Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2019

Det här bidraget ska göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: beslut i april 2019

Beslut om ansökan

Skolverket har beviljat totalt 285 500 000 kronor i statsbidrag för bidragsomgången 2019. Totalt fick vi in 596 ansökningar. Av dem fick 156 bifall, 358 delvis bifall och 82 avslag.

Lista över beviljade belopp, ansökan för elevhälsa och specialpedagogik 2019PDF (pdf, 710 kB)

Ansökan

Ansökan var öppen 15 januari – 15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Planera för vilka personalkategorier ni vill söka bidrag för 2019.
 • Ta fram uppgifter om elevantalet den 15 oktober 2018 (samma uppgifter som ni lämnat till SCB)
 • Gör en prognos för hur många elever ni räknar med att vara den 15 oktober 2019
 • Ta fram uppgifter om antal anställda inom elevhälsa och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier för år 2017 och 2018.
 • Om ni vill ansöka om bidrag för specialpedagogiska insatser ska ni ta fram uppgifter om antal anställda inom förskoleklassen, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1-4 i specialskolan.

Elevstatistik

En huvudman måste ha bedrivit verksamhet under de två kalenderår som föregår bidragsåret. För bidragsomgången 2019 krävs att huvudmannen har rapporterat in elevstatistik till Statistiska Centralbyrån för 2017 och 2018.

Beslut om ansökan

Skolverket har beviljat totalt 285 500 000 kronor i statsbidrag för bidragsomgången 2019. Totalt fick vi in 596 ansökningar. Av dem fick 156 bifall, 358 delvis bifall och 82 avslag.

Lista över beviljade belopp, ansökan för elevhälsa och specialpedagogik 2019PDF (pdf, 710 kB)

Ansökan

Ansökan var öppen 15 januari – 15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Planera för vilka personalkategorier ni vill söka bidrag för 2019.
 • Ta fram uppgifter om elevantalet den 15 oktober 2018 (samma uppgifter som ni lämnat till SCB)
 • Gör en prognos för hur många elever ni räknar med att vara den 15 oktober 2019
 • Ta fram uppgifter om antal anställda inom elevhälsa och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier för år 2017 och 2018.
 • Om ni vill ansöka om bidrag för specialpedagogiska insatser ska ni ta fram uppgifter om antal anställda inom förskoleklassen, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1-4 i specialskolan.

Elevstatistik

En huvudman måste ha bedrivit verksamhet under de två kalenderår som föregår bidragsåret. För bidragsomgången 2019 krävs att huvudmannen har rapporterat in elevstatistik till Statistiska Centralbyrån för 2017 och 2018.

Utbetalning: maj 2019

Vi kommer att betala ut hela bidragsbeloppet i maj 2019.

Vi kommer att betala ut hela bidragsbeloppet i maj 2019.

Redovisning för 2019: beslut april 2021

Beslutsbilaga redovisning personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2019PDF (pdf, 695 kB)

Redovisningen var öppen 15 oktober–16 november 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Förenklad redovisning under coronapandemin

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att förenkla administrationen av statsbidrag där så bedöms möjligt för att underlätta för huvudmän under coronakrisen.

Skolverket har därför beslutat att möjliggöra ett förenklat redovisningsförfarande för huvudmän vars elevantal för 2019 inte har minskat med mer än 30 procent jämfört med 2018. Om bidraget har använts enligt de villkor som meddelades i beslutet för 2019 behöver man i redovisningen bara intyga detta.

Om bidraget inte har använts enligt villkoren eller om utfallet gällande elevantal för 2019 skiljer sig för mycket mot 2018 behöver man redovisa på samma sätt som tidigare år, det vill säga genom att redovisa antal årsarbetskrafter inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslutsbilaga redovisning personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2019PDF (pdf, 695 kB)

Redovisningen var öppen 15 oktober–16 november 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Förenklad redovisning under coronapandemin

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att förenkla administrationen av statsbidrag där så bedöms möjligt för att underlätta för huvudmän under coronakrisen.

Skolverket har därför beslutat att möjliggöra ett förenklat redovisningsförfarande för huvudmän vars elevantal för 2019 inte har minskat med mer än 30 procent jämfört med 2018. Om bidraget har använts enligt de villkor som meddelades i beslutet för 2019 behöver man i redovisningen bara intyga detta.

Om bidraget inte har använts enligt villkoren eller om utfallet gällande elevantal för 2019 skiljer sig för mycket mot 2018 behöver man redovisa på samma sätt som tidigare år, det vill säga genom att redovisa antal årsarbetskrafter inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan

För att kunna söka bidraget måste en huvudman ha bedrivit verksamhet under de två kalenderår som föregår bidragsåret. För bidragsomgången 2019 krävs att huvudmannen har rapporterat in elevstatistik till Statistiska Centralbyrån för 2017 och 2018.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska insatser. Det ska leda till att den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan ökar. Det går både att söka bidrag för ny personalförstärkning och för att bibehålla personalförstärkning som har finansierats av det här statsbidraget vid tidigare bidragsomgång.

