Statsbidrag för mindre barngrupper 2018/19

Det här statsbidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018/19

Ansökan: beslut i juni 2018

Beslut om ansökan 2018/19

Vi har beviljat bidrag till 207 kommunala huvudmän och 190 fristående huvudmän för 1 682 förskoleenheter.

Lista över beviljade belopp för kommunala huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2018/19PDF (pdf, 551 kB)

Lista över beviljade belopp för fristående huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2018/19PDF (pdf, 599 kB) 

Beslut om beviljade belopp per förskoleenhet:

Lista per förskoleenhet över beviljade belopp för kommunala huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2018/19PDF (pdf, 813 kB)

Lista per förskoleenhet över beviljade belopp för fristående huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2018/19PDF (pdf, 539 kB)

Ansökan var öppen 1 mars – 11 april 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan 2018/19

Vi har beviljat bidrag till 207 kommunala huvudmän och 190 fristående huvudmän för 1 682 förskoleenheter.

Lista över beviljade belopp för kommunala huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2018/19PDF (pdf, 551 kB)

Lista över beviljade belopp för fristående huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2018/19PDF (pdf, 599 kB) 

Beslut om beviljade belopp per förskoleenhet:

Lista per förskoleenhet över beviljade belopp för kommunala huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2018/19PDF (pdf, 813 kB)

Lista per förskoleenhet över beviljade belopp för fristående huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2018/19PDF (pdf, 539 kB)

Ansökan var öppen 1 mars – 11 april 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Utbetalning 1: augusti 2018

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19.

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19.

Utbetalning 2: januari 2019

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19.

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för förskolan.

Annan pedagogisk verksamhet kan inte söka bidraget

Med annan pedagogisk verksamhet menar vi till exempel pedagogisk omsorg i familjedaghem eller flerfamiljslösningar, öppen förskola och omsorg kvällar, nätter och helger.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2018.

Med barngrupp menar Skolverket de barn som är inskrivna på en avdelning, det vill säga den grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Gruppens sammansättning ska vara densamma under större delen av dagen och över tid. Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre barngrupper under en begränsad del av dagen.

Det går att minska barngrupperna på olika sätt. Antingen har ni färre inskrivna barn eller så skapar ni fler barngrupper på förskolan. Om ni skapar fler barngrupper kan ni öka det totala antalet barn på förskolan så länge den genomsnittliga storleken på barngrupperna minskar.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan de åtgärder som ni genomför och de kostnader ni redovisar. Om ni till exempel minskar barngrupperna genom att skapa en till barngrupp kan ni använda bidraget till att anställa personal, rusta upp lokaler eller köpa inventarier eller pedagogiska verktyg till den nya barngruppen. Om ni skapar en barngrupp med utepedagogisk inriktning kan ni till exempel använda bidraget till att rusta upp utemiljön. Om ni minskar barngrupperna genom att ha färre inskrivna barn kan ni till exempel använda bidraget till personalkostnader.

Vilka åtgärder får bidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till åtgärder som sker hos en annan huvudman. En kommunal huvudman som minskar sina barngrupper genom att ge fristående huvudmän ökade etableringsmöjligheter kan inte beviljas bidrag för detta. Bidraget får inte användas till att barn antas till annan omsorgsform än förskola. Det är inte en godkänd åtgärd att minska barngruppens storlek genom att istället placera barn i omsorgsformen pedagogisk omsorg. Personalförstärkning är inte en godkänd åtgärd utan att barngruppsstorleken påverkas.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att du ska kunna söka statsbidraget måste det finnas uppgifter om de förskoleenheter du vill söka för i Statistiska centralbyråns (SCB) statistik från hösten 2016 (15 oktober-statistiken). Det innebär att Skolverket använder samma statistik som i förra årets ansökan när vi bedömer vilka som ska få bidrag 2018/19. Anledningen till att vi använder statistik från 2016 är att vi vill kunna lämna beslut om bidraget så tidigt som möjligt. Det går inte att söka bidraget för förskoleenheter som det inte finns uppgifter om i SCB:s statistik från hösten 2016.

Ni måste genomföra åtgärderna för att minska barngrupperna eller motverka en ökning under bidragsåret, 1 juli - 30 juni. Fakturan för åtgärderna kan ni betala efter bidragsåret men den ska bestå av kostnader som uppkommit under bidragsåret. Om ni är i startgroparna för att bygga en ny förskola men vet att ni inte kommer hinna under det här bidragsåret bör ni fundera på om ni ska vänta till nästa bidragsår. 

Huvudmän söker bidraget för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år. Huvudmän som deltagit 2015/16 eller 2016/17 får alltså delta i satsningen med samma förskolor kommande läsår.

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmän som får ta del av bidraget får 30 000 kronor för varje plats som barngruppen minskar med. Det går också att få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. Den totala summan att fördela under läsåret är 828 miljoner kronor.

Hur beräknar Skolverket bidraget?

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur många barn och barngrupper förskoleenheten kommer att ha om de inte får bidrag och om de får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna om huvudmannen inte beviljas bidrag och om de beviljas bidrag. Sedan multiplicerar vi skillnaden mellan den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån de två prognoserna med antalet barngrupper om förskoleenheten inte beviljas bidrag och med schablonbeloppet 30 000 kronor.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur många barn och barngrupper förskoleenheten kommer att ha om de inte får bidrag och om de får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna om huvudmannen inte beviljas bidrag och om de beviljas bidrag. Sedan multiplicerar vi skillnaden mellan den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån de två prognoserna med antalet barngrupper om förskoleenheten inte beviljas bidrag och med schablonbeloppet 30 000 kronor.

Så har Skolverket gjort urval

När bidraget inte räcker till alla ska det i första hand gå till huvudmän som har förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. Det står i 7 § förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Skolverket har räknat ut ett indexvärde för varje förskoleenhet. Det värdet har avgjort i vilken tur vi fördelat bidraget till de förskolenheter som ingår i huvudmännens ansökningar.

För att kunna söka bidraget för bidragsomgången 2018/19 måste det finnas uppgifter om huvudmannen i Statistiska centralbyråns (SCB) statistik för 15 oktober 2016. Skolverket räknar ut indexvärdet dels utifrån de uppgifter som huvudmännen lämnat in i sina ansökningar till Skolverket, dels utifrån SCB:s statistik.

Vi har använt följande uppgifter från SCB:s statistik

  • andel årsarbetare med förskollärarexamen
  • andel barn med föräldrar som har förgymnasial utbildning som högsta utbildning
  • andel barn med utländsk bakgrund

Från ansökningarna till Skolverket har vi använt följande uppgifter

  • genomsnittlig storlek på barngrupperna.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur stora barngrupperna blir dels om de får bidrag, dels om de inte får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån prognosen om en huvudman inte får bidrag. Vi gör det genom att dividera antal inskrivna barn med antal barngrupper.

Ju högre index en förskolenhet har, desto svårare förutsättningar har den. Skolverket beviljar i första hand bidrag till den förskoleenhet som har det högsta indexvärdet och därefter i en fallande skala. Den förskoleenhet med det lägsta indexvärde som beviljades bidrag i årets ansökan hade indexvärdet -0,0882251484552784.

När bidraget inte räcker till alla ska det i första hand gå till huvudmän som har förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. Det står i 7 § förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Skolverket har räknat ut ett indexvärde för varje förskoleenhet. Det värdet har avgjort i vilken tur vi fördelat bidraget till de förskolenheter som ingår i huvudmännens ansökningar.

För att kunna söka bidraget för bidragsomgången 2018/19 måste det finnas uppgifter om huvudmannen i Statistiska centralbyråns (SCB) statistik för 15 oktober 2016. Skolverket räknar ut indexvärdet dels utifrån de uppgifter som huvudmännen lämnat in i sina ansökningar till Skolverket, dels utifrån SCB:s statistik.

Vi har använt följande uppgifter från SCB:s statistik

  • andel årsarbetare med förskollärarexamen
  • andel barn med föräldrar som har förgymnasial utbildning som högsta utbildning
  • andel barn med utländsk bakgrund

Från ansökningarna till Skolverket har vi använt följande uppgifter

  • genomsnittlig storlek på barngrupperna.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur stora barngrupperna blir dels om de får bidrag, dels om de inte får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån prognosen om en huvudman inte får bidrag. Vi gör det genom att dividera antal inskrivna barn med antal barngrupper.

Ju högre index en förskolenhet har, desto svårare förutsättningar har den. Skolverket beviljar i första hand bidrag till den förskoleenhet som har det högsta indexvärdet och därefter i en fallande skala. Den förskoleenhet med det lägsta indexvärde som beviljades bidrag i årets ansökan hade indexvärdet -0,0882251484552784.

När kommer utbetalningen?

Bidraget betalas ut vid två tillfällen, i augusti 2018 och i januari 2019. Ni behöver inte använda betalningen i augusti innan ni får er nästa utbetalning i januari. Ni får fördela bidragsbeloppet till insatser under hela bidragsåret. Det pågår från 1 juli till 30 juni.

Bidraget betalas ut vid två tillfällen, i augusti 2018 och i januari 2019. Ni behöver inte använda betalningen i augusti innan ni får er nästa utbetalning i januari. Ni får fördela bidragsbeloppet till insatser under hela bidragsåret. Det pågår från 1 juli till 30 juni.

Senast uppdaterad 02 mars 2020

Frågor och svar

Med barngrupp menar Skolverket de barn som är inskrivna på en avdelning, det vill säga den grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Gruppens sammansättning ska vara densamma under större delen av dagen och över tid. Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre barngrupper under en begränsad del av dagen.

Ni ska räkna med alla inskrivna barn, oavsett om barnen är på förskolan på hel- eller deltid.

Ja, ni måste minska storleken på barngrupperna eller motverka en ökning på den förskola som ni fått bidrag för.

Om ni inte klarar av att minska barngrupperna eller motverka en ökning så mycket som ni angett i ansökan kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidrag. Ni kommer efter bidragsårets slut att få redovisa ett medelvärde av antalet inskrivna barn och antal barngrupper för hela bidragsåret. Bidragsåret pågår från 1 juli till 30 juni.

Nej, det går inte att välja att motverka en ökning av barngruppernas storlek om ni har ansökt om att minska barngrupperna.

Du söker bidraget för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år.

Det går inte att söka bidraget för annan pedagogisk verksamhet, alltså pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.