Statsbidrag för mindre barngrupper 2017/18

Det här statsbidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Tillfälliga driftstörningar under juni
E-tjänsten för statsbidrag kommer inte att vara tillgänglig följande datum på grund av att vi byter datahall: 17 juni klockan 8.00-13.00 och från kl. 17.00 den 17 juni till och med klockan 9.00 den 18 juni.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2017/18

Utbetalning 1: augusti 2017

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2017/18.

Utbetalning 2: januari 2018

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2017/18.

Redovisning: 1 oktober–1 november 2018

Beslut om redovisning

Vi har fattat beslut om redovisning av bidrag för mindre barngrupper.

Lista över godkända redovisningar och återkrav för kommunala huvudmän, redovisning mindre barngrupper 2017/18PDF (pdf, 225 kB)

Lista över godkända redovisningar och återkrav för enskilda huvudmän, redovisning mindre barngrupper 2017/18PDF (pdf, 232 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Ta fram information om antal barn och barngrupper som ni har under bidragsåret.
 • Ta fram information om vilka insatser ni gjort och vilka kostnader ni haft. 

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän.

Annan pedagogisk verksamhet kan inte söka bidraget

Med annan pedagogisk verksamhet menar vi till exempel pedagogisk omsorg (familjedaghem och flerfamiljslösningar), öppen förskola och omsorg kvällar, nätter och helger.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2017.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag måste huvudmännen ha lämnat in uppgifter om förskolorna till Statistiska centralbyrån (SCB) under hösten 2016.

Huvudmän söker bidraget för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år. Huvudmän som deltagit 2015/16 eller 2016/17 får alltså delta i satsningen med samma förskolor kommande läsår.

Hur stort är statsbidraget?

De huvudmän som Skolverket ger bidrag till får 30 000 kronor för varje plats som barngruppen minskas med. Det går också att få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. Den totala summan att fördela under 2017/18 är 828 miljoner kronor.

Hur beräknar Skolverket bidraget?

Skolverket räknar ut hur stor den genomsnittliga barngruppen är på varje förskoleenhet före och efter åtgärden. Skillnaden mellan barngruppens storlek före och efter åtgärden multipliceras sedan med antalet avdelningar som fanns innan man vidtog några åtgärder och fick bidrag.

Hur gör Skolverket urvalet när fler söker än det finns bidrag för?

När bidraget inte räcker till alla ska det i första hand gå till huvudmän som har förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. Det står i 7 § förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Skolverket har räknat ut ett indexvärde för varje förskoleenhet. Det värdet har avgjort i vilken tur vi fördelat bidraget till de förskolenheter som ingår i huvudmännens ansökningar.

För att kunna söka bidraget på våren måste huvudmännen ha lämnat in uppgifter om förskolorna till Statistiska centralbyrån (SCB) under den föregående hösten. Skolverket räknar ut indexvärdet dels utifrån de uppgifter som huvudmännen lämnat in i sina ansökningar till Skolverket, dels utifrån SCB:s statistik.

Vi har använt följande uppgifter från SCB:s statistik

 • andel förskollärare
 • andel barn med föräldrar som har förgymnasial utbildning som högsta utbildning
 • andel barn med utländsk bakgrund

Från ansökningarna till Skolverket har vi använt följande uppgifter

 • genomsnittlig storlek på barngrupperna.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur stora barngrupperna blir dels om de får bidrag, dels om de inte får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån prognosen om en huvudman inte får bidrag. Vi gör det genom att dividera antal inskrivna barn med antal barngrupper/avdelningar.

Ju högre index en förskolenhet har, desto svårare förutsättningar har den. Skolverket beviljar alltså i första hand bidrag till den förskoleenhet som har det högsta indexvärdet och därefter i en fallande skala. Det lägsta indexvärde en förskoleenhet som fått bidrag haft var -0,22054703.

Senast uppdaterad 08 mars 2019

Frågor och svar

Skolverket definierar en barngrupp som "den grupp barnet huvudsakligen ingår i". Det betyder att det ska vara samma barn som ingår i gruppen under större delen av dagen och över tid. Bidraget ska inte gå till att finansiera lösningar som att skapa mindre grupper under en begränsad del av dagen.

Det är huvudmannen tillsammans med förskolechefen som bestämmer vilka insatser som passar på varje förskola som får bidrag. Det kan handla om många olika sorters insatser beroende på varje förskolas förutsättningar. Det som är viktigt är att de syftar till att minska barngrupperna eller motverka att de blir större.

Det måste vara tydligt hur era insatser och de kostnader ni redovisar hänger ihop. Några exempel:

 • Om ni minskar barngrupperna genom att skapa en ny barngrupp kan ni använda bidraget till att anställa personal, rusta upp lokaler eller köpa inventarier och pedagogiska verktyg till den nya barngruppen.
 • Om ni skapar en barngrupp med utepedagogisk inriktning kan ni använda bidraget till att rusta upp utemiljön.
 • Om ni minskar barngrupperna genom att ha totalt färre inskrivna barn kan ni använda bidraget till kostnader för personal om ni behåller den personal ni redan har.

Exempel på några insatser som ni inte får använda bidraget till:

 • En kommunal huvudman får inte minska sina barngrupper genom att ge fristående huvudmän större möjligheter att starta förskolor.
 • Ni får inte minska era barngrupper genom att placera barn i pedagogisk omsorg.
 • Personalförstärkning som inte leder till att barngrupperna blir mindre.
 • Kostnader som inte kan kopplas till att barngrupperna blir mindre.

 

Syftet med statsbidraget är inte att anställa mer personal utan enbart att minska barngrupperna. Att bara anställa mer personal är alltså inte tillåtet. Men ibland kan man behöva anställa mer personal för att kunna minska barngrupperna. Till exempel kanske det krävs mer personal för att man ska kunna dela upp barnen i fler grupper. Det är i så fall en godkänd åtgärd. Om ni minskar barngrupperna men har lika mycket personal som innan kan ni använda bidraget till personalkostnader.