Personalförstärkningen ska vara inom personalkategorierna skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Vad kan bidraget inte användas till?

Det går inte att söka bidrag för andra yrkeskategorier än de som listas ovan. Exempelvis går det inte att söka bidrag för att anställa en logoped eller sjukgymnast. Bidraget kan heller inte användas till andra insatser inom elevhälsan eller specialpedagogiken, exempelvis kompetensutveckling.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

En huvudman kan bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av bidragsbeloppet om bidraget har använts på felaktigt sätt. Det kan till exempel vara att villkoren för bidraget inte är uppfyllda.

Definitioner och förklaringar av begrepp

Årsarbetskraft är en person som arbetar heltid under hela året. För timavlönade beräknas årsarbetskraften utifrån antal arbetade timmar. En heltid (1,0) motsvarar 1700 timmar.

Personalförstärkning är det utökade antal årsarbetskrafter som utgör en ökning av personaltätheten. Alltså den personaltillförsel som gör att personalen ökar i förhållande till antalet elever.

Personaltäthet är det totala antalet årsarbetskrafter inom elevhälsan eller specialpedagogiken dividerat med det totala antalet elever (årsarbetskrafter/elevantal).

Elevantalet har sjunkit markant om det har minskat med 30 procent eller mer.

Kostnader beräknas utifrån en schablon för respektive personalkategori. Det är alltså inte en huvudmans egna faktiska kostnader för en personalkategori som avses. Schablonerna beräknas utifrån Statistiska centralbyråns årliga nationella lönestatistik.

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2019.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor för 2019 från Skolverkets föreskrifter som gäller från och med 15 januari 2019.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser (SKOLFS 2018:256)länk till annan webbplats

Villkor för ny personalförstärkning

En huvudman kan ansöka om bidrag för personalförstärkning. Bidraget ska då användas för att öka den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan.

De villkor som ska vara uppfyllda för att en huvudman ska kunna ta del av bidrag för ny personalförstärkning är att:

 1. Antalet årsarbetskrafter under 2019 ska vara högre än antalet årsarbetskrafter 2018.
 2. Förstärkningen ska innebära att personaltätheten under 2019 ska vara högre än personaltätheten 2018 och vara högre än personaltätheten 2017.

Observera att ni ska kunna redogöra för att den nya personalförstärkning som ni tillsätter innebär ökade kostnader som motsvarar det bidrag som ni har tilldelats. Bidragsbeloppet ska motsvara halva personalkostnaden för den förstärkning som ni tillsätter. Den andra hälften behöver huvudmannen finansiera med egna pengar.

Villkor för att bibehålla tidigare beviljat bidrag

En huvudman kan ansöka om att behålla bidrag för personalförstärkning som huvudmannen har beviljats bidrag för vid tidigare bidragsomgång.

Följande villkor gäller för att bibehålla bidrag från tidigare år:

 1. Elevantalet 2019 får inte minska med 30 procent eller mer från 2018.
 2. Ni kan bara behålla de årsarbetskrafter som tidigare utgjort en faktisk förstärkning. Antalet årsarbetskrafter ni kan bibehålla beror alltså på vilken ny personalförstärkning ni har tillsatt tidigare år. 

Observera att ni ska kunna redogöra för att den personalförstärkning som ni bibehåller innebär kostnader som motsvarar det bidrag som ni har tilldelats. Bidragsbeloppet ska motsvara halva personalkostnaden för den förstärkning som ni tillsätter. Den andra hälften behöver huvudmannen finansiera med egna pengar.

Legitimation och behörighet

Skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och speciallärare

När ni söker bidrag för skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och speciallärare ska de ha legitimation och behörighet för uppdraget eller anställningen.

Skolkuratorer

Skolkuratorer som ni söker bidrag för ska ha tillräcklig utbildning för anställningen eller uppdraget. Det är huvudmännen själva som gör bedömningen om vad tillräcklig utbildning innebär.

Lärare med specialpedagogisk kompetens

För att ge anställning eller uppdrag till lärare med specialpedagogisk kompetens krävs lärarlegitimation och även behörighet i de ämnen som han eller hon har blivit anställd för att undervisa i.

Vilken specialpedagogisk kompetens som krävs beror på uppdragets utformning. Det är ni som huvudman som avgör om den specialpedagogiska kompetensen som personen har är tillräcklig för det aktuella uppdraget.

Omfördelning av tjänster mellan personalkategorier

Ni får omfördela bidrag från en personalkategori till en annan, exempelvis från en skolläkare till en skolpsykolog. Ni får dock inte använda bidrag som beviljats för personalkategorier inom elevhälsan för att bekosta förstärkning i personalkategorier inom specialpedagogiken och vise versa. Det beror på att det finns en tydlig uppdelning mellan elevhälsan och specialpedagogiken i förordningen.

