Statsbidrag för lovskola 2020

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: 1 februari–2 mars 2020

Ansökan är öppen 1 februari–2 mars 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under skollov kommer under 2020 att fördelas som ett schablonbelopp per elev och dag med ett belopp om högst 300 kronor per elev och dag

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi tar bara emot en ansökan per huvudman. Om flera skolor hos samma huvudman anordnar lovskola är det därför viktigt att ni samordnar er.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många dagar per elev ni planerar och budgeterar för under året
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Om Skolverket beviljar din ansökan ska du begära ut bidraget två gånger, en gång efter sport-, påsk- och sommarlovet och en gång efter höstlovet. Detta är nytt för det kommande bidragsåret.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Ansökan är öppen 1 februari–2 mars 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under skollov kommer under 2020 att fördelas som ett schablonbelopp per elev och dag med ett belopp om högst 300 kronor per elev och dag

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi tar bara emot en ansökan per huvudman. Om flera skolor hos samma huvudman anordnar lovskola är det därför viktigt att ni samordnar er.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många dagar per elev ni planerar och budgeterar för under året
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Om Skolverket beviljar din ansökan ska du begära ut bidraget två gånger, en gång efter sport-, påsk- och sommarlovet och en gång efter höstlovet. Detta är nytt för det kommande bidragsåret.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begär utbetalning för sport- påsk och sommarlov: 15 augusti–15 september 2020

Begäran om utbetalning 1 gäller för undervisning genomförd under sport- påsk- och sommarlov 2020.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elever som har deltagit i lovskolan i respektive årskurs, lovsimskola och språkintroduktion.

Beslut om utbetalning för övriga lov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under oktober månad 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning 1 gäller för undervisning genomförd under sport- påsk- och sommarlov 2020.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elever som har deltagit i lovskolan i respektive årskurs, lovsimskola och språkintroduktion.

Beslut om utbetalning för övriga lov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under oktober månad 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begär utbetalning för höstlov: 15 oktober–16 november 2020

Begäran om utbetalning 2 gäller för undervisning under höstlov 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elever som har deltagit i lovskolan i respektive årskurs, lovsimskola och språkintroduktion.

Beslut om utbetalning för höstlov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under december 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning 2 gäller för undervisning under höstlov 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elever som har deltagit i lovskolan i respektive årskurs, lovsimskola och språkintroduktion.

Beslut om utbetalning för höstlov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under december 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan med elever i årskurs 6–9
 • sameskolan i årskurs 6
 • specialskolan i årskurs 7–10
 • gymnasieskolan.

När det gäller elever i årskurs 8 och 9 kan bidraget endast sökas för lovskola anordnad utöver den obligatoriska lovskolan som huvudmän är skyldiga att anordna sedan 1 augusti 2017. Den obligatoriska lovskolan ska pågå i sammanlagt minst 50 timmar. Lovskola erbjuden utöver dessa 50 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte upnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till kostnader i samband med sport-, påsk-, sommar- och höstlov.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolanlänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Lärarlegitimation är inte ett krav

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

Krav för att få sätta betyg

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

Krav för att få sätta betyg

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Villkor för olika skolformer

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag under sommarlovet när

 • huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och
 • eleven gått 50 timmar i lovskola.

Under de andra loven kan ni däremot söka bidrag för elever i årskurs 8 och 9 när de deltagit i lovskola som ni anordnat frivilligt.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret. Kontakta Skolverket för mer information om ansökan.

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag under sommarlovet när

 • huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och
 • eleven gått 50 timmar i lovskola.

Under de andra loven kan ni däremot söka bidrag för elever i årskurs 8 och 9 när de deltagit i lovskola som ni anordnat frivilligt.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret. Kontakta Skolverket för mer information om ansökan.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet är högst 300 kronor per elev och dag.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Skolverket kan besluta om att huvudmännen får begära ut ett lägre bidragsbelopp än vad de ansökte om ifall att bidragspengarna inte räcker till att alla huvudmän får 300 kronor per elev och vecka.

I ansökan ska du som huvudman göra en prognos av behovet av lovskola. Du söker bidrag för ett visst antal dagar per elev. I Skolverkets beslut om din ansökan skriver vi hur mycket pengar du som mest kan begära ut. När du begär ut bidraget ska du också redovisa det faktiska utfallet av hur många elever som deltog i lovskolan, oavsett om det stämmer med prognosen eller inte.

Om det finns pengar kvar gör Skolverket en omfördelning

Efter att huvudmännen har begärt ut pengar och i samband med det redovisat hur många elever som faktiskt deltog på lovskolan kan Skolverket fördela om pengarna, om det finns pengar kvar.

Så här går omfördelningen till

 • I första hand höjer Skolverket bidragsbeloppet till högst 300 kronor per elev och dag upp till det antal veckor som beviljats i ansökan.
 • I andra hand kan du få bidrag för fler dagar per elev än Skolverket först beviljat, om du redovisat fler dagar per elev när du begärde ut pengarna.
 • I tredje hand kan du få mer pengar om särskilt många elever gått i lovskolan.

Utbetalning sker först när huvudmännen begärt ut bidrag och Skolverket fördelat om pengarna. Ditt bidrag kan inte bli större än de kostnader du redovisat för i rekvisitionen.

Skolverket kan besluta om att huvudmännen får begära ut ett lägre bidragsbelopp än vad de ansökte om ifall att bidragspengarna inte räcker till att alla huvudmän får 300 kronor per elev och vecka.

I ansökan ska du som huvudman göra en prognos av behovet av lovskola. Du söker bidrag för ett visst antal dagar per elev. I Skolverkets beslut om din ansökan skriver vi hur mycket pengar du som mest kan begära ut. När du begär ut bidraget ska du också redovisa det faktiska utfallet av hur många elever som deltog i lovskolan, oavsett om det stämmer med prognosen eller inte.

Om det finns pengar kvar gör Skolverket en omfördelning

Efter att huvudmännen har begärt ut pengar och i samband med det redovisat hur många elever som faktiskt deltog på lovskolan kan Skolverket fördela om pengarna, om det finns pengar kvar.

Så här går omfördelningen till

 • I första hand höjer Skolverket bidragsbeloppet till högst 300 kronor per elev och dag upp till det antal veckor som beviljats i ansökan.
 • I andra hand kan du få bidrag för fler dagar per elev än Skolverket först beviljat, om du redovisat fler dagar per elev när du begärde ut pengarna.
 • I tredje hand kan du få mer pengar om särskilt många elever gått i lovskolan.

Utbetalning sker först när huvudmännen begärt ut bidrag och Skolverket fördelat om pengarna. Ditt bidrag kan inte bli större än de kostnader du redovisat för i rekvisitionen.

Senast uppdaterad 16 januari 2020

Frågor och svar

Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon lovskola. Om din skola inte har lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt. Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon lovskola. Om din skola inte har lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Allmänna råd om prövning

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare.

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel.

Obligatorisk lovskola

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola.