Frågor och svar

Går det att söka bidrag för nordiska elever som är folkbokförda i en svensk kommun?

Nej. Statsbidraget för nordiska elever ska ersätta skolpengen för de elever från andra nordiska länder som inte är folkbokförda i en svensk kommun. Den kommun eleven är folkbokförd i är elevens hemkommun. Det är elevens hemkommun som ska betala skolpeng till den skola eller annan kommun där eleven går i skola. Det regleras i 29 kap. 6 § skollagen.