Om en omfördelning sker till en dyrare personalkategori måste huvudmannen bekosta mellanskillnaden själv.

Om ni omfördelar bidrag så att totala kostnader sjunker kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Om ni omfördelar bidrag så att personaltätheten sjunker jämfört med 2018 och 2017 kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Omfördelning av prioriterad urvalsgrupp

Bidraget ska i första hand användas till de personalkategorier som huvudmannen blivit beviljad bidrag för. Det är särskilt viktigt när en huvudman har blivit beviljad bidrag för någon av de prioriterade urvalsgrupperna. Det beror på att huvudmännen har blivit beviljade bidrag framför andra huvudmän för att de ska tillsätta de prioriterade tjänsterna.

För elevhälsa är skolpsykologer prioriterade.

För specialpedagogiken är tjänster inom förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan prioriterade.

Det kan finnas godtagbara skäl till att en huvudman inte lyckats tillsätta beviljade tjänster i en prioriterad kategori. Skolverket kan godkänna att beviljat bidrag för prioriterade personalkategorier har omfördelats.

Ett minimikrav är att huvudmannen har försökt att tillsätta tjänsten. Vi kommer att följa upp de huvudmän som blivit beviljade bidrag för prioriterade urvalsgrupper och som inte anställt de tjänsterna. Vi kommer att bedöma varje ärende enskilt.

Särskilda skäl

Skolverket kan godkänna en redovisning som visar att huvudmannen inte använt bidraget enligt förordningen om det finns särskilda skäl för det. Vad särskilda skäl innefattar definieras inte på förhand. Det är upp till huvudmännen själva att redogöra för eventuella särskilda skäl och vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget fördelas efter ansökan. Det finns inga bidragsramar och därför finns det inga begränsningar för hur mycket bidrag en huvudman kan söka. Om det kommer in fler ansökningar än det finns bidrag att fördela gör Skolverket ett urval.

Bidraget ska motsvara hälften av kostnaden för en anställning eller uppdrag under ett år. Denna kostnad baseras på ett schablonbelopp i enlighet med nationell lönestatistik för olika personalkategorier.

Schablonbelopp för 2019

Belopp motsvarande halva kostnaden för en heltidstjänst.

 • Skolläkare: 680 000 kr*
 • Skolsköterska: 312 000 kr
 • Skolkurator: 290 000 kr
 • Skolpsykolog: 332 000 kr
 • Speciallärare: 325 000 kr
 • Lärare med specialpedagogisk kompetens: 325 000 kr

*Schablonen för lönekostnaden för skolläkare ökar med 140 000 kronor jämfört med föregående bidragsår. Det beror på att skolläkare enligt aktuell lönestatistik ingår under kategorin specialistläkare, vilket innebär en högre genomsnittlig månadslön.

Så gör vi urval

Om det kommer in fler ansökningar än det finns bidrag att fördela gör Skolverket ett urval.

För personalförstärkning inom elevhälsan prioriterar Skolverket:

 1. Ansökningar som avser skolpsykolog före ansökningar som avser skolläkare, skolsköterska eller skolkurator.
 2. Ansökningar från huvudmän som har störst behov av en förstärkt elevhälsa. Med störst behov av förstärkt elevhälsa menar vi de huvudmän med lägst personaltäthet inom elevhälsan det året som föregår bidragsåret.

För personalförstärkning inom specialpedagogiska insatser prioriterar Skolverket:

 1. Ansökningar som avser personalförstärkning i förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1-4 i specialskolan prioriteras före övriga årskurser i de nämnda skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 2. Ansökningar från huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar. Med särskilt svåra förutsättningar menar vi de huvudmän med lägst personaltäthet inom specialpedagogiken det året som föregår bidragsåret.
Senast uppdaterad 12 april 2021.

Frågor och svar

Ja, men det finns några villkor för hur det får gå till och när det är möjligt.

Omfördelning av tjänster mellan personalkategorier

Det går att använda bidraget för att finansiera inhyrd personal så väl som egenanställda.

För att någon ska få få en anställning eller ett uppdrag som lärare med specialpedagogisk kompetens krävs att hen har lärarlegitimation och i första hand även behörighet i de ämnen som hen har blivit anställd för att undervisa i. Vilken specialpedagogisk kompetens som krävs beror på uppdragets utformning. Det är huvudmannen som avgör om den specialpedagogiska kompetensen som personen har är tillräcklig för det aktuella uppdraget.

Nej, en huvudman kan endast ansöka om att bibehålla bidrag från året innan.

Nej enligt förordningen kan ni endast ansöka om bidrag för de listade personalkategorierna.

Det går inte att ändra dessa uppgifter. Skolverket använder statistik som ni tidigare lämnat till Statistiska centralbyrån, SCB.