Statsbidrag för ökade kostnader i samband med prövning för högre betyg 2021

Bidraget riktar sig till landets kommuner i syfte att kompensera för ökade kostnader för prövningar för högre betyg.

Kommunen kan söka kompensation för elever som genomfört prövning för högre betyg och som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Bidragsram prövning högre betyg 2021 Pdf, 191 kB.

Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet unga i åldern 16–19 år i kommunen. Bidragsramen kommer att visar hur mycket varje kommun har rätt att söka bidrag för.

Det varierar mellan landets kommuner i vilken utsträckning det finns huvudmän som ansvarar för att genomföra prövning av gymnasiebetyg. Utifrån detta kommer det att vara möjligt att söka medel över ram. Beroende på hur kommunerna söker kan en omfördelning av ramen ske från kommuner med färre eller inga elever som uppfyller kraven till de som har fler elever som uppfyller kraven.

Ansökan för 2021 är öppen 15 september–15 oktober 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
  • Sammanställ antal elever
  • som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan med ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021.
  • som har minst godkänt betyg på den kurs som ska prövas för ett högre betyg.
  • som genomfört prövning för högre betyg till en kostnad av högst 150 kronor
  • där huvudmän verksamma i kommunen har ansvarat för prövningen.
  • Räkna ut den ökade kostnaden som prövningen för högre betyg av ovanstående elever har medfört. Den kostnad som kompenseras är mellanskillnaden om 350 kronor (350 kronor per elev X antal elever som prövat för högre betyg).

Beslut om ansökan

Vi kommer att publicera besluten i e-tjänsten och på den här sidan i december 2021.

Vi betalar ut bidraget i samband med att beslut fattas.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidrag kan sökas av landets kommuner.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att kompensera för ökade kostnader för prövningar för högre betyg. Enligt förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet 2§ får avgiften uppgå till högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021. Avgift gäller för ett prövningstillfälle per kurs. Bidraget kompenserar för de ökade kostnader som sänkningen till 150 kronor medför, det vill säga 350 kronor per elev som uppfyller kraven.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kommunen kan söka kompensation för elever som

  • har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021
  • har minst godkänt betyg på den kurs som ska prövas för ett högre betyg
  • har genomfört prövning för högre betyg till en kostnad av högst 150 kronor.

Elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs som prövningen gäller eller om betyg inte har satts på kursen enligt 15 kap. 27 § skollagen kan inte ingå i underlaget. Avgifter får inte tas ut av dessa elever vid prövning. Samma gäller för elever inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå som har fått betyget F på den kurs som prövningen gäller.

Hur stort är statsbidraget?

Statens skolverk ska betala ut högst 15 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att kompensera för ökade kostnader för prövningar för högre betyg. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet unga i åldern 16–19 år i kommunen.

Hämtning av statistik

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 16–19 år i respektive kommun. Statistiken hämtas från SCB och är den vid beslutstillfället för bidragsramen senast tillgängliga. Läs mer på scb.se Länk till annan webbplats.

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1 (summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen multipliceras med anslaget för bidraget (15 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger varje kommun en del av statsbidraget. Andelen avrundas sedan utifrån kostnaden 350 kronor vilket är det bidrag som kan erhållas per elev som prövar för högre betyg. Detta medför att den total summa som kan fördelas är 14 999 950 kronor under 2021.

Senast uppdaterad 03 februari 2022.