Statsbidrag för lovskola 2019

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. Huvudmän kan bara söka bidrag för lovskola som är frivillig att anordna.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 februari–1 mars 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 382 huvudmän om totalt 122 935 800 kronor. Samtliga inkomna ansökningar fick bifall.

Lista över beviljade belopp, ansökan för lovskola 2019PDF (pdf, 260 kB)

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under skollov fördelas som ett schablonbelopp per elev och vecka under sommarlovet och som ett schablonbelopp per elev och dag under övriga lov. För 2019 är beviljat belopp 1 500 kronor per elev och vecka under sommarlovet och 300 kronor per elev och dag under övriga lov.

Ansökan för 2019 var öppen 1 februari – 1 mars 2019. Logga in för att se beslutet för din huvudman.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi tar bara emot en ansökan per huvudman. Om flera skolor hos samma huvudman anordnar lovskola är det därför viktigt att ni samordnar er.

Så kan du förbereda dig


Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många veckor per elev och dagar per elev ni planerar och budgeterar för under året
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen.

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Om Skolverket beviljar din ansökan ska du begära ut bidraget två gånger, en gång efter sommarlovet och en efter höstlovet.

Observera att du ansöker retroaktivt för sportlovet 2019. Det beror på att de flesta skolor har haft sportlov innan Skolverket hunnit handlägga och fatta beslut om ansökan.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 382 huvudmän om totalt 122 935 800 kronor. Samtliga inkomna ansökningar fick bifall.

Lista över beviljade belopp, ansökan för lovskola 2019PDF (pdf, 260 kB)

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under skollov fördelas som ett schablonbelopp per elev och vecka under sommarlovet och som ett schablonbelopp per elev och dag under övriga lov. För 2019 är beviljat belopp 1 500 kronor per elev och vecka under sommarlovet och 300 kronor per elev och dag under övriga lov.

Ansökan för 2019 var öppen 1 februari – 1 mars 2019. Logga in för att se beslutet för din huvudman.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi tar bara emot en ansökan per huvudman. Om flera skolor hos samma huvudman anordnar lovskola är det därför viktigt att ni samordnar er.

Så kan du förbereda dig


Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många veckor per elev och dagar per elev ni planerar och budgeterar för under året
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen.

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Om Skolverket beviljar din ansökan ska du begära ut bidraget två gånger, en gång efter sommarlovet och en efter höstlovet.

Observera att du ansöker retroaktivt för sportlovet 2019. Det beror på att de flesta skolor har haft sportlov innan Skolverket hunnit handlägga och fatta beslut om ansökan.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begär utbetalning för sommarlov: 1 september–1 oktober 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 280 huvudmän om totalt 57 835 500 kronor.

Lista över beviljade belopp, rekvisition 1 sommarlovskola 2019Excel (excel, 44 kB)

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under skollov 2019 är beviljat med ett belopp om 1 500 kronor per elev och vecka under sommarlovet.

Rekvisitionen för lovskola under sommarlovet 2019 var öppen 15 september–15 oktober 2019. Logga in i e-tjänsten för att se beslutet för din huvudman.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 280 huvudmän om totalt 57 835 500 kronor.

Lista över beviljade belopp, rekvisition 1 sommarlovskola 2019Excel (excel, 44 kB)

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under skollov 2019 är beviljat med ett belopp om 1 500 kronor per elev och vecka under sommarlovet.

Rekvisitionen för lovskola under sommarlovet 2019 var öppen 15 september–15 oktober 2019. Logga in i e-tjänsten för att se beslutet för din huvudman.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begär utbetalning för övriga lov: 15 oktober–15 november 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 242 huvudmän om totalt 23 795 400 kronor

Lista över beviljade belopp, rekvisition 2 sport-, påsk,- och höstlov 2019Excel (excel, 42 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 242 huvudmän om totalt 23 795 400 kronor

Lista över beviljade belopp, rekvisition 2 sport-, påsk,- och höstlov 2019Excel (excel, 42 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan med elever i årskurs 6–9
 • sameskolan i årskurs 6
 • specialskolan i årskurs 7–10
 • gymnasieskolan.

När det gäller elever i årskurs 8 och 9 kan bidraget också sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för annan frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola. Den måste i så fall anordnas utöver den obligatoriska lovskolan som huvudmän är skyldiga att anordna.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till sommarlovet, sportlovet, påsklovet och höstlovet.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolanlänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Från och med 1 augusti 2017 är det obligatoriskt för huvudmän att anordna lovskola för elever som

 • efter årskurs 8 riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan
 • efter årskurs 9 inte blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Lovskolan ska anordnas i juni samma år eleven avslutat årskurs 8 eller 9 och pågå i sammanlagt minst 50 timmar. Ni kan inte söka statsbidrag för lovskola som är obligatorisk att anordna. Det är bara möjligt att söka bidrag för lovskola som är frivillig att anordna.

Frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola

Frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola är lovskola som huvudmannen anordnar för elever i årskurs 8 och 9 under andra månader än juni. Syftet ska vara att räkna av tid från den tid som huvudmännen måste erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola.

Annan frivilligt anordnad lovskola

Huvudmän kan också välja att anordna lovskola för elever frivilligt. Sådan lovskola regleras inte i skollagen och ingår inte som ett obligatoriskt inslag i grundskolan. Det går att söka statsbidrag för annan frivilligt anordnad lovskola i vissa fall. Skolverket delar ut bidraget efter att skolorna har genomfört undervisningen. När en huvudman begär ut bidraget ska det framgå vilka elever som deltog i lovskolan.

