Statsbidrag för papperslösa barn 2019

Bidraget ska underlätta för kommuner att ge utbildning till barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 1: beslut

Beslut om ansökan 1

Vi har beviljat bidrag till 167 kommuner om totalt 24,5 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, papperslösa barn, ansökan 1, VT 2019PDF (pdf, 134 kB)

Beslut om ansökan 1

Vi har beviljat bidrag till 167 kommuner om totalt 24,5 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, papperslösa barn, ansökan 1, VT 2019PDF (pdf, 134 kB)

Ansökan 2: beslut

Beslut om ansökan 2

Vi har beviljat bidrag till 154 kommuner om totalt 25 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, papperslösa barn, ansökan 2, HT 2019PDF (pdf, 134 kB)

Beslut om ansökan 2

Vi har beviljat bidrag till 154 kommuner om totalt 25 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, papperslösa barn, ansökan 2, HT 2019PDF (pdf, 134 kB)

Redovisning: beslut juni 2020

Vi har godkänt redovisningar på sammanlagt 47 334 998 kronor. 17 kommuner har fått ett återkrav på sammanlagt 2 554 248 kronor.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning papperslösa 2019PDF (pdf, 273 kB)

Redovisningen var öppen 1 april-1 juni i e-tjänsten för statsbidrag

Vi har godkänt redovisningar på sammanlagt 47 334 998 kronor. 17 kommuner har fått ett återkrav på sammanlagt 2 554 248 kronor.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning papperslösa 2019PDF (pdf, 273 kB)

Redovisningen var öppen 1 april-1 juni i e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnens utbildning.

Rätten till utbildning gäller i skolformerna

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller bara om barnet påbörjat studierna före 18 års ålder.

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller bara om barnet påbörjat studierna före 18 års ålder.

Vad ska statsbidraget användas till?

Barn som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Det här statsbidraget ska användas till att finansiera deras utbildning. Bidraget ska gå till kostnader som huvudmännen har för

 • undervisning
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • administration
 • mervärdesskatt
 • lokalkostnader
 • skolskjuts.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget proportionellt till de kommuner som har asylsökande barn och som ansöker om bidrag. Vi använder då ett fördelningstal som vi tar fram för varje kommun utifrån statistik från Migrationsverket. Fördelningstalet bestäms utifrån ett medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de tre senaste åren före ansökan.

Senast uppdaterad 08 juli 2020