Statsbidrag för maxtaxa 2022

Statsbidraget ska gå till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Vi kommer att betala ut 50 procent av beloppet.

Vi kommer att betala ut 50 procent av beloppet .

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget går inte att söka. Det betalas ut automatiskt till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas som kompensation för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek bestäms av så kallade bidragsramar, som anger hur mycket pengar varje kommun kan få.

  • I oktober ger Statistiska centralbyrån (SCB) besked om de preliminära ramarna för varje kommun det kommande året.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • I december beslutar regeringen om kommande års anslag.
  • I januari fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna. De fastställda ramarna kan skilja sig från dem SCB räknat fram, se Avvikelser från ramarna nedan.

De bidragsramar som Skolverket fastställer kan vara annorlunda jämfört med de ramar som SCB har räknat fram. Skolverket kan till exempel avstå från att betala ut hela eller delar av statsbidragen. Det kan vi exempelvis göra om en kommun bryter mot villkoren för maxtaxan.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket per månad för 2022 är 52 410 kronor.

Förskola


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 %

1 572 kr

Barn 2

2 %

1 048 kr

Barn 3

1 %

524 kr


Fritidshem


Avgiftstak

Dock högst…

Barn 1

2 %

1 048 kr

Barn 2

1 %

524 kr

Barn 3

1 %

524 kr

Senast uppdaterad 19 januari 2022.