Lärarlegitimation är inte ett krav

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

Krav för att få sätta betyg

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

Krav för att få sätta betyg

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Villkor för olika skolformer

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag under sommarlovet

när huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och

eleven gått 50 timmar i lovskola.

Under de andra loven kan ni däremot söka bidrag för elever i årskurs 8 och 9 när de deltagit i lovskola som ni anordnat frivilligt.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret. Kontakta Skolverket för mer information om ansökan.

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag under sommarlovet

när huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och

eleven gått 50 timmar i lovskola.

Under de andra loven kan ni däremot söka bidrag för elever i årskurs 8 och 9 när de deltagit i lovskola som ni anordnat frivilligt.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret. Kontakta Skolverket för mer information om ansökan.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet är högst 1500 kronor per elev och vecka för sommarlovet. För sportlovet, påsklovet och höstlovet är det högst 300 kronor per elev och dag.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Det händer att bidragspengarna inte räcker till att alla huvudmän ska få 1 500 kronor per elev och vecka. Då kan Skolverket besluta om att huvudmännen får begära ut ett lägre bidragsbelopp än vad de ansökte om.

I ansökan ska du som huvudman göra en prognos av behovet av lovskola. Du söker bidrag för ett visst antal veckor eller dagar per elev. I Skolverkets beslut om din ansökan skriver vi hur mycket pengar du som mest kan begära ut. När du begär ut bidraget ska du också redovisa det faktiska utfallet av hur många elever som deltog i lovskolan, oavsett om det stämmer med prognosen.

Om det finns pengar kvar gör Skolverket en omfördelning

Efter att huvudmännen har begär ut pengar och i samband med det redovisat hur många elever som faktiskt deltog på lovskolan kan Skolverket fördela om pengarna, om det finns pengar kvar.

Så här går omfördelningen till

När det gäller lovskola på sommaren går omfördelningen till så här. Samma principer gäller för de andra loven, men då handlar det om 300 kronor per elev och dag.

 1. I första hand höjer Skolverket bidragsbeloppet till högst 1 500 kronor per elev och vecka upp till det antal veckor som vi beviljat i ansökan.
 2. I andra hand kan du få bidrag för fler veckor per elev än Skolverket först beviljat, om du redovisat fler veckor per elev när du begärde ut pengarna.
 3. I tredje hand kan du få mer pengar om särskilt många elever gått i lovskolan.

Först när huvudmännen begärt ut bidrag och Skolverket fördelat om pengarna betalar vi ut bidraget. Ditt bidrag kan inte bli större än de kostnader du redovisat för lovskolan.

Det händer att bidragspengarna inte räcker till att alla huvudmän ska få 1 500 kronor per elev och vecka. Då kan Skolverket besluta om att huvudmännen får begära ut ett lägre bidragsbelopp än vad de ansökte om.

I ansökan ska du som huvudman göra en prognos av behovet av lovskola. Du söker bidrag för ett visst antal veckor eller dagar per elev. I Skolverkets beslut om din ansökan skriver vi hur mycket pengar du som mest kan begära ut. När du begär ut bidraget ska du också redovisa det faktiska utfallet av hur många elever som deltog i lovskolan, oavsett om det stämmer med prognosen.

Om det finns pengar kvar gör Skolverket en omfördelning

Efter att huvudmännen har begär ut pengar och i samband med det redovisat hur många elever som faktiskt deltog på lovskolan kan Skolverket fördela om pengarna, om det finns pengar kvar.

Så här går omfördelningen till

När det gäller lovskola på sommaren går omfördelningen till så här. Samma principer gäller för de andra loven, men då handlar det om 300 kronor per elev och dag.

 1. I första hand höjer Skolverket bidragsbeloppet till högst 1 500 kronor per elev och vecka upp till det antal veckor som vi beviljat i ansökan.
 2. I andra hand kan du få bidrag för fler veckor per elev än Skolverket först beviljat, om du redovisat fler veckor per elev när du begärde ut pengarna.
 3. I tredje hand kan du få mer pengar om särskilt många elever gått i lovskolan.

Först när huvudmännen begärt ut bidrag och Skolverket fördelat om pengarna betalar vi ut bidraget. Ditt bidrag kan inte bli större än de kostnader du redovisat för lovskolan.

Senast uppdaterad 02 mars 2020

Frågor och svar

Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon lovskola. Om din skola inte har lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt..Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon lovskola. Om din skola inte har lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Allmänna råd om prövning

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, och bara har missat någon dag men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare. Om en elev gått i lovskolan i exempelvis två dagar under en vecka och tre under nästa så kan det räknas som en hel vecka. Då går det också bra att begära ut bidrag. Om eleven däremot har otillåten frånvaro och endast varit i lovskolan någon eller några dagar kan du inte begära ut bidrag för den veckan.

Om en elev har gjort klart och avslutat de uppgifter som hen enligt planen skulle göra under lovskolan räknas det också som en elevvecka. Det innebär att om en elev gör klart en uppgift som skulle göras på en vecka redan efter tre dagar så kan du begära ut bidrag för den veckan.

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel.

Obligatorisk lovskola

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola.