Det här statsbidraget kommer inte finnas kvar och går därför inte att söka för 2019.

Statsbidrag för ökad jämlikhet 2018

Statsbidraget ska gå till insatser på grundskolor för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Underhållsarbete på lördagar i augusti och september
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag i e-tjänsten den 24/8, 7/9 och 21/9 på grund av underhållsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Bidragsram: april 2018

De skolhuvudmän som kommer ha möjlighet att begära ut bidrag meddelas sin bidragsram under början av april 2018. Statsbidraget ska fördelas till de 50 procent av skolhuvudmän med elever i grundskola med sämst socioekonomiska förutsättningar.

Bidragsramar 2018PDF (pdf, 225 kB)

Fördelning av bidrag och beräkning av bidragsram

Begäran om utbetalning: beslut juni 2018

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 358 huvudmän om totalt 498 903 446 kronor.

Lista över beviljade belopp, ökad jämlikhet 2018PDF (pdf, 456 kB)

Begäran om utbetalning för 2018 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag 15 april – 15 maj 2018.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • fundera på vilka insatser ni vill använda bidraget till
 • se till att insatserna följer villkoren om att rikta sig till grundskolan och att insatsen syftar till att ökad andelen elever som blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.

Redovisning: beslut i april 2019

Beslut om redovisning

Vi har beslutat att godkänna eller kräva tillbaka bidrag från samtliga huvudmän.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning ökad jämlikhet 2018PDF (pdf, 169 kB)

Redovisning

Redovisningen för 2018 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1 mars-1 april 2019.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att dokumentera vilka insatser bidraget har använts till. Skolverket kommer att begära in uppgifter likt de uppgifter som togs in vid begäran om utbetalning om hur mycket av bidraget ni använt, till vilka typer av insatser bidraget använts till, vilka som tagit del av insatsen eller insatserna och vilken budgetkategori kostnaderna tillhör.

 

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för grundskolan som blivit tilldelade en bidragsram kan begära ut statsbidrag. Vi utgår från socioekonomiska faktorer när vi tar fram vilka huvudmän som får en bidragsram.

Fördelning av bidrag och beräkning av bidragsram

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till insatser riktade mot grundskolan för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Insatserna behöver utformas utifrån lokala förutsättningar och behov

Det kan finnas olika anledningar till varför en skola har många elever som har dåliga resultat och inte får behörighet till gymnasiet. Därför behöver man utforma insatser som är anpassade utifrån de förutsättningar och behov som finns på en skola. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete utgår från tydligt identifierade behov och orsaker, välgrundade insatser, resultatfokus, delaktighet och långsiktighet. Det är därför viktigt att ni gör en analys av er verksamhet innan ni beslutar vilken eller vilka insatser ni ska prioritera.

Statsbidraget kan stödja långsiktiga insatser

Statsbidraget får användas till kostnader för insatser som genomförs under perioden 1 januari – 31 december 2018. Men bidraget kan ändå stödja mer långsiktiga insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet. Bidraget kan till exempel gå till insatser som ni redan gör inom ramen för utbildningen och som syftar till att förbättra resultaten. Det kan också vara insatser för att utveckla arbetet med läroplanernas del 1 och 2. Till exempel

 • systematiskt arbete med likabehandling
 • inkludering, trygghet och studiero
 • hälsofrämjande skolutveckling
 • arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Insatser på olika nivåer

Här finns förslag på insatser som ni kan använda bidraget till, det går även att använda det till andra insatser så länge syftet är att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet.

Insatser hos huvudmannen

 • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.
 • Stöd till organisationen för mottagande av och utbildning för nyanlända och flerspråkiga elever.

Insatser i skolan

 • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva förbättringsarbete.
 • Insatser för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier.

Insatser i klassrummet

 • Lärare kan få handledning om kollegialt lärande, uppföljning och utveckling av undervisningen, anpassning och inkludering.
 • Lärare kan få kompetensutveckling inom didaktik, exempelvis om kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ämnesundervisning.
 • Insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel administrativt stöd till lärare, att ni inför ett tvålärarsystem eller förstärker resurserna till elevhälsan.
 • Ni kan köpa in läromedel eller andra lärverktyg för att öka kvaliteten i undervisningen.
 • Lärare kan få handledning och utbildning om förhållningsätt och bemötande.
 • Insatser som syftar till att utveckla ledarskapet i klassrummet.
 • Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen och utveckla elevhälsan.
 • Insatser som skapar bättre förutsättningar för elever att göra väl underbyggda val inför fortsatta studier eller arbetsliv.

Kompetensutveckling för lärare och skolpersonal

Skolverket kan ge stöd inom flera av de områden som nämns ovan, bland annat inom de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Skolverkets kompetensutveckling (länk)

Nationella skolutvecklingsprogrammen (länk)

Kostnader som bidraget kan användas till

Statsbidraget ska gå till att finansiera insatserna.

Här är några exempel på kostnader:

 • Lönekostnader: Lön eller ersättning för handledare och för kostnader för vikarier.
 • Utbildning och kompetensutveckling: Till exempel kurskostnader, resor, studiematerial och kostnader för vikarier.
 • Inköp av teknik, läromedel och lärverktyg.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2018 finns det totalt 500 miljoner kronor att fördela till de huvudmän som kan ta del av bidraget.

Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram som visar en garanterad summa bidrag som varje huvudman kan begära ut. För det här bidraget är det även möjligt att begära ut en högre summa än beloppet i sin bidragsram, läs mer under ”Söka utöver sin bidragsram”.

Fördelning av bidrag och beräkning av bidragsram

Skolverket tar fram bidragsramarna utifrån elevers socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen. För att göra det har vi tagit fram en modell som uppskattar sannolikheten för den enskilda eleven att bli behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Modellen tar fram ett index för varje huvudman utifrån andelen förväntade obehöriga elever till gymnasiet. Bidragets hela anslag om 500 miljoner fördelas sedan proportionerligt utifrån huvudmannens sammanvägda index och elevantal.

Variablerna i modellen är:

 • elevens kön
 • elevens tid i Sverige
 • föräldrars utbildningsnivå
 • elevens födelseland
 • mammans och pappans födelseland

Söka utöver sin bidragsram

Det går att söka bidrag för mer än bidragsramen anger. Skolverket kan omfördela de pengar som blir över om inte alla begär ut hela sin ram. Om ni ser att ni har större behov än vad er bidragsram tillåter, kan ni i er begäran om utbetalning ansöka om mer pengar. Vi kommer att omfördela överblivna medel till huvudmän utifrån index hos de huvudmän som söker utöver ram.

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Frågor och svar

Bidraget får inte användas för kostnader eller insatser som huvudmannen redan får något annat statsbidrag för. Det får alltså inte ske en dubbelfinansiering med flera statsbidrag för samma kostnader. Bidrag ska användas till insatser som tydligt går att koppla till grundskolans verksamhet. Skolverket följer upp att bidraget används som det är tänkt. Om ni inte använder bidraget på rätt sätt blir ni återbetalningsskyldiga.

Statsbidragets villkor är att bidraget får användas till insatser som är

 1. Riktade till grundskolan
 2. Syftar till att öka andelen elever som blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.

Det kan finnas flera och olika anledningar till varför elever inte bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Därför anser Skolverket att insatserna ska utgå från lokala behov och förutsättningar. Vi kommer därför inte ta in uppgifter om de specifika insatserna vid begäran om utbetalning. Vi kommer dock följa upp hur bidraget har använts och vi kan även genomföra stickprov där ni ska visa på hur bidraget använts utifrån de två ovanstående villkoren.