Statsbidrag för papperslösa barn 2022

Bidraget ska underlätta för kommuner att ge utbildning till barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn.

Barn som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktingsdirektiv omfattas inte av bidraget då dessa har lagligt stöd för att visas i landet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

De lättnader som har gällt för bidraget under 2020-2021 kommer lyftas under 2022 med hänvisning till att Skolverket inte längre har något aktuellt uppdrag att genomföra lättnader med anledning av covid -19. Årets bidragsomgång kommer därför att redovisas på ordinarie vis från och med 2023.

Beslut om ansökan för vårterminen

Skolverket har beviljat bidrag till 148 kommuner för våren 2022 på sammanlagt 25 000 000 kronor.

Ansökan 1 var öppen 13 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Skolverket har beviljat bidrag till 135 kommuner för hösten 2022 på sammanlagt 25 000 000 kronor.

Ansökan 2 var öppen 15 augusti–19 september 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Redovisningen är öppen 1 april–2 maj 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning kommer i maj 2023.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnens utbildning. Den elev som har fått avslag på sin asylansökan men ändå uppehåller sig i landet eller den elev som uppehåller sig i landet efter utgånget visum är att anse som papperslös. Asylsökande som inte har fått ett beslut eller asylsökande som inväntar överklagandeprocess räknas däremot inte som papperslös.

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller bara om barnet påbörjat studierna före 18 års ålder.

Vad ska statsbidraget användas till?

Barn som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Det här statsbidraget ska användas till att finansiera deras utbildning. Bidraget ska gå till kostnader som huvudmännen har för

 • undervisning
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • administration
 • mervärdesskatt
 • lokalkostnader
 • skolskjuts.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets anslag är 50 miljoner kronor årligen. Skolverket fördelar bidraget proportionellt till de kommuner som ansöker om bidrag. Vi använder då ett fördelningstal som vi tar fram för varje kommun utifrån statistik från Migrationsverket. Fördelningstalet bestäms utifrån ett medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de tre senaste åren före ansökan.

Senast uppdaterad 29 september 2022.