Förordningen som styr statsbidraget har ändrats. De tillfälliga bestämmelserna gäller mellan den 25 juni 2020 och den 31 augusti 2021. För bidragsomgången 2021 påverkas lovskola under sport-, påsk- och sommarlov. För höstlovet 2021 gäller alltså återigen de tidigare bestämmelserna i förordningen.

Läs mer om de tillfälliga bestämmelserna.länk till annan webbplats

Statsbidrag för lovskola 2021

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E och för lovsimskola. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Begär utbetalning för sport-, påsk- och sommarlov: 15 augusti–15 september 2021

Begäran om utbetalning 1 gäller för undervisning genomförd under sport-, påsk- och sommarlov 2021. Observera att ni begär ut statsbidrag för denna lovskola utan att skicka in en ansökan.

Beräkning av bidragsbeloppet

För lovskola under sport-, påsk- och sommarlov ersätts huvudmännen för sina merkostnader för att anordna lovskola.

Med merkostnader menas de kostnader ni har haft för att anordna lovskola under dessa lov utöver befintliga kostnader. Befintliga kostnader så som hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med.

Observera att det inte utgår något schablonbelopp per elev och dag för lovskola under denna period.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört och antalet enskilda elever som deltagit i lovskolan under respektive lov (sport- påsk- och sommarlov). Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.
 • Ni behöver också ta fram uppgifter om de merkostnader ni haft för lovskola under respektive lov (sport-, påsk- och sommarlov). Med merkostnader menas de kostnader ni har haft för att anordna lovskola under dessa lov utöver befintliga kostnader. Befintliga kostnader så som hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med. Observera att det inte utgår något schablonbelopp per elev och dag för lovskola under denna period.

Beslut om utbetalning för sport- påsk- och sommarlov. Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under oktober månad 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning 1 gäller för undervisning genomförd under sport-, påsk- och sommarlov 2021. Observera att ni begär ut statsbidrag för denna lovskola utan att skicka in en ansökan.

Beräkning av bidragsbeloppet

För lovskola under sport-, påsk- och sommarlov ersätts huvudmännen för sina merkostnader för att anordna lovskola.

Med merkostnader menas de kostnader ni har haft för att anordna lovskola under dessa lov utöver befintliga kostnader. Befintliga kostnader så som hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med.

Observera att det inte utgår något schablonbelopp per elev och dag för lovskola under denna period.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört och antalet enskilda elever som deltagit i lovskolan under respektive lov (sport- påsk- och sommarlov). Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.
 • Ni behöver också ta fram uppgifter om de merkostnader ni haft för lovskola under respektive lov (sport-, påsk- och sommarlov). Med merkostnader menas de kostnader ni har haft för att anordna lovskola under dessa lov utöver befintliga kostnader. Befintliga kostnader så som hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med. Observera att det inte utgår något schablonbelopp per elev och dag för lovskola under denna period.

Beslut om utbetalning för sport- påsk- och sommarlov. Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under oktober månad 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Ansökan för lovskola under höstlov: 1 september–1 oktober 2021

Under 2021 ansöker ni inte om statsbidrag för lovskola under sport-, påsk- och sommarlovet för att begära ut bidraget. Ni behöver däremot ansöka om statsbidrag för lovskola under höstlovet för att begära ut bidrag för detta lov.

Ansökan är öppen 1 september–1 oktober 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under höstlovet 2021 kommer att fördelas som ett schablonbelopp per elev och dag med ett belopp om högst 300 kronor per elev och dag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många dagar per elev ni planerar och budgeterar för under höstlovet
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen.

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Om Skolverket beviljar din ansökan för höstlovet ska du begära ut bidraget under perioden 15 oktober till 15 november (se mer information nedan).

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Under 2021 ansöker ni inte om statsbidrag för lovskola under sport-, påsk- och sommarlovet för att begära ut bidraget. Ni behöver däremot ansöka om statsbidrag för lovskola under höstlovet för att begära ut bidrag för detta lov.

Ansökan är öppen 1 september–1 oktober 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under höstlovet 2021 kommer att fördelas som ett schablonbelopp per elev och dag med ett belopp om högst 300 kronor per elev och dag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många dagar per elev ni planerar och budgeterar för under höstlovet
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen.

