Statsbidrag för lovskola 2022

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte har nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E och för lovsimskola. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Ansökan höstlov: 1 september–3 oktober 2022

Under 2022 behöver du som huvudman inte ansöka om statsbidrag för lovskola under sport-, påsk- och sommarlovet för att senare kunna begära ut bidraget. Ni behöver däremot ansöka om statsbidrag för lovskola under höstlovet för att kunna begära ut bidrag för detta lov.

Ansökan för höstlovet 2022 är öppen 1 september – 3 oktober 2022.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under höstlovet 2021 kommer att fördelas som ett schablonbelopp per elev och dag med ett belopp om högst 300 kronor per elev och dag.

Vi tar bara emot en ansökan och/eller begäran om utbetalning per huvudman. Om flera skolor hos samma huvudman anordnar lovskola är det därför viktigt att ni samordnar er.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många elevdagar ni planerar och budgeterar för under höstlovet. Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen

Beslut om ansökan för höstlovet

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under oktober 2022. Om Skolverket beviljar din ansökan för höstlovet ska du begära ut bidraget under perioden 15 oktober till 15 november (se mer information nedan).

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Under 2022 behöver du som huvudman inte ansöka om statsbidrag för lovskola under sport-, påsk- och sommarlovet för att senare kunna begära ut bidraget. Ni behöver däremot ansöka om statsbidrag för lovskola under höstlovet för att kunna begära ut bidrag för detta lov.

Ansökan för höstlovet 2022 är öppen 1 september – 3 oktober 2022.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under höstlovet 2021 kommer att fördelas som ett schablonbelopp per elev och dag med ett belopp om högst 300 kronor per elev och dag.

Vi tar bara emot en ansökan och/eller begäran om utbetalning per huvudman. Om flera skolor hos samma huvudman anordnar lovskola är det därför viktigt att ni samordnar er.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

I ansökan ska det framgå

 • hur många elevdagar ni planerar och budgeterar för under höstlovet. Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.
 • hur ni ska undervisa
 • vilka mål ni satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen

Beslut om ansökan för höstlovet

När ansökningsperioden är slut handlägger Skolverket ansökningarna och fattar beslut. Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under oktober 2022. Om Skolverket beviljar din ansökan för höstlovet ska du begära ut bidraget under perioden 15 oktober till 15 november (se mer information nedan).

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begär utbetalning för sport-, påsk- och sommarlov: 15 augusti–15 september 2022

Begäran om utbetalning 1

Begäran om utbetalning 1 gäller för undervisning genomförd under sport-, påsk- och sommarlov 2022. För denna lovskola begär in ut statsbidrag utan att skicka in en ansökan.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört och antalet enskilda elever som deltagit i lovskolan under respektive lov (sport-, påsk- och sommarlov). Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.
 • Ni behöver även ta fram uppgifter om de merkostnader ni haft för lovskola under respektive lov (sport-, påsk- och sommarlov).

Beslut om utbetalning för sport- påsk- och sommarlov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under oktober 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning 1

Begäran om utbetalning 1 gäller för undervisning genomförd under sport-, påsk- och sommarlov 2022. För denna lovskola begär in ut statsbidrag utan att skicka in en ansökan.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört och antalet enskilda elever som deltagit i lovskolan under respektive lov (sport-, påsk- och sommarlov). Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.
 • Ni behöver även ta fram uppgifter om de merkostnader ni haft för lovskola under respektive lov (sport-, påsk- och sommarlov).

Beslut om utbetalning för sport- påsk- och sommarlov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under oktober 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begär utbetalning för höstlov: 15 oktober – 15 november 2022

Begäran om utbetalning 2 gäller för undervisning under höstlovet 2022. För att begära ut bidrag för lovskola genomförd under höstlovet behöver ni först ha skickat in en ansökan och fått den beviljad.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört för höstlovet. Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.

Beslut om utbetalning för höstlov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under december 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning 2 gäller för undervisning under höstlovet 2022. För att begära ut bidrag för lovskola genomförd under höstlovet behöver ni först ha skickat in en ansökan och fått den beviljad.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört för höstlovet. Exempel på hur elevdagar beräknas: om ni haft 5 elever som genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här, 5 * 10 = 50 elevdagar.

Beslut om utbetalning för höstlov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under december 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan med elever i årskurs 6–9
 • sameskolan i årskurs 6
 • specialskolan i årskurs 7–10
 • gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E och för lovsimskola. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till kostnader i samband med sport-, påsk-, sommar- och höstlov.

Bidraget kan inte sökas för obligatorisk lovskola

När det gäller elever i årskurs 8 och 9 kan bidraget endast sökas för lovskola anordnad utöver den obligatoriska lovskolan som huvudmän är skyldiga att anordna sedan 1 augusti 2017. Den obligatoriska lovskolan ska pågå i sammanlagt minst 50 timmar. Lovskola erbjuden utöver dessa 50 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

Lovsimskola

För årskurs 6 – 9 kan bidraget sökas för elever som deltar i särskild simundervisning under skollov och under sommaren efter att någon av dessa årskurser av avslutats. För lovsimskola har ni möjlighet att söka bidrag för all lovskola som ni genomför, även för elever i årskurs 8 och 9 som inte genomfört den obligatoriska lovskolan.

Gymnasieelever som avslutar gymnasieskolan sommaren 2022

Statsbidrag kan även begäras ut för lovskola under sommaren 2022 för elever det år de har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Läs mer om prövning i skolan Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Giltiga kostnader

För sport-, påsk- och sommarlovet under 2022 kan bidraget gå till merkostnader för

 • Lön för personal som leder undervisningen
 • Lön för övrig personal (tex för administration och samordning)
 • Lokaler
 • Teknisk utrustning
 • Undervisningsmaterial
 • Reseersättning som är kopplad till elevens möjlighet att delta i lovskolan
 • Måltider

Bidraget ska gå till merkostnader med anledning av att lovskola anordnas. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader. Med merkostnader menas de kostnader ni har haft för att anordna lovskola under dessa lov utöver befintliga kostnader. Kostnader så som hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med. Observera att det inte utgår något schablonbelopp per elev och dag för lovskola under denna period.

För höstlovet 2021 kommer bidraget fördelas som ett schablonbelopp per elev och dag med högst 300 kronor per elev och dag.

Lärarlegitimation är inte ett krav

För lovskola under höstlovet ska huvudmannen använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

För lovskola under sport-, påsk- och sommarlov under 2022 kan huvudmannen använda den som är lämplig att bedriva undervisningen med hänsyn till utbildning eller erfarenhet.

Krav för att sätta betyg Länk till annan webbplats.

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Villkor för olika skolformer

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag när

 • huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och
 • eleven gått 50 timmar lovskola tidigare under läsåret.

För elever i årskurs 6 - 9 går det att söka bidrag för elever som deltar i en särskild simundervisning under skollovet och under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan
 • elever som avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

Under sport-, påsk- och sommarlov ska Skolverket ersätta huvudmannen för deras merkostnader för att anordna lovskola. För lovskola under höstlovet är bidragsbeloppet högst 300 kronor per elev och dag.

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela under året anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2021.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Skolverket kan besluta om att huvudmännen får ut ett lägre belopp än vad de begärt ut för sina merkostnader för att anordna lovskola under sportlovet, påsklovet och sommarlovet, om anslaget inte räcker till de kostnader som alla huvudmän redovisat. Skolverket kan även besluta om att huvudmännen får ut ett lägre bidragsbelopp än vad de ansökte om ifall att bidragspengarna inte räcker till att alla huvudmän får 300 kronor per elev och dag för lovskola under höstlovet.

I ansökan för lovskola under höstlovet ska du som huvudman göra en prognos av behovet av lovskola. Du söker bidrag för ett visst antal elevdagar (antal elever multiplicerat med antal dagar lovskola som ni planerar att anordna). I Skolverkets beslut om din ansökan har Skolverket angivit hur mycket pengar ni har rätt att begära ut. När ni begär ut bidraget ska ni redovisa det faktiska utfallet av hur många elevdagar som anordnades i lovskolan, oavsett om det stämmer med prognosen eller inte. I mån av tillgång på medel kan ytterligare pengar betalas ut om ni anordnat mer lovskola än vad som angivits i er ansökan.

Läs mer om bidraget under regler och ansvar Länk till annan webbplats.

Tillfälliga bestämmelser från 25 juni 2020 till 31 augusti 2022

 • För lovskola under sport-, påsk- och sommarlov för 2022 behöver du som huvudman inte lämna någon ansökan om statsbidraget, utan enbart lämna in en begäran om utbetalning för att begära ut bidraget under perioden 15 augusti – 15 september.
 • För lovskola under sport-, påsk- och sommarlov under 2022 ska Skolverket ersätta huvudmannen för sina merkostnader för att anordna lovskola. Det innebär att det inte längre finns en begränsning på 300 kronor i ersättning per elev och dag för denna lovskola. Eftersom det inte utgår ett bestämt belopp per elev och dag så behöver huvudmannen själv göra en beräkning av sina faktiska merkostnader i samband med att bidraget begärs ut. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader. Kostnader så som exempelvis hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med.
 • Statsbidrag kan även begäras ut för lovskola under sommarlovet 2022 för elever det år de har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.
 • För att det ska gå att erbjuda lovskola även om det inte finns behöriga och legitimerade lärare att tillgå blir det under sport-, påsk- och sommarlovet möjligt att få statsbidrag för lovskola även om andra personer än lärare undervisar, under förutsättning att de är har lämplig utbildning eller erfarenhet.
Senast uppdaterad 05 november 2021.

Frågor och svar

Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Kommunen eller den fristående skolan har skyldighet att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och årskurs 9 i grundskolan. Lovskola som ges till andra elever är frivillig och det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon frivillig lovskola. Om din skola inte har frivillig lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppnått kunskapskraven för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Allmänna råd om prövning

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare.

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel.

Obligatorisk lovskola

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola.