Statsbidrag för maxtaxa 2020

Statsbidraget ska gå till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Beslut om bidragsramar för 2020

Bidragsramar kommer beslutas senare.

Utbetalning 1: senast 31 mars 2020

Vi kommer att betala ut 50 procent av beloppet.

Utbetalning 2: senast 30 september 2020

Vi kommer att betala ut 50 procent av beloppet .

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget går inte att söka. Det betalas ut automatiskt till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas som kompensation för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek bestäms av så kallade bidragsramar, som anger hur mycket pengar varje kommun kan få.

Så här går det till när vi tar fram bidragsramarna

  • I oktober ger Statistiska centralbyrån (SCB) besked om de preliminära ramarna för varje kommun det kommande året.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • I december beslutar regeringen om kommande års anslag.
  • I januari fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna. De fastställda ramarna kan skilja sig från dem SCB räknat fram, se Avvikelser från ramarna nedan.

Avvikelser från ramarna

De bidragsramar som Skolverket fastställer kan vara annorlunda jämfört med de ramar som SCB har räknat fram. Skolverket kan till exempel avstå från att betala ut hela eller delar av statsbidragen. Det kan vi exempelvis göra om en kommun bryter mot villkoren för maxtaxan.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2020

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket per månad för 2020 kommer att publiceras under december 2019.

Förskola/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

Publiceras senare

Barn 2

2%

Publiceras senare

Barn 3

1%

Publiceras senare

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola:

Ett avgiftstak på 3 % innebär:

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 47 490 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 425 kr för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Fritidshem/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

Publiceras senare

Barn 2

1%

Publiceras senare

Barn 3

1%

Publiceras senare

Senast uppdaterad 30 oktober 2019