Statsbidrag för lovskola 2021

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E och för lovsimskola. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Skolverket beslutar om rekvisitioner av statsbidrag med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser lovskola anordnad under sport-, påsk- och sommarlov 2021.

Skolverket beslutar att bevilja 376 huvudmän statsbidrag om totalt 121 574 161 kronor.

Lista över beviljade belopp huvudmän, utbetalning 1 lovskola Pdf, 468 kB. (Pdf, 468 kB)

Rekvisitionen var öppen 15 augusti–15 september 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten för att se vad ni har beviljats i bidrag. Du hittar ditt ärende under menyn "Beslutade ärenden".

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om utbetalning för höstlov 2021

Skolverket beslutar om rekvisitioner av statsbidrag med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser lovskola anordnad under höstlov 2021.

Skolverket beslutar att bevilja 205 huvudmän statsbidrag om totalt 11 851 990 kronor.

Lista över beviljade belopp huvudmän, utbetalning 2 lovskola Pdf, 470 kB. (Pdf, 470 kB)

Rekvisitionen var öppen 15 oktober–15 november 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten för att se vad ni har beviljats i bidrag. Du hittar ditt ärende under menyn "Beslutade ärenden".

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan med elever i årskurs 6–9
 • sameskolan i årskurs 6
 • specialskolan i årskurs 7–10
 • gymnasieskolan.

När det gäller elever i årskurs 8 och 9 kan bidraget endast sökas för lovskola anordnad utöver den obligatoriska lovskolan som huvudmän är skyldiga att anordna sedan 1 augusti 2017. Den obligatoriska lovskolan ska pågå i sammanlagt minst 50 timmar. Lovskola erbjuden utöver dessa 50 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E och för lovsimskola. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till kostnader i samband med sport-, påsk-, sommar- och höstlov.

Lovsimskola

För årskurs 6–9 kan bidrag sökas för elever som deltar i särskild simundervisning under skollov och under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats. För denna lovsimskola har ni möjlighet att söka bidrag för all den simundervisning som genomförs, även för elever i årskurs 8 och 9 som inte genomfört den obligatoriska lovskolan.

Gymnasieelever som avslutar gymnasieskolan sommaren 2021

Statsbidrag kan begäras ut för lovskola under sommaren 2021 för elever det år de har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Läs mer om prövning i skolan Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget kan gå till kostnader för

 • lön för personal som leder undervisningen
 • lön för övrig personal (t.ex. för administration och samordning)
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • reseersättning som är kopplad till elevens möjlighet att delta i lovskolan
 • måltider

Bidraget ska gå till merkostnader med anledning av att lovskola anordnas. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader. Med merkostnader menas de kostnader ni har haft för att anordna frivillig lovskola utöver befintliga kostnader.

För frivilligt anordnad lovskola under 2021 kan huvudmannen med stöd av de tillfälliga bestämmelserna använda den som är lämplig att bedriva undervisningen med hänsyn till utbildning eller erfarenhet. Det innebär att ni inte behöver använda behöriga och legitimerade lärare utan har möjlighet att få statsbidrag även om andra personer än lärare undervisar, under förutsättning att de är har lämplig utbildning eller erfarenhet.

Krav för att sätta betyg Länk till annan webbplats.

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag under när

 • huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och
 • eleven gått 50 timmar i lovskola tidigare under läsåret

För elever i årskurs 6–9 går det att söka bidrag för elever som deltar i en särskild simundervisning under skollovet och under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan
 • elever som avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Hur stort är statsbidraget?

För år 2021 kan Skolverket betala ut 250 000 000 kronor. Under 2021 ska Skolverket ersätta huvudmannen för merkostnaderna att anordna frivillig lovskola. Det innebär att ni som huvudman ersätts för de faktiska kostnader ni har haft för att anordna lovskola och att det inte längre utgår ett bestämt belopp per elev och dag. Ni kan inte begära ut bidrag för befintliga kostnader.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Skolverket kan besluta om att huvudmännen får ut ett lägre belopp än vad de begärt ut för sina merkostnader att anordna lovskola under sport-, påsk-, sommar- och höstlovet om anslaget inte räcker till de kostnader som alla huvudmän har begärt.

Tillfälliga bestämmelser mellan den 25 juni 2020 och den 31 december 2022

 • För lovskola under 2021 lämnar du som huvudman inte in någon ansökan för att begära ut statsbidraget. För sport-, påsk- och sommarlov begär ni ut bidraget under perioden 15 augusti–15 september. För höstlovet begär ni ut bidraget under perioden 15 oktober–15 november.
 • För lovskola under 2021 ska Skolverket ersätta huvudmännen för sina merkostnader att anordna den frivilliga lovskola. Det innebär att det inte längre finns en begränsning på 300 kronor i ersättning per elev och dag för denna lovskola. Eftersom det inte utgår ett bestämt belopp per elev och dag så behöver huvudmannen själv göra en beräkning av sina faktiska merkostnader i samband med att bidraget begärs ut. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader. Kostnader så som exempelvis hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med.
 • Statsbidrag kan även begäras ut för lovskola under sommarlovet 2021/22 för elever det år de har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.
 • Under perioden för de tillfälliga bestämmelserna kan huvudmän använda den som är lämplig att bedriva undervisningen med hänsyn till utbildning eller erfarenhet. Det innebär att ni inte behöver använda behöriga och legitimerade lärare utan har möjlighet att få statsbidrag för frivillig lovskola även om andra personer än lärare undervisar, under förutsättning att de är har lämplig utbildning eller erfarenhet.
Senast uppdaterad 12 maj 2022.

Frågor och svar

Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Kommunen eller den fristående skolan har skyldighet att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och årskurs 9 i grundskolan. Lovskola som ges till andra elever är frivillig och det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon frivillig lovskola. Om din skola inte har frivillig lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Allmänna råd om prövning

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare.

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel.

Obligatorisk lovskola

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola.