Statsbidrag för lovskola 2022

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte har uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E och för lovsimskola. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Skolverket beslutar om begäran av statsbidrag med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser lovskola anordnad under sportlovet, påsklovet och sommarlovet år 2022.

Skolverket beslutar att bevilja 364 huvudmän statsbidrag om totalt 111 899 803 kronor.

Skolverket beslutar att 2 huvudmän får avslag på sin begäran av statsbidraget.

Lista över beviljade belopp huvudmän, utbetalning 1 lovskola Pdf, 501 kB.

Begäran av statsbidraget var öppen 15 augusti–19 september 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten för att se vad ni har beviljats i bidrag. Du hittar ditt ärende under Beslutade ärenden.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Skolverket beslutar om begäran om utbetalning av statsbidrag med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser lovskola anordnad under läslov 2022.

Skolverket beslutar att bevilja 215 huvudmän statsbidrag om totalt 13 503 961 kronor.

Lista över beviljade belopp huvudmän, utbetalning 2 lovskola Pdf, 217 kB.

Begäran om utbetalning var öppen 15 oktober–15 november 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten för att se vad ni har beviljats i bidrag. Du hittar ditt ärende under Beslutade ärenden.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan med elever i årskurs 6–9
 • sameskolan i årskurs 6
 • specialskolan i årskurs 7–10
 • gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E och för lovsimskola. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till kostnader i samband med sport-, påsk-, sommar- och läslov.

Bidraget kan inte sökas för obligatorisk lovskola

När det gäller elever i årskurs 8 och 9 kan bidraget endast sökas för lovskola anordnad utöver den obligatoriska lovskolan som huvudmän är skyldiga att anordna sedan 1 augusti 2017. Den obligatoriska lovskolan ska pågå i sammanlagt minst 50 timmar. Lovskola erbjuden utöver dessa 50 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

Från den 1 juli 2022 är huvudmän enligt skollagen skyldiga att erbjuda elever i årskurs 9 minst 75 timmar obligatorisk lovskola. Detta är en utökning med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola erbjuden utöver de sammanlagda 75 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

Lovsimskola

För årskurs 6 – 9 kan bidraget sökas för elever som deltar i särskild simundervisning under skollov och under sommaren efter att någon av dessa årskurser av avslutats. För lovsimskola har ni möjlighet att söka bidrag för all lovskola som ni genomför, även för elever i årskurs 8 och 9 som inte genomfört den obligatoriska lovskolan.

Gymnasieelever som avslutar gymnasieskolan sommaren 2022

Statsbidrag kan även begäras ut för lovskola under sommaren 2022 för elever det år de har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppfyllt betygskriterierna för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Läs mer om prövning i skolan Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Giltiga kostnader

För sport-, påsk-, sommar- och läslovet under 2022 kan bidraget gå till merkostnader för

 • Lön för personal som leder undervisningen
 • Lön för övrig personal (t.ex. för administration och samordning)
 • Lokaler
 • Teknisk utrustning
 • Undervisningsmaterial
 • Reseersättning som är kopplad till elevens möjlighet att delta i lovskolan
 • Måltider

Bidraget ska gå till merkostnader med anledning av att lovskola anordnas. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader. Med merkostnader menas de kostnader ni har haft för att anordna lovskola under dessa lov utöver befintliga kostnader. Kostnader så som hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med. Observera att det inte utgår något schablonbelopp per elev och dag för lovskola under denna period.

Lärarlegitimation är inte ett krav

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

För lovskola under sport-, påsk-, sommar- och läslov 2022 kan huvudmannen använda lärare som är lämpliga att bedriva undervisningen med hänsyn till utbildning eller erfarenhet.

Krav för att sätta betyg Länk till annan webbplats.

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Villkor för olika skolformer

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag när

 • huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och
 • elever i årskurs 8 gått 50 timmar och elever i årskurs 9 gått 75 timmar lovskola tidigare under läsåret.

För elever i årskurs 6 - 9 går det att söka bidrag för elever som deltar i en särskild simundervisning under skollovet och under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som går i gymnasiet och som behöver lovskola för att nå betygskriterierna för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå betygskriterierna i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan
 • elever som avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

För år 2022 kan Skolverket betala ut 150 000 000 kronor. Under samtliga lov ska Skolverket ersätta huvudmannen för deras merkostnader för att anordna lovskola.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Skolverket kan besluta om att huvudmännen får ut ett lägre belopp än vad de begärt ut för sina merkostnader för att anordna lovskola under sport-, påsk-, sommar- och läslovet, om anslaget inte räcker till de kostnader som alla huvudmän redovisat.

Läs mer om bidraget under regler och ansvar Länk till annan webbplats.

Tillfälliga bestämmelser från 25 juni 2020 till 31 december 2022

 • För lovskola under sport-, påsk-, sommar- och läslov för 2022 behöver du som huvudman inte lämna någon ansökan om statsbidraget, utan enbart lämna in en begäran om utbetalning för att begära ut bidraget.
 • För lovskola under sport-, påsk-, sommar- och läslov under 2022 ska Skolverket ersätta huvudmannen för sina merkostnader för att anordna lovskola. Det innebär att det inte längre finns en begränsning på 300 kronor i ersättning per elev och dag för denna lovskola. Eftersom det inte utgår ett bestämt belopp per elev och dag så behöver huvudmannen själv göra en beräkning av sina faktiska merkostnader i samband med att bidraget begärs ut. Bidraget får inte användas till befintliga kostnader. Kostnader så som exempelvis hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med.
 • Statsbidrag kan även begäras ut för lovskola under sommarlovet 2022 för elever det år de har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen och deltar i undervisning under sommaren efter att utbildningen har avslutats.
 • För att det ska gå att erbjuda lovskola även om det inte finns behöriga och legitimerade lärare att tillgå blir det under sport-, påsk-, sommar- och läslovet möjligt att få statsbidrag för lovskola även om andra personer än lärare undervisar, under förutsättning att de är har lämplig utbildning eller erfarenhet.

Vi gör uppföljningar och kontroller av att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för våra målgrupper att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.lovskola@skolverket.se.

Senast uppdaterad 07 juni 2023.

Frågor och svar

Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Kommunen eller den fristående skolan har skyldighet att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och årskurs 9 i grundskolan. Lovskola som ges till andra elever är frivillig och det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon frivillig lovskola. Om din skola inte har frivillig lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppfyllt betygskriterierna för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Allmänna råd om prövning

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare.

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel.

Obligatorisk lovskola

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola.

Vid samarbete kring lovskola så är det är den huvudman som har kostnaden för att anordna lovskola som ska ansöka och begära ut bidrag. Flera huvudmän kan inte ansöka och begära ut bidrag för samma elev.