Det här statsbidraget kommer inte finnas kvar och går därför inte att söka för 2019.

Statsbidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever 2018

Syftet med bidraget är att nyanlända elever ska få mer undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket.

Underhållsarbete på lördagar i augusti och september
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag i e-tjänsten den 24/8, 7/9 och 21/9 på grund av underhållsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan 1: beslut i maj 2018

Beslut om ansökan 1

Vi har beviljat bidrag till huvudmän om totalt 25,6 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan 1 undervisningstid nyanlända 2018PDF (pdf, 123 kB)

Ansökan för vårterminen 2018 var öppen 15 april – 16 april 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Samla in uppgifter som du behöver lämna när du begär ut bidraget: Personnummer eller samordningsnummer och för- och efternamn på de elever som deltar i den ökade undervisningen.

Ansökan 2: beslut i november 2018

Beslut om ansökan 2

Vi har beviljat bidrag till huvudmän om totalt 24,9 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 nyanlända 2018PDF (pdf, 65 kB)

Ansökan för höstterminen 2018 var öppen 15 september–15 oktober 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Samla in uppgifter som du behöver lämna när du begär ut bidraget: Personnummer eller samordningsnummer och för- och efternamn på de elever som deltar i den ökade undervisningen. 

Redovisning: 15 februari-15 mars 2019

Beslut om redovisning

Lista över godkända redovisningar och återkrav, för ökad undervisning för nyanlända elever 2018PDF (pdf, 66 kB)

Redovisningen var öppen 15 februari – 15 mars 2019.

Beslutet om redovisningarna kan leda till att ni behöver betala tillbaka bidrag om ni inte har använt pengarna på rätt sätt.

Läs mer om vad som kan leda till återkrav

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att ge mer tid till att undervisa nyanlända elever i svenska eller svenska som andraspråk. Statsbidraget gäller för nyanlända elever i årskurs 1-9 och elever i förberedelseklass. Eleverna ska få undervisningen utöver ordinarie undervisning.

Vad statsbidraget inte kan användas till

Det går inte att använda statsbidraget till att

 • ta timmar från andra ämnen för att ordna ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk
 • öka undervisningstiden i svenska eller svenska som andraspråk utifrån om eleven har en prioriterad timplan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att huvudmannen ska få begära ut bidrag 1 ska eleverna ha gått i huvudmannens grundskola den 15 februari. För att huvudmannen ska få begära ut bidrag 2 ska eleverna ha gått i huvudmannens grundskola den 15 september. Eleverna ska också

 • delta i undervisning i svenska eller svenska som andraspråk
 • få undervisning som omfattar minst 105 timmar per läsår utöver den ordinarie undervisningen.

Vem räknas som nyanländ elev?

För det här statsbidraget kan ni söka bidrag för nyanlända elever som har varit i Sverige i högst fyra terminer.

Vem får undervisa?

I första hand är det lärare som har lärarlegitimation och är behöriga att undervisa i svenska eller svenska som andraspråk som ska undervisa. Men det är även möjligt att låta obehöriga lärare undervisa. Det är huvudmannen som bestämmer vem inom den egna organisation som är lämplig att undervisa de nyanlända eleverna.

Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få undervisa

När kan undervisningen ske?

 • Eleverna ska få undervisningen utöver ordinarie undervisningstid.
 • Undervisningen ska ske måndag till fredag och det är obligatoriskt för eleven att delta i undervisningen.
 • Den utökade undervisningen kan även förläggas till de lov som infaller under läsåret, däremot inte under sommarlovet.

Vad kan leda till återkrav?

Ni kan bli återbetalningsskyldiga för hela beloppet om ni inte skickar in redovisningen. Då blir det återkrav på hela beloppet.

Ni kan bli återbetalningsskyldiga för delar beloppet om ni

 • har haft lägre kostnader än vad ni uppgett i rekvisitionen
 • inte ger 105 timmar extra svenska för samtliga elever ni fått bidrag för
 • har använt bidraget för kostnader som inte är godkända av Skolverket. Exempel på detta är kostnader som inte bidrar till att uppfylla bidragets syftet att stärka nyanlända elevers kunskapsutveckling i svenska språket. Exempel på detta kan vara biobiljetter, vaktmästare och elevhälsa.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolanlänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

2017 var bidraget mellan 3 000 och 7 000 kronor per termin och elev. Bidraget betalas ut för ett halvår i taget och som längst för två år per elev.

Kontakt

E-post till nyanlanda.statsbidrag@skolverket.se 

Senast uppdaterad 28 juni 2019