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Om Skolverket beviljar din ansökan för höstlovet ska du begära ut bidraget under perioden 15 oktober till 15 november (se mer information nedan).

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begär utbetalning för höstlov: 15 oktober–15 november 2021

Begäran om utbetalning 2 gäller för undervisning under höstlovet 2021. För att begära ut bidrag för lovskola genomförd under höstlovet behöver ni först ha skickat in en ansökan och fått den beviljad.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört för höstlovet. Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.

Beslut om utbetalning för höstlov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under december 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning 2 gäller för undervisning under höstlovet 2021. För att begära ut bidrag för lovskola genomförd under höstlovet behöver ni först ha skickat in en ansökan och fått den beviljad.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört för höstlovet. Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.

Beslut om utbetalning för höstlov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under december 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan med elever i årskurs 6–9
 • sameskolan i årskurs 6
 • specialskolan i årskurs 7–10
 • gymnasieskolan.

När det gäller elever i årskurs 8 och 9 kan bidraget endast sökas för lovskola anordnad utöver den obligatoriska lovskolan som huvudmän är skyldiga att anordna sedan 1 augusti 2017. Den obligatoriska lovskolan ska pågå i sammanlagt minst 50 timmar. Lovskola erbjuden utöver dessa 50 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

För årskurs 6–9 kan bidraget sökas för elever som deltar i särskild simundervisning under skollov och under sommaren efter att någon av dessa årskurser av avslutats. För lovsimskola har ni möjlighet att söka bidrag för all lovskola som ni genomför, även för elever i årskurs 8 och 9 som inte genomfört den obligatoriska lovskolan.

Statsbidrag kan även begäras ut för lovskola under sommaren 2021 för elever det år de har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E och för lovsimskola. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till kostnader i samband med sport-, påsk-, sommar- och höstlov.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Läs mer om prövning i skolanlänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Giltiga kostnader

Bidraget kan gå till kostnader för

 • lön för personal som leder undervisningen
 • lön för övrig personal (t.ex. för administration och samordning)
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • reseersättning som är kopplad till elevens möjlighet att delta i lovskolan
 • måltider

Bidraget ska gå till merkostnader med anledning av att lovskola anordnas. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader.

Bidraget kan gå till kostnader för

 • lön för personal som leder undervisningen
 • lön för övrig personal (t.ex. för administration och samordning)
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • reseersättning som är kopplad till elevens möjlighet att delta i lovskolan
 • måltider

Bidraget ska gå till merkostnader med anledning av att lovskola anordnas. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader.

Lärarlegitimation är inte ett krav

För lovskola under höstlovet ska huvudmannen använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

För lovskola under sport-, påsk- och sommarlov under 2021 kan huvudmannen använda den som är lämplig att bedriva undervisningen med hänsyn till utbildning eller erfarenhet.

Krav för att sätta betyglänk till annan webbplats

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

För lovskola under höstlovet ska huvudmannen använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

För lovskola under sport-, påsk- och sommarlov under 2021 kan huvudmannen använda den som är lämplig att bedriva undervisningen med hänsyn till utbildning eller erfarenhet.

Krav för att sätta betyglänk till annan webbplats

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Villkor för olika skolformer

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag under när

 • huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och
 • eleven gått 50 timmar i lovskola tidigare under läsåret

För elever i årskurs 6–9 går det att söka bidrag för elever som deltar i en särskild simundervisning under skollovet och under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan
 • elever som avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag under när

 • huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och
 • eleven gått 50 timmar i lovskola tidigare under läsåret

För elever i årskurs 6–9 går det att söka bidrag för elever som deltar i en särskild simundervisning under skollovet och under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan
 • elever som avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Hur stort är statsbidraget?

