Statsbidrag för mindre barngrupper hösten 2021

Det här statsbidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången hösten 2021

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 187 kommunala huvudmän och 259 fristående huvudmän för 1 803 förskoleenheter.

Lista över beviljade belopp för kommunala huvudmän, ansökan mindre barngrupper HT 2021 Pdf, 609 kB.

Lista över beviljade belopp för fristående huvudmän, ansökan mindre barngrupper HT 2021 Pdf, 623 kB.

Beslut om beviljade belopp per förskoleenhet

Lista per förskoleenhet över beviljade belopp för kommunala huvudmän, ansökan mindre barngrupper HT 2021 Pdf, 1 MB.

Lista per förskoleenhet över beviljade belopp för fristående huvudmän, ansökan mindre barngrupper HT 2021 Pdf, 480 kB.

Ansökan var öppen 1 mars–15 april 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten för att se de förskoleenheter som ni har beviljats bidrag för. Du hittar ditt ärende under menyn "Beslutade ärenden". Under rubriken "Ansökan" hittar du dokumentet ”Lista”.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av statliga, kommunala och fristående huvudmän för förskolan.

Annan pedagogisk verksamhet kan inte söka bidraget

Med annan pedagogisk verksamhet menar vi till exempel pedagogisk omsorg i familjedaghem eller flerfamiljslösningar, öppen förskola och omsorg på kvällar, nätter och helger.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2021.

Med barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under större delen av dagen i förskolan.

Det går att minska barngrupperna på olika sätt. Antingen har ni färre inskrivna barn eller så skapar ni fler barngrupper på förskolan. Om ni skapar fler barngrupper kan ni öka det totala antalet barn på förskolan så länge den genomsnittliga storleken på barngrupperna minskar.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan de åtgärder som ni genomför och de kostnader ni redovisar. Om ni till exempel minskar barngrupperna genom att skapa en till barngrupp kan ni använda bidraget till att anställa personal, rusta upp lokaler eller köpa inventarier eller pedagogiska verktyg till den nya barngruppen. Om ni skapar en barngrupp med utepedagogisk inriktning kan ni till exempel använda bidraget till att rusta upp utemiljön. Om ni minskar barngrupperna genom att ha färre inskrivna barn kan ni till exempel använda bidraget till personalkostnader.

Vilka åtgärder får bidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till åtgärder som sker hos en annan huvudman. En kommunal huvudman som minskar sina barngrupper genom att ge fristående huvudmän ökade etableringsmöjligheter kan inte beviljas bidrag för detta. Bidraget får inte användas till att barn antas till annan omsorgsform än förskola. Det är inte en godkänd åtgärd att minska barngruppens storlek genom att istället placera barn i omsorgsformen pedagogisk omsorg. Personalförstärkning är inte en godkänd åtgärd utan att barngruppsstorleken påverkas.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att du ska kunna söka statsbidraget måste det finnas uppgifter om de förskoleenheter du vill söka för i Skolverkets officiella statistik som samlades in av Statistiska centralbyrån hösten 2019. Det går inte att söka bidraget för förskoleenheter som det inte finns uppgifter om i statistiken från hösten 2019.

Ni måste genomföra åtgärderna för att minska barngrupperna eller motverka en ökning under bidragsåret, 1 juli–31 december 2021. Fakturan för åtgärderna kan ni betala efter bidragsåret men den ska bestå av kostnader som uppkommit under bidragsåret. Om ni är i startgroparna för att bygga en ny förskola men vet att ni inte kommer hinna under det här bidragsåret bör ni fundera på om ni ska vänta till nästa bidragsår. 

Huvudmän söker bidraget för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år. Huvudmän som deltagit tidigare år får alltså delta i satsningen med samma förskolor kommande läsår.

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmän som får ta del av bidraget får 15 000 kronor för varje plats som barngruppen minskar med. Det går också att få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. För denna bidragsomgång finns ett anslag för perioden 1 juli–31 december 2021. Bidraget förväntas därefter att avslutas. För hösten 2021 är anslaget 614 miljoner kronor.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur många barn och barngrupper förskoleenheten kommer att ha om de inte får bidrag och om de får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna om huvudmannen inte beviljas bidrag och om de beviljas bidrag. Sedan multiplicerar vi skillnaden mellan den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån de två prognoserna med antalet barngrupper om förskoleenheten inte beviljas bidrag och med schablonbeloppet 15 000 kronor.

När bidraget inte räcker till alla ska det i första hand gå till huvudmän som har förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. Det står i 7 § förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Skolverket räknar ut ett indexvärde för varje förskoleenhet. Det värdet avgör i vilken ordning vi fördelar bidraget till de förskoleenheter som ingår i huvudmännens ansökningar.

För att kunna söka statsbidrag bidragsomgången hösten 2021 för en viss förskoleenhet måste det finnas uppgifter om förskoleenheten i Skolverkets officiella statistik för 15 oktober 2019, som samlas in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Indexet beräknas utifrån uppgifter som huvudmännen lämnat i ansökan samt utifrån uppgifter i den officiella statistiken. Eftersom den officiella statistiken omfattas av sekretess har vi inte kunnat beräkna index på samma sätt i år jämfört med tidigare år. Vi har endast kunnat använda den statistik som är publicerad och finns tillgänglig på Skolverkets webbsida.

Vi har använt följande uppgifter från Skolverkets officiella statistik

  • andel av heltidstjänsterna med förskollärarexamen

Från ansökningarna till Skolverket har vi använt följande uppgifter

  • genomsnittlig storlek på barngrupperna.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur stora barngrupperna blir dels om de får bidrag, dels om de inte får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån prognosen om en huvudman inte får bidrag. Vi gör det genom att dividera antal inskrivna barn med antal barngrupper.

Ju högre index en förskoleenhet har, desto svårare förutsättningar har den. Skolverket beviljar i första hand bidrag till den förskoleenhet som har det högsta indexvärdet och därefter i en fallande skala.

Senast uppdaterad 29 november 2022.

Frågor och svar

Med barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under större delen av dagen i förskolan.

Ni ska räkna med alla inskrivna barn, oavsett om barnen är på förskolan på hel- eller deltid.

Det går bra att ansöka om bidrag även om ni bara planerar att minska barngruppernas storlek eller motverka en ökning i några av barngrupperna. I ansökan ska ni ändå räkna med samtliga inskrivna barn och samtliga barngrupper på förskoleenheten.

Ja, ni måste minska storleken på barngrupperna eller motverka en ökning på den förskola som ni fått bidrag för.

Om ni inte lyckas minska barngruppernas storlek eller motverka en ökning så mycket som ni angett i ansökan kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidrag. Ni kommer efter bidragsårets slut att få redovisa ett medelvärde av antalet inskrivna barn och barngrupper för hela bidragsåret. Bidragsåret pågår från 1 juli–31 december 2021.

Nej, ni kan inte välja att motverka en ökning av barngruppernas storlek om ni ansökt om bidrag för att minska barngruppernas storlek. Ni kan inte heller välja att anställa mer personal istället för att minska barngruppernas storlek.

Ja, du söker bidrag för ett bidragsår i taget och prövas på nytt varje år.