se beslutet för din huvudman.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Vi tar bara emot en ansökan per huvudman. Om flera skolor hos samma huvudman anordnar lovskola är det därför viktigt att ni samordnar er.

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många veckor per elev och dagar per elev ni planerar och budgeterar för under året
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen.

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Om Skolverket beviljar din ansökan ska du begära ut bidraget två gånger, en gång på våren och en på hösten.

Observera att du ansöker retroaktivt för sportlovet 2018. Det beror på att de flesta skolor har haft sportlov innan Skolverket hunnit handlägga och fatta beslut om ansökan.

Begäran om utbetalning för sommarlov: 1 september–1 oktober 2018

Beslut om utbetalning för sommarlov

Vi har den 15 november beviljat bidrag till 297 huvudmän om totalt 59 841 000 kronor.

Lista över beviljade belopp, utbetalning sommarlov 2018PDF (pdf, 236 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beräkning av bidragsbeloppet

Under våren 2018 beslutade regeringen att höja den totala summan vi har att fördela för lovskola under 2018. Det höjdes från 158,7 miljoner kronor till 176,7 miljoner kronor. Detta innebär att schablonbeloppet för samtliga huvudmän höjs till det maximala beloppet på 1 500 kronor per elev och vecka och till 300 kronor per elev och dag. 

Begäran om utbetalning för övriga lov: 15 oktober–15 november 2018

Beslut om utbetalning för övriga lov

Vi har den 6 december beviljat bidrag till 239 huvudmän om totalt 18 439 200 kronor.

Lista över utbetalade belopp, utbetalning övriga lov 2018

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beräkning av bidragsbeloppet

Under våren 2018 beslutade regeringen att höja den totala summan vi har att fördela för lovskola under 2018. Det höjdes från 158,7 miljoner kronor till 176,7 miljoner kronor. Detta innebär att schablonbeloppet för samtliga huvudmän höjs till det maximala beloppet på 1 500 kronor per elev och vecka och till 300 kronor per elev och dag.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan med elever i årskurs 6–9
 • sameskolan i årskurs 6
 • specialskolan i årskurs 7–10
 • gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till sommarlovet, sportlovet, påsklovet och höstlovet.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Från och med 1 augusti 2017 är det obligatoriskt för huvudmän att anordna lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Ni kan inte söka statsbidrag för lovskola som är obligatorisk att anordna. Det är bara möjligt att söka bidrag för lovskola som är frivillig att anordna.

Skolverket delar ut bidraget efter att skolorna har genomfört undervisningen. När en huvudman begär ut bidraget ska det framgå vilka elever som deltog i lovskolan.

Lärarlegitimation är inte ett krav

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

Krav för att få sätta betyg

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § Förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kap. 20 § Skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kap. 18 § Skollagen.

Villkor för olika skolformer

Grundskolan årskurs 6–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret. Kontakta Skolverket för mer information om ansökan.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet är högst 1500 kronor per elev och vecka för sommarlovet. För sportlovet, påsklovet och höstlovet är det högst 300 kronor per elev och dag.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Det händer att bidragspengarna inte räcker till att alla huvudmän ska få 1 500 kronor per elev och vecka. Då kan Skolverket besluta om att huvudmännen får begära ut ett lägre bidragsbelopp än vad de ansökte om.

I ansökan ska du som huvudman göra en prognos av behovet av lovskola. Du söker bidrag för ett visst antal veckor eller dagar per elev. I Skolverkets beslut om din ansökan skriver vi hur mycket pengar du som mest kan begära ut. När du begär ut bidraget ska du också redovisa det faktiska utfallet av hur många elever som deltog i lovskolan, oavsett om det stämmer med prognosen.

Om det finns pengar kvar gör Skolverket en omfördelning

Efter att huvudmännen har begär ut pengar och i samband med det redovisat hur många elever som faktiskt deltog på lovskolan kan Skolverket fördela om pengarna, om det finns pengar kvar.

Så här går omfördelningen till

När det gäller lovskola på sommaren går omfördelningen till så här. Samma principer gäller för de andra loven, men då handlar det om 300 kronor per elev och dag.

 1. I första hand höjer Skolverket bidragsbeloppet till högst 1 500 kronor per elev och vecka upp till det antal veckor som vi beviljat i ansökan.
 2. I andra hand kan du få bidrag för fler veckor per elev än Skolverket först beviljat, om du redovisat fler veckor per elev när du begärde ut pengarna.
 3. I tredje hand kan du få mer pengar om särskilt många elever gått i lovskolan.

Först när huvudmännen begärt ut bidrag och Skolverket fördelat om pengarna betalar vi ut bidraget. Ditt bidrag kan inte bli större än de kostnader du redovisat för lovskolan.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Frågor och svar

Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon lovskola. Om din skola inte har lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan länk till annan webbplats

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, och bara har missat någon dag men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare. Om en elev gått i lovskolan i exempelvis två dagar under en vecka och tre under nästa så kan det räknas som en hel vecka. Då går det också bra att begära ut bidrag. Om eleven däremot har otillåten frånvaro och endast varit i lovskolan någon eller några dagar kan du inte begära ut bidrag för den veckan.

Om en elev har gjort klart och avslutat de uppgifter som hen enligt planen skulle göra under lovskolan räknas det också som en elevvecka. Det innebär att om en elev gör klart en uppgift som skulle göras på en vecka redan efter tre dagar så kan du begära ut bidrag för den veckan

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel:

Obligatorisk lovskola

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola.