Statsbidrag för mindre barngrupper 2020/21

Det här statsbidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020/21

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 193 kommunala huvudmän och 189 fristående huvudmän för 2 023 förskoleenheter.

Lista över beviljade belopp för kommunala huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2020/21 Pdf, 618 kB. (Pdf, 618 kB)

Lista över beviljade belopp för fristående huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2020/21 Pdf, 629 kB. (Pdf, 629 kB)

Beslut om beviljade belopp per förskoleenhet:

Lista per förskoleenhet över beviljade belopp för kommunala huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2020/21 Pdf, 747 kB. (Pdf, 747 kB)

Lista per förskoleenhet över beviljade belopp för fristående huvudmän, ansökan mindre barngrupper 2020/21 Pdf, 482 kB. (Pdf, 482 kB)

Ansökan var öppen 1 mars–1 april 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten för att se de förskoleenheter som ni har beviljats bidrag för. Du hittar ditt ärende under menyn "Beslutade ärenden". Under rubriken "Ansökan" hittar du dokumentet ”Lista”.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2020/21.

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2020/21.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för förskolan.

Annan pedagogisk verksamhet kan inte söka bidraget

Med annan pedagogisk verksamhet menar vi till exempel pedagogisk omsorg i familjedaghem eller flerfamiljslösningar, öppen förskola och omsorg på kvällar, nätter och helger.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2020.

Med barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under större delen av dagen i förskolan.

Det går att minska barngrupperna på olika sätt. Antingen har ni färre inskrivna barn eller så skapar ni fler barngrupper på förskolan. Om ni skapar fler barngrupper kan ni öka det totala antalet barn på förskolan så länge den genomsnittliga storleken på barngrupperna minskar.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan de åtgärder som ni genomför och de kostnader ni redovisar. Om ni till exempel minskar barngrupperna genom att skapa en till barngrupp kan ni använda bidraget till att anställa personal, rusta upp lokaler eller köpa inventarier eller pedagogiska verktyg till den nya barngruppen. Om ni skapar en barngrupp med utepedagogisk inriktning kan ni till exempel använda bidraget till att rusta upp utemiljön. Om ni minskar barngrupperna genom att ha färre inskrivna barn kan ni till exempel använda bidraget till personalkostnader.

Vilka åtgärder får bidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till åtgärder som sker hos en annan huvudman. En kommunal huvudman som minskar sina barngrupper genom att ge fristående huvudmän ökade etableringsmöjligheter kan inte beviljas bidrag för detta. Bidraget får inte användas till att barn antas till annan omsorgsform än förskola. Det är inte en godkänd åtgärd att minska barngruppens storlek genom att istället placera barn i omsorgsformen pedagogisk omsorg. Personalförstärkning är inte en godkänd åtgärd utan att barngruppsstorleken påverkas.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att du ska kunna söka statsbidraget måste det finnas uppgifter om de förskoleenheter du vill söka för i Skolverkets officiella statistik som samlades in av Statistiska centralbyrån hösten 2018. Det går inte att söka bidraget för förskoleenheter som det inte finns uppgifter om i statistiken från hösten 2018.

Ni måste genomföra åtgärderna för att minska barngrupperna eller motverka en ökning under bidragsåret, 1 juli-30 juni. Fakturan för åtgärderna kan ni betala efter bidragsåret men den ska bestå av kostnader som uppkommit under bidragsåret. Om ni är i startgroparna för att bygga en ny förskola men vet att ni inte kommer hinna under det här bidragsåret bör ni fundera på om ni ska vänta till nästa bidragsår. 

Huvudmän söker bidraget för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år. Huvudmän som deltagit tidigare år får alltså delta i satsningen med samma förskolor kommande läsår.

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmän som får ta del av bidraget får 30 000 kronor för varje plats som barngruppen minskar med. Det går också att få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. För bidragsomgången 2020/21 får Skolverket fördela drygt 1,2 miljarder kronor.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur många barn och barngrupper förskoleenheten kommer att ha om de inte får bidrag och om de får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna om huvudmannen inte beviljas bidrag och om de beviljas bidrag. Sedan multiplicerar vi skillnaden mellan den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån de två prognoserna med antalet barngrupper om förskoleenheten inte beviljas bidrag och med schablonbeloppet 30 000 kronor.

När bidraget inte räcker till alla ska det i första hand gå till huvudmän som har förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. Det står i 7 § förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Skolverket räknar ut ett indexvärde för varje förskoleenhet. Det värdet avgör i vilken ordning vi fördelar bidraget till de förskoleenheter som ingår i huvudmännens ansökningar.

För att kunna söka bidraget för bidragsomgången 2020/21 måste det finnas uppgifter om huvudmannen i Skolverkets officiella statistik för 15 oktober 2018. Skolverket räknar ut indexvärdet dels utifrån de uppgifter som huvudmännen lämnat in i sina ansökningar till Skolverket, dels utifrån statistiken.

Vi använder följande uppgifter från statistiken:

  • andel årsarbetare med förskollärarexamen
  • andel barn med föräldrar som har förgymnasial utbildning som högsta utbildning
  • andel barn med utländsk bakgrund

Från ansökningarna till Skolverket använder vi följande uppgifter:

  • genomsnittlig storlek på barngrupperna.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur stora barngrupperna blir dels om de får bidrag, dels om de inte får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån prognosen om en huvudman inte får bidrag. Vi gör det genom att dividera antal inskrivna barn med antal barngrupper.

Ju högre index en förskoleenhet har, desto svårare förutsättningar har den. Skolverket beviljar i första hand bidrag till den förskoleenhet som har det högsta indexvärdet och därefter i en fallande skala.

Bidraget betalas ut vid två tillfällen, i juni 2020 och i januari 2021. Ni behöver inte använda betalningen i juni innan ni får er nästa utbetalning i januari. Ni får fördela bidragsbeloppet till insatser under hela bidragsåret. Det pågår från 1 juli till 30 juni.

Senast uppdaterad 06 april 2022.

Frågor och svar

Med barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under större delen av dagen i förskolan.

Ni ska räkna med alla inskrivna barn, oavsett om barnen är på förskolan på hel- eller deltid.

Ja, ni måste minska storleken på barngrupperna eller motverka en ökning på den förskola som ni fått bidrag för.

Om ni inte klarar av att minska barngrupperna eller motverka en ökning så mycket som ni angett i ansökan kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidrag. Ni kommer efter bidragsårets slut att få redovisa ett medelvärde av antalet inskrivna barn och antal barngrupper för hela bidragsåret. Bidragsåret pågår från 1 juli till 30 juni.

Nej, det går inte att välja att motverka en ökning av barngruppernas storlek om ni har ansökt om att minska barngrupperna.

Du söker bidraget för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år.

Det går inte att söka bidraget för annan pedagogisk verksamhet, alltså pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.