Frågor och svar

Är det tillåtet att omfördela bidrag?

Det är tillåtet för en huvudman att omfördela bidrag mellan personalkategorierna inom elevhälsa, och mellan personalkategorier inom specialpedagogiska insatser. Men det är inte tillåtet att omfördela från personalkategorierna inom elevhälsa till personalkategorierna inom specialpedagogiska insatser eller tvärt om. Det är inte heller tillåtet att fördela om bidrag om personaltätheten sjunker efter omfördelningen. Om en omfördelning sker till en dyrare personalkategori måste huvudmannen bekosta mellanskillnaden själv.