Statsbidrag för nordiska elever 2021

Det här bidraget ska användas för att ge elever från andra nordiska länder möjlighet att studera i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Skolverket har beviljat bidrag till 72 huvudmän om totalt 19 707 681 kronor. Vi publicerar besked om vilka ansökningar vi beviljat här. Besluten till varje enskild huvudman skickas via e-tjänsten.

Beslutsbilaga ansökan 1, Nordiska elever 2021 Pdf, 57 kB. (Pdf, 57 kB)

Ansökan för vårterminen 2021 var öppen 15 april–17 maj 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Skolverket har beviljat bidrag till 74 huvudmän om totalt 18 392 553 kronor. Vi publicerar besked om vilka ansökningar vi beviljat här. Besluten till varje enskild huvudman skickas via e-tjänsten.

Beslutsbilaga ansökan 2, Nordiska elever 2021 Pdf, 58 kB. (Pdf, 58 kB)

Ansökan för höstterminen 2021 var öppen 15 oktober–15 november 2021.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

  • Huvudmännen kan söka bidrag för elever från Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland och Åland.
  • Ansökan 1 gäller för elever som studerar på vårterminen och ansökan 2 gäller för elever som studerar på höstterminen.

Gymnasieskolan: offentliga (kommun & landsting) och enskilda (fristående) huvudmän 

Vuxenutbildning på gymnasial nivå: endast offentliga (kommun & landsting) huvudmän

Vad ska statsbidraget användas till?

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har ett avtal om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå. Det här bidraget ska användas till att ge elever från nordiska länder möjlighet att studera i Sverige på samma villkor som Sveriges elever.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmännen kan söka bidrag för elever från Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland och Åland.

Ansökan 1 gäller för elever som studerar på vårterminen och ansökan 2 gäller för elever som studerar på höstterminen.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Gymnasieförordning (2010:2039) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Beloppen för gymnasieskolan anges i riksprislistan för ersättning till fristående skolor. Bidraget till offentliga huvudmän ska motsvara 94 procent av beloppet i riksprislistan. Riksprislistan publiceras i januari varje år.

Länk till Riksprislistan Länk till annan webbplats.

För studier på den gymnasiala vuxenutbildningen lämnas bidrag för de kurser som eleven deltar i under pågående termin. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 53 400 kronor (år 2021) per 800 verksamhetspoäng per kalenderår och elev. Poängen kan dock fördelas fritt mellan vår- och hösttermin innevarande kalenderår för samma elev.

För kommuner görs ett avdrag motsvarande det antalet svenska elever som är folkbokförda i kommunen och studerar i Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna eller Åland. Detta regleras i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap. 6 § och Gymnasieförordningen (2010:2039), 12 kap. 8 §.

Skolverket kontrollerar uppgifterna om antalet svenska elever som studerar med bidrag från CSN i andra nordiska länder och gör ett automatiskt avdrag från begärda beloppet.

Senast uppdaterad 04 februari 2022.

Frågor och svar

Nej, det går inte att söka bidrag för elever som går ett introduktionsprogram eftersom de inte är behöriga för utbildning i gymnasieskolan. Statsbidrag ges endast för utbildning i gymnasieskolan som motsvaras av 16 kap. 29-33 §§ skollagen (2010:800).

Nej. Statsbidraget för nordiska elever ska ersätta skolpengen för de elever från andra nordiska länder som inte är folkbokförda i en svensk kommun. Den kommun eleven är folkbokförd i är elevens hemkommun. Det är elevens hemkommun som ska betala skolpeng till den skola eller annan kommun där eleven går i skola. Det regleras i 29 kap. 6 § skollagen.