Statsbidrag för papperslösa barn 2020

Bidraget ska underlätta för kommuner att ge utbildning till barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Redovisning för 2020 tas bort

Skolverket har beslutat att i statsbidrag för papperslösa barn bidragsåret 2020 och 2021 inte genomföra någon ordinarie redovisning. Stickprov kan istället komma att bli aktuellt. Syftet är att minska kommunernas administrativa börda under coronapandemin. Beslutet sker med stöd av uppdraget i regleringsbrevet (RB 1:3.16 ) att genomföra lättnader i redovisningskrav med anledning av covid-19.

Ansökan 1: beslut mars 2020

Beslut om ansökan för vårterminen 2020

Vi har beviljat bidrag till 157 kommuner om totalt 25 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, papperslösa barn, ansökan 1, VT 2020PDF (pdf, 180 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan för vårterminen 2020

Vi har beviljat bidrag till 157 kommuner om totalt 25 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, papperslösa barn, ansökan 1, VT 2020PDF (pdf, 180 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari i e-tjänsten för statsbidrag.

Ansökan 2: beslut oktober 2020

Beslut om ansökan för höstterminen 2020

Vi har beviljat bidrag till 142 kommuner om totalt 25 miljoner kronor.

Ansökan var öppen 15 augusti–16 september i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan för höstterminen 2020

Vi har beviljat bidrag till 142 kommuner om totalt 25 miljoner kronor.

Ansökan var öppen 15 augusti–16 september i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnens utbildning.

Rätten till utbildning gäller i skolformerna

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller bara om barnet påbörjat studierna före 18 års ålder.

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller bara om barnet påbörjat studierna före 18 års ålder.

Vad ska statsbidraget användas till?

Barn som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Det här statsbidraget ska användas till att finansiera deras utbildning. Bidraget ska gå till kostnader som huvudmännen har för

 • undervisning
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • administration
 • mervärdesskatt
 • lokalkostnader
 • skolskjuts.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget proportionellt till de kommuner som har asylsökande barn och som ansöker om bidrag. Vi använder då ett fördelningstal som vi tar fram för varje kommun utifrån statistik från Migrationsverket. Fördelningstalet bestäms utifrån ett medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de tre senaste åren före ansökan.

Senast uppdaterad 04 mars 2021.