För 2021 kan Skolverket betala ut 150 000 000 kronor. Under sport-, påsk- och sommarlov ska Skolverket ersätta huvudmannen för deras merkostnader för att anordna lovskola. Det innebär att huvudmän ersätts för sina faktiska merkostnader att anordna lovskola och att det inte längre utgår ett bestämt belopp per elev och dag. För lovskola anordnad under höstlovet betalas bidraget ut i form av ett belopp på högst 300 kronor per elev och dag.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Skolverket kan besluta om att huvudmännen får ut ett lägre belopp än vad de begärt ut för sina merkostnader för att anordna lovskola under sportlovet, påsklovet och sommarlovet, om anslaget inte räcker till de kostnader som alla huvudmän redovisat. Skolverket kan även besluta om att huvudmännen får ut ett lägre bidragsbelopp än vad de ansökte om ifall att bidragspengarna inte räcker till att alla huvudmän får 300 kronor per elev och dag för lovskola under höstlovet.

I ansökan för lovskola under höstlovet ska du som huvudman göra en prognos av behovet av lovskola. Du söker bidrag för ett visst antal elevdagar (antal elever multiplicerat med antal dagar lovskola som ni planerar att anordna). I Skolverkets beslut om din ansökan har Skolverket angivit hur mycket pengar ni har rätt att begära ut. När ni begär ut bidraget ska ni redovisa det faktiska utfallet av hur många elevdagar som anordnades i lovskolan, oavsett om det stämmer med prognosen eller inte. I mån av tillgång på medel kan ytterligare pengar betalas ut om ni anordnat mer lovskola än vad som angivits i er ansökan.

Skolverket kan besluta om att huvudmännen får ut ett lägre belopp än vad de begärt ut för sina merkostnader för att anordna lovskola under sportlovet, påsklovet och sommarlovet, om anslaget inte räcker till de kostnader som alla huvudmän redovisat. Skolverket kan även besluta om att huvudmännen får ut ett lägre bidragsbelopp än vad de ansökte om ifall att bidragspengarna inte räcker till att alla huvudmän får 300 kronor per elev och dag för lovskola under höstlovet.

I ansökan för lovskola under höstlovet ska du som huvudman göra en prognos av behovet av lovskola. Du söker bidrag för ett visst antal elevdagar (antal elever multiplicerat med antal dagar lovskola som ni planerar att anordna). I Skolverkets beslut om din ansökan har Skolverket angivit hur mycket pengar ni har rätt att begära ut. När ni begär ut bidraget ska ni redovisa det faktiska utfallet av hur många elevdagar som anordnades i lovskolan, oavsett om det stämmer med prognosen eller inte. I mån av tillgång på medel kan ytterligare pengar betalas ut om ni anordnat mer lovskola än vad som angivits i er ansökan.

Tillfälliga bestämmelser mellan den 25 juni 2020 och den 31 augusti 2021

 • För lovskola under sport-, påsk- och sommarlov för 2021 behöver huvudmännen inte lämna någon ansökan om statsbidraget, utan enbart lämna in en begäran om utbetalning för att begära ut bidraget under perioden 15 augusti–15 september.
 • För lovskola under sport-, påsk- och sommarlov under 2021 ska Skolverket ersätta huvudmannen för deras merkostnader för att anordna lovskola. Det innebär att det inte längre finns en begränsning på 300 kronor i ersättning per elev och dag för denna lovskola. Eftersom det inte utgår ett bestämt belopp per elev och dag för denna lovskola så behöver huvudmannen själv göra en beräkning av sina faktiska merkostnader i samband med att bidraget begärs ut. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader.
 • Statsbidrag kan även begäras ut för lovskola under sport-, påsk- och sommarlov för elever det år de har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.
 • För att det ska gå att erbjuda lovskola även om det inte finns behöriga och legitimerade lärare att tillgå blir det under sport-, påsk- och sommarlovet möjligt att få statsbidrag för lovskola även om andra personer än lärare undervisar, under förutsättning att de är har lämplig utbildning eller erfarenhet.
Senast uppdaterad 04 mars 2021

Frågor och svar

Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Kommunen eller den fristående skolan har skyldighet att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och årskurs 9 i grundskolan. Lovskola som ges till andra elever är frivillig och det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon frivillig lovskola. Om din skola inte har frivillig lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Allmänna råd om prövning

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare.

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel.

Obligatorisk lovskola

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola.